19 คน

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว

More info

3

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว อ.2

More info

3

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว ป.1

More info

1

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว ป.2

More info

1

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว ป.3

More info

7

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว ม.1

More info

4

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว ม.4

More info

รายชื่อนักเรียนที่มอบ Online แล้ว รอบแรก


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น แผนการเรียน สถานะ รอบที่มอบตัว
1 เด็กหญิงอรพิชญ์   สุทธิประภา ม1 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก
2 เด็กชายดัสกร   พรมแสวง ม1 วิทย์-คณิต มอบตัวแล้ว รอบแรก
3 เด็กชายทรอย แดน   กาฟนีย์ ม1 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก
4 นางสาวปาริฉัตต์   แซ่ตั้ง ม4 วิทย์-คณิต มอบตัวแล้ว รอบแรก
5 เด็กหญิงเปรมณภัทร   คะเนเร็ว ป1 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก
6 เด็กชายอภิรัตน์   สิงห์กาฬ ม1 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก
7 เด็กชายปวีณ   แก้วอำไพ ม1 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก
8 เด็กหญิงสุธิดา   บุดศรี อ2 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก
9 เด็กชายนพพร   คู่แก้ว ม4 วิทย์-คณิต มอบตัวแล้ว รอบแรก
10 นายพิชญางกูร   ชิมโพคลัง ม4 วิทย์-คณิต มอบตัวแล้ว รอบแรก
11 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เทพพรม ป2 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก
12 เด็กหญิงอรินดา   เฉลิมศักดิ์ อ2 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก
13 เด็กชายวันฉัตร   ศรีจันทะ ป3 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก
14 เด็กชายพัชระ   เเก้วบุบผา ม1 ศิลป์-ภาษา มอบตัวแล้ว รอบแรก
15 เด็กชายโชติมนัส   แสนพรม ม1 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก
16 เด็กหญิงรดามณี   แสงทอง ป1 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก
17 นางสาวสุชาดา   เฉยชอบ ม4 วิทย์-คณิต มอบตัวแล้ว รอบแรก
18 เด็กชายแฮร์รี่สัน   ทาวซัน อ2 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก
19 เด็กชายทินภัทร   หกขุนทด ป1 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบแรก