1 คน

อ.1

More info

1 คน

อ.3

More info

2 คน

ป.1

More info

1 คน

ป.5

More info

5 คน

ม.1

More info

1 คน

ม.3

More info

2 คน

ม.4

More info

รายชื่อนักเรียนที่รอคัดเลือกรอบสอง


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น วันที่สมัคร แผนการเรียน สถานะ รอบที่สมัคร
1 เด็กชายแทนคุฌ   เมามีจันทร์ ม1 22-05-2021 22:44:09 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
2 เด็กหญิงวิมลรัตน์   ไชยสิทธิ์ ป1 23-05-2021 01:58:11 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
3 เด็กหญิงพัชราภา   บุญญาน้อย ม1 23-05-2021 07:12:17 สามัญ ยังไม่มอบตัว รอบสอง
4 เด็กชายจัสติน   ออกมาลูด ป5 23-05-2021 17:53:08 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
5 เด็กหญิงกมลพร   วงศ์ศิลป์ อ3 23-05-2021 18:03:50 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
6 เด็กหญิงอทิตยา   ศรีหล่อเหล็ก ป1 23-05-2021 20:32:19 สามัญ ยังไม่มอบตัว รอบสอง
7 เด็กชายภักดีบดิณทร์   ไชยกาล อ1 24-05-2021 09:15:45 สามัญ ยังไม่มอบตัว รอบสอง
8 เด็กหญิงธนัญญา   ฉัตรทอง ม1 24-05-2021 10:31:07 สามัญ ยังไม่มอบตัว รอบสอง
9 เด็กชายโชคชัย   บูรณะ ม1 24-05-2021 13:08:51 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
10 นางสาวปาณิสรา   แก้วเกิดเคน ม4 25-05-2021 18:04:16 วิทย์-คณิต ยังไม่มอบตัว รอบสอง
11 เด็กหญิงกรภัทร์   คลื่นแก้ว ม1 25-05-2021 19:09:55 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
12 เด็กหญิงชลธิรัตน์   โพธิกมล ม3 27-05-2021 17:50:23 สามัญ มอบตัวแล้ว รอบสอง
13 นายอนันธวัฒน์   ข้อยุ้น ม4 29-05-2021 07:13:22 วิทย์-คณิต มอบตัวแล้ว รอบสอง