ใบรายการส่งยอดเงินสำหรับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (เด็กใหม่) ห้องเรียนIEP
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565
ยอดรวมทั้งหมดที่รับมา   วันที่ปริ้น 18-01-2022 23:27:05
ที่
id_student
ชื่อ - นามสกุล
รายการ
รวม
ค่าชุดพละศึกษา ค่าชุดพื้นเมือง ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าสมุดนักเรียน ค่าบำรุงกองลูกเสือ ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม(Portfolio) ค่าเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน สมุดบันทึกรักการอ่าน สมุดบันทึกความดี ค่าเข้าค่าย_ม.1,ม.4 ค่าหนังสือแบบฝึกหัด
1
00002
  เด็กหญิงอรพิชญ์ สุทธิประภา
450
250
415
400
10
20
140
100
25
25
220
2,055
2
00005
  เด็กชายดัสกร พรมแสวง
450
250
415
400
10
20
140
25
25
220
1,955
3
00007
  เด็กชายทรอย แดน กาฟนีย์
450
250
415
400
10
20
140
25
25
220
1,955
4
00020
  เด็กชายอภิรัตน์ สิงห์กาฬ
450
250
415
400
10
20
140
100
25
25
220
2,055
5
00025
  เด็กชายปวีณ แก้วอำไพ
450
250
415
400
10
20
140
100
25
25
220
2,055
6
00051
  เด็กชายพัชระ เเก้วบุบผา
450
250
415
400
10
20
140
100
25
25
220
2,055
7
00061
  เด็กชายโชติมนัส แสนพรม
450
250
415
400
10
20
140
100
25
25
220
2,055
8
00082
  เด็กชายแทนคุฌ เมามีจันทร์
450
250
415
400
10
20
140
100
25
25
1,835
9
00090
  เด็กชายโชคชัย บูรณะ
415
400
10
20
140
100
25
25
1,135
10
00092
  เด็กหญิงกรภัทร์ คลื่นแก้ว
450
250
415
400
10
20
140
100
25
25
1,835
   
รวม
4,050
2,250
4,150
4,000
100
200
1,400
800
250
250
1,540
18,990

     
         
 
ลงชื่อ........................................................ผู้รับเงิน
 
 
( )