นางธนพร  เบทแมน

วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -นายอภิรักษ์  สรรพโส

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -นายวชิรพล  ปากอุตสาห์

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาเอก : บริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 0836553689

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -นายอังคาร  ชัยสุวรรณ

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -นางสุชาดา  สายทอง

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ)

วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

โทรศัพท์ : 0878561380

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะ

ครูประจำชั้น ป.1/1น.ส.สุภาวดี  ภูปัญญา

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ครุศาสตร์บัณฑิต

วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

โทรศัพท์ : 083-6646515

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยีน.ส.นาฎอนงค์  ภูงาม

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ปริญญาโท

วิชาเอก : การบริหารกาศึกษา

โทรศัพท์ : 0809890822

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -น.ส.อารีวรรณ  วันทองทักษ์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : คบ. ,คม.

วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย, หลักสูตรและการสอน

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -นางนิยม  เม้าราษี

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ปริญญาตรี ( ค.บ.)

วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

โทรศัพท์ : 085-007118

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -น.ส.สุรภา  ภูพันธ์พร

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -นางจันทิมา  บุญมาตุ่น

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ปริญญาตรี

วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

โทรศัพท์ : 0811830500

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : พัฒนาผู้เรียนนางรัชฎาพร  บุรัมย์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : วท.บ

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ : 0898980461

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น ป.1/2นางทองพูน  บ่อเกิด

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -

ครูประจำชั้น ป.1/3นางสนธยา  สาขี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : การศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 0982289042

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

ครูประจำชั้น ป.3/1น.ส.วัลลภา  บุญงาม

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : กศ.ม.

วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น ป.2/3นางนงค์นุช  พลพุทธา

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : การศึกษามหาบัณฑิต

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 0880275529

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น ป.2/2นายพลวัตร  จันทรา

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ศษ.บ

วิชาเอก : พลศึกษา

โทรศัพท์ : 0880310881

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูประจำชั้น ม.6/1นางทิพวัลย์  ชนะชัย

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 042223540

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์น.ส.ลักขณา  คลื่นแก้ว

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางพรทิพย์  แอนเดอร์สัน

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ : 0857542048

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศกาญจนา  คำมุกชิก

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)

วิชาเอก : สังคมศึกษา

โทรศัพท์ : 0868510294

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษานางรุ่งอรุณ  ราชมนตรี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิชาเอก : เกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ : 0854505558

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น ป.5/3น.ส.ปราณี  คำพิมาน

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศิลปศาสตร์บัณฑิต

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำชั้น ป.5/1นายคม  จันทะวาลย์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)

วิชาเอก : เกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ : 0868559355

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์นางประภาพร  วีระพันธุ์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)

วิชาเอก : การประถมศึกษา

โทรศัพท์ : 0942948787

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาไทยนางอัจฉรา  ดีชาลี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น ป.4/1นายคำมุข  รัตนสิงห์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -นางรัชนี  บุญสิทธิ์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ปริญญาโท

วิชาเอก : นาฏศิลป์

โทรศัพท์ : 0878626917

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะ

ครูประจำชั้น ป.5/3น.ส.วฤณภา  เทียมสองชั้น

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศษม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิชาเอก : เคมี - ชีววิทยา

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

ครูประจำชั้น ม.2/2นางพัชรินทร์  แสนรัตน์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ค.บ.สังคมศึกษา

วิชาเอก : สังคมศึกษา

โทรศัพท์ : 0817291124

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา

ครูประจำชั้น ม.5/2นายสุวัฒน์  โคตรแสนลี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : คบ.

วิชาเอก : ศิลปศึกษา

โทรศัพท์ : 0895694157

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะนางมันทนา  แสนธิ

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ครุศาสตร์บัณฑิต

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

โทรศัพท์ : 0956547453

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น ม.3/1นางเสาวคนธ์  ล่ำลือ

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศศ.บ

วิชาเอก : ภาษาไทย

โทรศัพท์ : 0817357457

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

ครูประจำชั้น ม.4/2สุธารักษ์  ไชยชนะ

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 089-8618911

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

ครูประจำชั้น ป.2/1น.ส.วิชุดา  คำสูงเนิน

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ : 092898799

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำชั้น ม.4/1น.ส.ณัฐกฤตา  หลานวงศ์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาเอก : การวัดและประเมินผลการศึกษา

โทรศัพท์ : 081-7172461

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น ม.1/2นายณัฐพงษ์  ประจุดทะศรี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : การศึกษาบัณฑิต

