8 คน

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว

More info

1

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว อ.3

More info

1

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว ป.1

More info

1

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว ป.5

More info

3

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว ม.1

More info

1

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว ม.3

More info

1

จำนวนนักเรียนที่มอบตัว ม.4

More info

รายชื่อนักเรียนที่มอบ Online แล้ว รอบสอง


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น แผนการเรียน สถานะ รอบที่มอบตัว
1 เด็กชายแทนคุฌ   เมามีจันทร์ ม1 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
2 เด็กหญิงวิมลรัตน์   ไชยสิทธิ์ ป1 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
3 เด็กชายจัสติน   ออกมาลูด ป5 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
4 เด็กหญิงกมลพร   วงศ์ศิลป์ อ3 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
5 เด็กชายโชคชัย   บูรณะ ม1 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
6 เด็กหญิงกรภัทร์   คลื่นแก้ว ม1 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
7 เด็กหญิงชลธิรัตน์   โพธิกมล ม3 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
8 นายอนันธวัฒน์   ข้อยุ้น ม4 วิทย์-คณิต มอบตัวแล้ว รอบสอง