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์-เคมี

โทรศัพท์ : 042-223540

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์น.ส.นันท์นภัส  อินลา

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ศศ.บ

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ : 081-708300

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำชั้น ม.2/1น.ส.ปิยฉัตร  โรจนกุศล

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : วท.บ.คณิตศาสตร์ , กศม.บริหารการศึกษา

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

โทรศัพท์ : 0817295756

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์นางณัฐวรรณ  ภูพันธ์พร

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : วท.บ.วิทยาศาสตร์อาหารละโภชนาการ ค.บ.ครศาสตร์บัณฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 083-142293

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายศุภวิชญ์  สุขศรี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : คอ.ม , วท.บ

วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ , วิทย์-คอม

โทรศัพท์ : 0800117997

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

ครูประจำชั้น ม.6/2นางพิมลวรรณ  ลาชะเลา

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ค.บ.

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

โทรศัพท์ : 0982586654

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น ม.6/1น.ส.จีราภรณ์  สกุลซ้ง

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก : ฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 0629831850

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

ครูประจำชั้น ม.5/1นายอิทธิวุฒิ  สมสวนจิตร

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิชาเอก : ดนตรีไทย

โทรศัพท์ : 0857391770

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : ศิลปะ

ครูประจำชั้น ม.1/3น.ส.ถนอมศรี  พวงโพธิ์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ครุศาสตร์

วิชาเอก : พลศึกษา

โทรศัพท์ : 0814349952

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูประจำชั้น ม.1/1น.ส.รติกร  ธาราเสาวรภย์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -นายกฤษฎา  ศรีเงิน

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ต่ำกว่าปริญญา

กลุ่มสาระ : -นายโชคอำนวย  ประวันเตา

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ต่ำกว่าปริญญา

กลุ่มสาระ : -นางสุพัตรา  ระลึก

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -

ครูประจำชั้น ป.3/2นางเปมิกา  อุปรินทร์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำชั้น ม.3/2นายธวัชชัย  ดีงูเหลือม

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะ

ครูประจำชั้น ม.1/2น.ส.เพลินพรรณ  พันธ์ณวงค์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์สุวารี  สุวรรณบุตร

วิทยฐานะ : ครูเชี่ยวชาญ

วุฒิ : ศศ.ม.

วิชาเอก : การจัดการสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 087 7246105

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

ครูประจำชั้น ม.2/2นายกัมปนาท  มงคลศรี

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก : พลศึกษา

โทรศัพท์ : 0643179977

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษาน.ส.เกศรินทร์  ศรีเงิน

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -น.ส.จิตติกาญจน์  บุญพา

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : -น.ส.นฤมล  สุธรรมราช

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : -นางศรุตา  รามโคตร

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -

ครูประจำชั้น ม.3/3น.ส.บุษบา  เชื้อเมืองแสน

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ครูศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ : 084-3554081

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำชั้น ม.3/3นายภิญโญ  กำเงิน

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะ

ครูประจำชั้น ม.5/1น.ส.นริสรา  โคตรสมบูรณ์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : -น.ส.อัญธิฌา  จิตระวัง

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา

ครูประจำชั้น ม.1/1นายวุฒิชัย  สาริวงษ์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยีว่าที่ร.ต.กิจติ  ทองมีขวัญ

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ปริญญาตรี

วิชาเอก : นาฏศิลป์ไทย

โทรศัพท์ : 090-957878

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะน.ส.พรทิพย์  โพธิศิริ

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

ครูประจำชั้น ม.2/1ชยิสรา  สิทธิยา

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำชั้น ม.3/1นายเจริญชัย  จารุจินดา

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ศิลปบัณฑิต

วิชาเอก : เทคโนโลยีดนตรี

โทรศัพท์ : 0856598608

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะน.ส.อรทัย  ตื้อแอ้

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะ

ครูประจำชั้น ป.3/3นายกวีภาพ  บัวทอง

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษาน.ส.ดาวประกาย  ถาดภูเขียว

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ : 0929191545

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศว่าที่เรือตรีโสรัจ  สวัสดิกูล

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายอภิศักดิ์  พันธ์วิเศษศักดิ์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : 0833293301

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยีน.ส.สุนิสา  รักษาพล

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -น.ส.วิลาภรณ์  บุตรสะอาด

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -น.ส.ณัฐวดี  เมยประโคน

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

โทรศัพท์ : 0992183218

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์นายวิษณุ  จำปาศรี

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -