ใบรายชื่อนักเรียนที่จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ (เด็กเก่า)
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ ห้องเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ ยอดเงินที่จ่ายประกัน วันที่รับเงิน ผู้รับเงิน
1 อ.2/1 เด็กชาย ธนวัฒน์ ราษฏร์ประชุม ชาย 310 09-04-2021 16:32:00 น.ส.สุภาวดี
2 อ.2/1 เด็กชาย ไกรวัลย์ พาริก ชาย 310 2021-06-22 11:45:58 นายศุภวิชญ์
3 อ.2/1 เด็กชาย ปิยกานต์ นันทรังษี ชาย 310 09-04-2021 16:38:22 นางจันทิมา
4 อ.2/1 เด็กชาย พงศกร ว่องไว ชาย 310 09-04-2021 16:38:35 นางจันทิมา
5 อ.2/1 เด็กชาย รัชชานนท์ มั่งมูล ชาย 310 09-04-2021 16:38:55 นางจันทิมา
6 อ.2/1 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ มาตรสงคราม ชาย 310 09-04-2021 16:39:02 นางจันทิมา
7 อ.2/1 เด็กชาย กษิดิษฐ์ ศรีภิรมย์ ชาย 310 09-04-2021 16:39:27 นางจันทิมา
8 อ.2/1 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ สำนักดี ชาย 310 09-04-2021 16:40:34 นางจันทิมา
9 อ.2/1 เด็กชาย จักรชัย บุญกอง ชาย 310 09-04-2021 16:41:26 นางจันทิมา
10 อ.2/1 เด็กหญิง กัญนิกา มุขกัง หญิง 310 09-04-2021 16:41:36 นางจันทิมา
11 อ.2/1 เด็กหญิง กุลกัลยา สุวรรณรงค์ หญิง 310 09-04-2021 16:41:43 นางจันทิมา
12 อ.2/1 เด็กหญิง จารุภา อินทร์เพ็ง หญิง 310 09-04-2021 16:41:58 นางจันทิมา
13 อ.2/1 เด็กหญิง เทพธิดา พันธัง หญิง 310 09-04-2021 16:42:09 นางจันทิมา
14 อ.2/1 เด็กหญิง ธัญวลัย แก้วมูลกิจ หญิง 310 09-04-2021 16:43:19 นางจันทิมา
15 อ.2/1 เด็กหญิง สุพัตรา ศรีโยธี หญิง 310 09-04-2021 16:43:31 นางจันทิมา
16 อ.2/1 เด็กหญิง สายธาร ไชยแพง หญิง 310 09-04-2021 16:43:43 นางจันทิมา
17 อ.2/1 เด็กหญิง สิราวรรณ เหล่าทวีโชค หญิง 310 09-04-2021 16:44:37 นางจันทิมา
18 อ.2/1 เด็กหญิง กมลชนก โนนแก้ว หญิง 310 09-04-2021 16:44:47 นางจันทิมา
19 อ.2/1 เด็กชาย ไกรศร เสนาบุตร ชาย 310 09-04-2021 16:45:23 นางจันทิมา
20 อ.3/1 เด็กชาย ปัญญาโชติ ขยันการ ชาย 310 09-04-2021 16:36:40 น.ส.สุภาวดี
21 อ.3/1 เด็กชาย ณัฐพงษ์ นามทวย ชาย 310 09-04-2021 16:36:46 น.ส.สุภาวดี
22 อ.3/1 เด็กชาย สุพัฒน์ ศรีโยธี ชาย 310 09-04-2021 16:37:04 น.ส.สุภาวดี
23 อ.3/1 เด็กชาย ภาคิน พิลาพันธุ์ ชาย 310 09-04-2021 16:37:09 น.ส.สุภาวดี
24 อ.3/1 เด็กชาย ธีรวัฒน์ นวลสุข ชาย 310 09-04-2021 16:37:17 น.ส.สุภาวดี
25 อ.3/1 เด็กชาย กิติศักดิ์ กะการดี ชาย 310 09-04-2021 16:37:24 น.ส.สุภาวดี
26 อ.3/1 เด็กชาย นันทพัทธ์ อัศจรรย์ ชาย 310 09-04-2021 16:37:29 น.ส.สุภาวดี
27 อ.3/1 เด็กชาย พุฒิภัทร แสงอรุณ ชาย 310 09-04-2021 16:37:44 น.ส.สุภาวดี
28 อ.3/1 เด็กชาย รัชชานนท์ แสงอรุณ ชาย 310 09-04-2021 16:37:52 น.ส.สุภาวดี
29 อ.3/1 เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ ใกล้ชิด หญิง 310 09-04-2021 16:37:58 น.ส.สุภาวดี
30 อ.3/1 เด็กหญิง วิธิดา ทารักสอน หญิง 310 09-04-2021 16:38:05 น.ส.สุภาวดี
31 อ.3/1 เด็กหญิง อนัญญา อินทร์เกษร หญิง 310 09-04-2021 16:38:11 น.ส.สุภาวดี
32 อ.3/1 เด็กหญิง กุลสตรี มั่งคั่ง หญิง 310 09-04-2021 16:38:18 น.ส.สุภาวดี
33 อ.3/1 เด็กหญิง วชุรี ลุนพันธ์ หญิง 310 09-04-2021 16:38:25 น.ส.สุภาวดี
34 อ.3/1 เด็กหญิง ศนันท์ธฉัตร อินทะชัย หญิง 310 09-04-2021 16:38:31 น.ส.สุภาวดี
35 อ.3/1 เด็กชาย ณดล บุญไสว ชาย 310 09-04-2021 16:38:40 น.ส.สุภาวดี
36 อ.3/2 เด็กชาย จิรายุ วังวน ชาย 310 09-04-2021 16:33:53 น.ส.นาฎอนงค์
37 อ.3/2 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ตาราษี ชาย 310 09-04-2021 16:35:18 น.ส.นาฎอนงค์
38 อ.3/2 เด็กชาย วีระวิชญ์ สุขศรี ชาย 310 09-04-2021 16:35:28 น.ส.นาฎอนงค์
39 อ.3/2 เด็กชาย อัครพนธ์ เศวตวงษ์ ชาย 310 09-04-2021 16:35:37 น.ส.นาฎอนงค์
40 อ.3/2 เด็กชาย วุฒิกร พิศพานต์ ชาย 310 09-04-2021 16:35:43 น.ส.นาฎอนงค์
41 อ.3/2 เด็กชาย วรวัฒน์ ดีสุทธิ์ ชาย 310 09-04-2021 16:35:51 น.ส.นาฎอนงค์
42 อ.3/2 เด็กชาย ณัฐมน ขุนแก้ว ชาย 310 09-04-2021 16:35:56 น.ส.นาฎอนงค์
43 อ.3/2 เด็กชาย อติเทพ พรมมี ชาย 310 09-04-2021 16:36:01 น.ส.นาฎอนงค์
44 อ.3/2 เด็กชาย นิชคุณ ทรายแก้ว ชาย 310 09-04-2021 16:36:05 น.ส.นาฎอนงค์
45 อ.3/2 เด็กหญิง กนกวรรณ ด่านสุข หญิง 310 09-04-2021 16:36:12 น.ส.นาฎอนงค์
46 อ.3/2 เด็กหญิง อังคณา สิทธิขัย หญิง 310 09-04-2021 16:36:16 น.ส.นาฎอนงค์
47 อ.3/2 เด็กหญิง เกวลิน อินทะวงษ์ หญิง 310 09-04-2021 16:36:22 น.ส.นาฎอนงค์
48 อ.3/2 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ปัจจะเสาร์ หญิง 310 09-04-2021 16:36:26 น.ส.นาฎอนงค์
49 อ.3/2 เด็กหญิง ปิยธิดา ชายันติ หญิง 310 09-04-2021 16:36:33 น.ส.นาฎอนงค์
50 อ.3/2 เด็กหญิง นพภัสสร แก้วโกมุด หญิง 310 09-04-2021 16:36:39 น.ส.นาฎอนงค์
51 ป.2/1 เด็กชาย กฤติพงศ์ พูลทรัพย์ ชาย 310 2021-06-21 09:03:22 นางสุธารักษ์
52 ป.2/1 เด็กชาย ธนดล นาคคำ ชาย 310 2021-06-15 17:12:31 นางสุธารักษ์
53 ป.2/1 เด็กชาย ธนวัฒน์ เหล็มและ ชาย 310 09-04-2021 16:12:16 นางสุชาดา
54 ป.2/1 เด็กชาย จักรภัทร วงเวียน ชาย 310 09-04-2021 16:12:22 นางสุชาดา
55 ป.2/1 เด็กชาย ณัฐวุฒิ รินเพ็ง ชาย 310 09-04-2021 16:12:28 นางสุชาดา
56 ป.2/1 เด็กชาย ประกาศิต สุขประเสริฐ ชาย 310 2021-06-21 16:13:16 นางสุธารักษ์
57 ป.2/1 เด็กชาย ภูมิภัทร วังวร ชาย 310 2021-06-15 17:13:10 นางสุธารักษ์
58 ป.2/1 เด็กชาย วุฒิภัทร จุฑาสมิต ชาย 310 2021-06-21 09:03:52 นางสุธารักษ์
59 ป.2/1 เด็กชาย พรภวิทย์ สุขศรี ชาย 310 09-04-2021 16:12:36 นางสุชาดา
60 ป.2/1 เด็กชาย กูญ แก้วเคน ชาย 310 2021-06-21 09:04:17 นางสุธารักษ์
61 ป.2/1 เด็กชาย ธราเทพ คนแรง ชาย 310 09-04-2021 16:12:46 นางสุชาดา
62 ป.2/1 เด็กชาย จิรายุ เขตวิทย์ ชาย 310 09-04-2021 16:12:56 นางสุชาดา
63 ป.2/1 เด็กชาย ธีรภัทร อรจันทร์ ชาย 310 09-04-2021 16:13:07 นางสุชาดา
64 ป.2/1 เด็กชาย ศุภกานต์ นอสิทธิ์ ชาย 310 09-04-2021 16:14:22 นางสุชาดา
65 ป.2/1 เด็กหญิง วรรณธิชา เส็งเศียร หญิง 310 2021-05-16 13:36:43 น.ส.วิชุดา
66 ป.2/1 เด็กหญิง ณัฐชา ญาณปัญญา หญิง 310 09-04-2021 16:15:44 นางสุชาดา
67 ป.2/1 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ด่านพิมาย หญิง 310 2021-06-14 11:26:03 นางสุธารักษ์
68 ป.2/1 เด็กหญิง อธิชา มาตงามเมือง หญิง 310 09-04-2021 16:13:18 นางสุชาดา
69 ป.2/1 เด็กหญิง กันต์สุดา สุขันธ์ หญิง 310 2021-05-16 14:39:21 น.ส.วิชุดา
70 ป.2/1 เด็กหญิง นิชกานต์ พลสิมมา หญิง 310 09-04-2021 16:13:28 นางสุชาดา
71 ป.2/1 เด็กหญิง พิชญ์สินี โยธรา หญิง 310 2021-06-15 17:15:42 นางสุธารักษ์
72 ป.2/1 เด็กหญิง อรุณนภา ชาติมนตรี หญิง 310 2021-06-15 17:15:48 นางสุธารักษ์
73 ป.2/2 เด็กชาย วุฒิชัย ไชยมงคล ชาย 310 2021-06-15 13:25:32 น.ส.วิลาภรณ์
74 ป.2/2 เด็กชาย จักรรินทร์ สงวนศิลป์ ชาย 310 09-04-2021 15:57:32 นางรัชฎาพร
75 ป.2/2 เด็กชาย นันทพัทธ์ สมบูรณ์ ชาย 310 09-04-2021 15:57:51 นางรัชฎาพร
76 ป.2/2 เด็กชาย นพัช สุรำไพ ชาย 310 09-04-2021 15:57:58 นางรัชฎาพร
77 ป.2/2 เด็กชาย ปัญญากร ขันทองคำ ชาย 310 09-04-2021 15:58:06 นางรัชฎาพร
78 ป.2/2 เด็กชาย ภาคิน เสนาะสรรพ์ดี ชาย 310 09-04-2021 15:58:14 นางรัชฎาพร
79 ป.2/2 เด็กชาย อชิระ วังวน ชาย 310 09-04-2021 15:58:21 นางรัชฎาพร
80 ป.2/2 เด็กชาย ชญาน์นนท์ เรือนหาญ ชาย 310 09-04-2021 15:58:30 นางรัชฎาพร
81 ป.2/2 เด็กชาย จักรกฤษ แก้วศรี ชาย 310 09-04-2021 15:58:38 นางรัชฎาพร
82 ป.2/2 เด็กชาย ภูมิภัทร สุภดี ชาย 310 2021-05-17 13:31:50 น.ส.วิชุดา
83 ป.2/2 เด็กหญิง อรนิภา ไพเราะ หญิง 310 09-04-2021 15:58:56 นางรัชฎาพร
84 ป.2/2 เด็กหญิง กุลธิดา วรรณศิริ หญิง 310 09-04-2021 15:59:07 นางรัชฎาพร
85 ป.2/2 เด็กหญิง ชัชชญาพร อุตละทร หญิง 310 09-04-2021 15:59:17 นางรัชฎาพร
86 ป.2/2 เด็กหญิง ณดา บุญไสว หญิง 310 09-04-2021 15:59:28 นางรัชฎาพร
87 ป.2/2 เด็กหญิง พิชญธิดา แสนบุตรดี หญิง 310 09-04-2021 15:59:44 นางรัชฎาพร
88 ป.2/2 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ ไชยบุดดี หญิง 310 09-04-2021 15:59:56 นางรัชฎาพร
89 ป.2/2 เด็กหญิง พัชราพร ภูมรินทรามาส หญิง 310 09-04-2021 16:00:05 นางรัชฎาพร
90 ป.2/2 เด็กหญิง วนิดา ผาจันดา หญิง 310 09-04-2021 16:00:33 นางรัชฎาพร
91 ป.2/2 เด็กชาย คุณธรรม สีหาบัณฑิต ชาย 310 2021-06-15 13:29:05 น.ส.วิลาภรณ์
92 ป.2/3 เด็กชาย ปฏิญญา ศิลาวงศ์ ชาย 310 2021-06-21 16:07:25 น.ส.วัลลภา
93 ป.2/3 เด็กชาย อรรคพันธุ์ ศรีบัณฑิตย์ ชาย 310 2021-06-21 16:07:33 น.ส.วัลลภา
94 ป.2/3 เด็กชาย เจษฎา พันธ์ดุไล ชาย 310 2021-06-21 16:07:41 น.ส.วัลลภา
95 ป.2/3 เด็กชาย ณเดช พานทอง ชาย 310 2021-06-21 16:07:45 น.ส.วัลลภา
96 ป.2/3 เด็กชาย รัชพล เชียงฉิน ชาย 310 2021-06-21 16:07:51 น.ส.วัลลภา
97 ป.2/3 เด็กชาย ณัฐพล อุตราชา ชาย 310 2021-06-21 16:07:54 น.ส.วัลลภา
98 ป.2/3 เด็กชาย ปัณณภัทร บุญเลิศ ชาย 310 2021-06-21 16:07:59 น.ส.วัลลภา
99 ป.2/3 เด็กชาย วันเฉลิม วุฒิธา ชาย 310 2021-06-21 16:08:02 น.ส.วัลลภา
100 ป.2/3 เด็กชาย กฤตกานต์ ขนิดนอก ชาย 310 2021-06-21 16:08:05 น.ส.วัลลภา
101 ป.2/3 เด็กชาย ธนโชติ จุมพลนิรมล ชาย 310 2021-06-21 16:08:08 น.ส.วัลลภา
102 ป.2/3 เด็กชาย รัตน์ชานนท์ ลิ้มระหงษ์ ชาย 310 2021-06-21 16:08:13 น.ส.วัลลภา
103 ป.2/3 เด็กหญิง ต้นข้าว เกิดวาจา หญิง 310 2021-06-21 16:08:16 น.ส.วัลลภา
104 ป.2/3 เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ ภูมิดา หญิง 310 2021-06-21 16:08:22 น.ส.วัลลภา
105 ป.2/3 เด็กหญิง พรชนก เพ็งบุผา หญิง 310 2021-06-21 16:08:26 น.ส.วัลลภา
106 ป.2/3 เด็กหญิง ภัทรธิดา ทารักสอน หญิง 310 2021-06-21 16:08:30 น.ส.วัลลภา
107 ป.2/3 เด็กหญิง สมฤดี คงนะภา หญิง 310 2021-06-21 16:08:33 น.ส.วัลลภา
108 ป.2/3 เด็กหญิง จิณัฐตา ชาติวงศ์ หญิง 310 2021-06-21 16:08:38 น.ส.วัลลภา
109 ป.2/3 เด็กหญิง ญาณนันท์ คำดวง หญิง 310 2021-06-21 16:08:43 น.ส.วัลลภา
110 ป.2/3 เด็กหญิง พัชราพร ภูมิก่อง หญิง 310 2021-05-18 14:15:29 น.ส.วิชุดา
111 ป.3/1 เด็กชาย กมลภพ ไขสี ชาย 310 08-04-2021 18:27:35 นางสุธารักษ์
112 ป.3/1 เด็กชาย แก้วเก้า แสนบุตร ชาย 310 08-04-2021 18:27:49 นางสุธารักษ์
113 ป.3/1 เด็กชาย จีราพัฒน์ แซ่หลอ ชาย 310 08-04-2021 18:28:00 นางสุธารักษ์
114 ป.3/1 เด็กชาย ชัยพร ไชยปัญหา ชาย 310 08-04-2021 18:28:26 นางสุธารักษ์
115 ป.3/1 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มุขกัง ชาย 310 08-04-2021 18:28:32 นางสุธารักษ์
116 ป.3/1 เด็กชาย ธีรภัทร พนม ชาย 310 08-04-2021 18:28:53 นางสุธารักษ์
117 ป.3/1 เด็กชาย ธีรภัทร เพียรพิมาย ชาย 310 08-04-2021 18:28:58 นางสุธารักษ์
118 ป.3/1 เด็กชาย รัฐภูมิ โอโน ชาย 310 08-04-2021 18:29:02 นางสุธารักษ์
119 ป.3/1 เด็กชาย เทพรักษ์ พันธัง ชาย 310 08-04-2021 18:29:06 นางสุธารักษ์
120 ป.3/1 เด็กชาย ธนโชติ พูลศิริ ชาย 310 08-04-2021 18:29:11 นางสุธารักษ์
121 ป.3/1 เด็กชาย กนกฉัตร นรสาร ชาย 310 08-04-2021 18:29:18 นางสุธารักษ์
122 ป.3/1 เด็กชาย วีระพงษ์ สมสอาด ชาย 310 2021-06-22 09:38:50 นางสนธยา
123 ป.3/1 เด็กชาย ชินวัตร เกษรมาลา ชาย 310 08-04-2021 18:29:23 นางสุธารักษ์
124 ป.3/1 เด็กชาย ปิยะพงษ์ มีแก้ว ชาย 310 2021-06-22 09:39:02 นางสนธยา
125 ป.3/1 เด็กชาย กนกศักดิ์ ไชยนาน ชาย 310 08-04-2021 18:29:32 นางสุธารักษ์
126 ป.3/1 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ วรรณดร ชาย 310 2021-06-21 09:06:25 นางสนธยา
127 ป.3/1 เด็กหญิง ชนัดดา รวงทอง หญิง 310 08-04-2021 18:29:45 นางสุธารักษ์
128 ป.3/1 เด็กหญิง จิราพร ศรีเสริม หญิง 310 08-04-2021 18:29:53 นางสุธารักษ์
129 ป.3/1 เด็กหญิง พัชรรดา พรมอุบล หญิง 310 08-04-2021 18:30:01 นางสุธารักษ์
130 ป.3/1 เด็กหญิง รัชนีกร โคตบุตร หญิง 310 08-04-2021 18:30:10 นางสุธารักษ์
131 ป.3/1 เด็กหญิง อารยา สิงห์ศักดา หญิง 310 08-04-2021 18:30:16 นางสุธารักษ์
132 ป.3/1 เด็กหญิง ฐิติมา สิงห์ทุย หญิง 310 08-04-2021 18:30:25 นางสุธารักษ์
133 ป.3/1 เด็กหญิง ธัญญาเรศ กิจพนาพร หญิง 310 2021-06-21 10:51:23 นางสนธยา
134 ป.3/1 เด็กหญิง จิรัฐิติกาล ณหนองคาย หญิง 310 08-04-2021 18:30:34 นางสุธารักษ์
135 ป.3/1 เด็กหญิง พลอยวริณฑฬ์ บุญมาก หญิง 310 08-04-2021 18:30:42 นางสุธารักษ์
136 ป.3/1 เด็กหญิง เกศรินทร์ จันถาวร หญิง 310 08-04-2021 18:30:54 นางสุธารักษ์
137 ป.3/2 เด็กชาย สิริมงคล หน่อสีดา ชาย 310 2021-06-21 09:03:27 นางสุพัตรา
138 ป.3/2 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ขอเหล็กกลาง ชาย 310 2021-06-21 09:03:38 นางสุพัตรา
139 ป.3/2 เด็กชาย นนทพัทธ์ ขยันการ ชาย 310 2021-05-19 14:06:02 น.ส.วิชุดา
140 ป.3/2 เด็กชาย ปิยากร นันทรังษี ชาย 310 2021-05-15 12:47:27 น.ส.วิชุดา
141 ป.3/2 เด็กชาย ภูมิภัทร ไขสี ชาย 310 2021-05-17 13:32:47 น.ส.วิชุดา
142 ป.3/2 เด็กชาย ศยุมภูมิวรวัฒน์ แก้วอินทร์ ชาย 310 2021-06-22 09:18:09 นางสุพัตรา
143 ป.3/2 เด็กชาย ศุภกฤษ พงษ์แพงภัทรภร ชาย 310 2021-06-30 19:24:47 นางสุพัตรา
144 ป.3/2 เด็กชาย ศุภณัฐ อุสันสาห์ ชาย 310 2021-05-16 13:41:17 น.ส.วิชุดา
145 ป.3/2 เด็กชาย สกฤษฏิ์ อินทอง ชาย 310 2021-06-22 09:21:42 นางสุพัตรา
146 ป.3/2 เด็กชาย ภูวดล เนาวะดี ชาย 310 2021-05-16 13:39:26 น.ส.วิชุดา
147 ป.3/2 เด็กชาย อัษฏา ศิลาวงษ์ ชาย 310 2021-05-16 13:40:49 น.ส.วิชุดา
148 ป.3/2 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ จับหมั่น หญิง 310 2021-06-21 09:05:08 นางสุพัตรา
149 ป.3/2 เด็กหญิง ชญาณ์นันท์ ภูมิดา หญิง 310 2021-06-21 09:05:14 นางสุพัตรา
150 ป.3/2 เด็กหญิง ณภัสสร เงาศรี หญิง 310 2021-05-16 13:39:46 น.ส.วิชุดา
151 ป.3/2 เด็กหญิง น้ำฝน รามภักดี หญิง 310 2021-05-19 14:38:31 นางนงค์นุช
152 ป.3/2 เด็กหญิง พัชรมน สีอินทร์ หญิง 310 2021-05-16 13:42:06 น.ส.วิชุดา
153 ป.3/2 เด็กหญิง พัชรีรัตน์ พรมอุบล หญิง 310 2021-06-21 09:05:41 นางสุพัตรา
154 ป.3/2 เด็กหญิง วิรัญชนา วรรณฤกษ์ หญิง 310 2021-06-22 09:18:28 นางสุพัตรา
155 ป.3/2 เด็กหญิง สุดารัตน์ แก้วศรีนวน หญิง 310 2021-05-16 13:40:12 น.ส.วิชุดา
156 ป.3/2 เด็กหญิง อริสา เอียรอด หญิง 310 2021-05-16 13:40:32 น.ส.วิชุดา
157 ป.3/2 เด็กหญิง อริสา สิงห์ศักดา หญิง 310 2021-05-16 13:41:43 น.ส.วิชุดา
158 ป.3/2 เด็กหญิง สุภัทรวดี ใจบุญ หญิง 310 2021-06-21 09:05:57 นางสุพัตรา
159 ป.3/2 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา สีสว่าง หญิง 310 2021-05-19 14:38:43 นางนงค์นุช
160 ป.3/2 เด็กหญิง เปมิกา เกี่ยวสุนทร หญิง 310 2021-06-21 09:06:19 นางสุพัตรา
161 ป.3/2 เด็กหญิง กวิสรา เนาว์กระโทก หญิง 310 2021-06-21 09:06:36 นางสุพัตรา
162 ป.3/3 เด็กชาย ศิริศิลป์ แสงสุข ชาย 310 08-04-2021 17:27:42 น.ส.วัลลภา
163 ป.3/3 เด็กชาย กิตติกร สีกล ชาย 310 08-04-2021 17:28:03 น.ส.วัลลภา
164 ป.3/3 เด็กชาย ชลสิทธิ์ เติมสุธา ชาย 310 08-04-2021 17:28:13 น.ส.วัลลภา
165 ป.3/3 เด็กชาย ปิยังกูร นันทรังษี ชาย 310 08-04-2021 17:28:23 น.ส.วัลลภา
166 ป.3/3 เด็กชาย ยศกร หนองหารพิทักษ์ ชาย 310 08-04-2021 17:28:34 น.ส.วัลลภา
167 ป.3/3 เด็กชาย อรรถสิทธิ์ เรียนนา ชาย 310 08-04-2021 17:28:45 น.ส.วัลลภา
168 ป.3/3 เด็กชาย ฉันทวัฒน์ อิศรานุวัฒน์ ชาย 310 08-04-2021 17:28:55 น.ส.วัลลภา
169 ป.3/3 เด็กชาย ธีรเดช พรหมวรรณ ชาย 310 08-04-2021 17:29:03 น.ส.วัลลภา
170 ป.3/3 เด็กหญิง ศิริญญา สุทธิประภา หญิง 310 2021-05-16 13:42:31 น.ส.วิชุดา
171 ป.3/3 เด็กหญิง กัญญาพัชร ค่ากลาง หญิง 310 08-04-2021 17:29:16 น.ส.วัลลภา
172 ป.3/3 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สงวนศิลป์ หญิง 310 08-04-2021 17:29:27 น.ส.วัลลภา
173 ป.3/3 เด็กหญิง จันทร์ณิชา โสมะคุณานนท์ หญิง 310 08-04-2021 17:29:37 น.ส.วัลลภา
174 ป.3/3 เด็กหญิง สุพิชชา น้อยหนองสวง หญิง 310 08-04-2021 17:29:49 น.ส.วัลลภา
175 ป.3/3 เด็กหญิง อมรพรรณ จิตตุนัง หญิง 310 08-04-2021 17:30:00 น.ส.วัลลภา
176 ป.3/3 เด็กหญิง จันทกานต์ รัตชาติ หญิง 310 2021-05-17 13:33:30 น.ส.วิชุดา
177 ป.3/3 เด็กหญิง ธัญชนก เจะยุนุ หญิง 310 08-04-2021 17:30:12 น.ส.วัลลภา
178 ป.3/3 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ขัดสี หญิง 310 08-04-2021 17:30:27 น.ส.วัลลภา
179 ป.3/3 เด็กหญิง ณมน บุญมาก หญิง 310 08-04-2021 17:30:44 น.ส.วัลลภา
180 ป.3/3 เด็กหญิง วรัชญาภรณ์ เหง้าพรหมมินทร์ หญิง 310 2021-05-16 13:42:53 น.ส.วิชุดา
181 ป.4/1 เด็กชาย จิรภัทร พิมพ์ภูธร ชาย 310 09-04-2021 10:26:48 นางสนธยา
182 ป.4/1 เด็กชาย เกียรติภูมิ ภาระพงษ์ ชาย 310 09-04-2021 10:33:59 นางสนธยา
183 ป.4/1 เด็กชาย นฤเบศวร์ ปราสาทหินพิมาย ชาย 310 09-04-2021 10:34:07 นางสนธยา
184 ป.4/1 เด็กชาย ประสิทธิ์ กองธรรม ชาย 310 09-04-2021 10:35:20 นางสนธยา
185 ป.4/1 เด็กชาย ภีชนนท์ ทองภู ชาย 310 09-04-2021 10:35:28 นางสนธยา
186 ป.4/1 เด็กชาย ฮิเวียมอห์ พรมศิริเดช ชาย 310 2021-06-22 09:33:42 นางอัจฉรา
187 ป.4/1 เด็กชาย พงศธร มณีจันทร์ ชาย 310 2021-05-18 10:21:11 น.ส.วิชุดา
188 ป.4/1 เด็กชาย วสันต์ ศรีษะ ชาย 310 09-04-2021 10:35:41 นางสนธยา
189 ป.4/1 เด็กชาย นิธิวัฒน์ เชื่อมแก้ว ชาย 310 09-04-2021 10:35:51 นางสนธยา
190 ป.4/1 เด็กชาย อนุวัฒน์ สืบค้า ชาย 310 2021-06-22 09:33:49 นางอัจฉรา
191 ป.4/1 เด็กชาย ชนาธิป วังพิมูล ชาย 310 09-04-2021 10:36:08 นางสนธยา
192 ป.4/1 เด็กชาย กิตติคุณ บุญผา ชาย 310 09-04-2021 10:36:20 นางสนธยา
193 ป.4/1 เด็กหญิง ฐานิตา เปล่งเมืองปัก หญิง 310 09-04-2021 10:36:36 นางสนธยา
194 ป.4/1 เด็กหญิง พรไพลิน แซ่อึ้ง หญิง 310 2021-06-22 09:43:01 นางอัจฉรา
195 ป.4/1 เด็กหญิง นลินนิภา คำภิวัลย์ หญิง 310 2021-05-17 13:34:12 น.ส.วิชุดา
196 ป.4/1 เด็กหญิง พิชญาภา โกศลยืน หญิง 310 09-04-2021 10:36:55 นางสนธยา
197 ป.4/1 เด็กหญิง วรัญญา บุญกอง หญิง 310 2021-06-22 09:43:29 นางอัจฉรา
198 ป.4/1 เด็กหญิง กัลยา ทะชิตะสิงห์ หญิง 310 09-04-2021 10:37:07 นางสนธยา
199 ป.4/1 เด็กหญิง ภิพารัตน์ หนองหารพิทักษ์ หญิง 310 09-04-2021 10:37:22 นางสนธยา
200 ป.4/1 เด็กหญิง นพมาศ เจะยุนุ หญิง 310 09-04-2021 10:37:33 นางสนธยา
201 ป.4/1 เด็กหญิง พรนภัส มะยุเรศ หญิง 310 09-04-2021 10:37:43 นางสนธยา
202 ป.4/1 เด็กหญิง อรวรรณ ชุบรัมย์ หญิง 310 09-04-2021 10:37:53 นางสนธยา
203 ป.4/1 เด็กหญิง เสาวรส ลัคนารจิต หญิง 310 09-04-2021 10:38:04 นางสนธยา
204 ป.4/1 เด็กชาย ณัฐพงศ์ เข็มนาค ชาย 310 09-04-2021 10:38:11 นางสนธยา
205 ป.4/2 เด็กชาย กานกวินท์ อินทร์เกษร ชาย 310 09-04-2021 09:49:03 นางสุธารักษ์
206 ป.4/2 เด็กชาย ธนาธิป วิเศษศรี ชาย 310 09-04-2021 09:49:11 นางสุธารักษ์
207 ป.4/2 เด็กชาย พิพัฒน์ หนองหารพิทักษ์ ชาย 310 09-04-2021 09:49:19 นางสุธารักษ์
208 ป.4/2 เด็กชาย ยศภัทร อาจสมจิต ชาย 310 09-04-2021 09:49:33 นางสุธารักษ์
209 ป.4/2 เด็กชาย วิเชษฐ์ วิชาโคตร ชาย 310 09-04-2021 09:49:42 นางสุธารักษ์
210 ป.4/2 เด็กชาย สุกฤต โพธิ์แก้ว ชาย 310 2021-06-14 13:45:41 นางทิพวัลย์
211 ป.4/2 เด็กชาย ชัยเจริญ เคนคม ชาย 310 09-04-2021 09:49:49 นางสุธารักษ์
212 ป.4/2 เด็กชาย วราวุธ แสนบุญศิริ ชาย 310 09-04-2021 09:49:59 นางสุธารักษ์
213 ป.4/2 เด็กชาย วุฒิชัย ยั่งยืน ชาย 310 09-04-2021 09:50:05 นางสุธารักษ์
214 ป.4/2 เด็กชาย ศุภสิทธิ์ วิลุนละหุย ชาย 310 09-04-2021 09:50:17 นางสุธารักษ์
215 ป.4/2 เด็กชาย ธนกร สุวรรณวงศ์ ชาย 310 09-04-2021 09:50:27 นางสุธารักษ์
216 ป.4/2 เด็กชาย ธนภัทร ยางศรีลา ชาย 310 09-04-2021 09:50:38 นางสุธารักษ์
217 ป.4/2 เด็กชาย ปัญญพนต์ สังข์วงค์ ชาย 310 09-04-2021 09:50:55 นางสุธารักษ์
218 ป.4/2 เด็กหญิง ณัฐวดี สุวรรณคำ หญิง 310 09-04-2021 09:51:14 นางสุธารักษ์
219 ป.4/2 เด็กหญิง ผกามาศ สีบานเย็น หญิง 310 09-04-2021 09:51:26 นางสุธารักษ์
220 ป.4/2 เด็กหญิง ประทานพร ศรีวิฤทธิ์ หญิง 310 09-04-2021 09:51:38 นางสุธารักษ์
221 ป.4/2 เด็กหญิง พวงชมพู วัฒนวงศ์ หญิง 310 09-04-2021 09:51:55 นางสุธารักษ์
222 ป.4/2 เด็กหญิง เมษา พรมนอก หญิง 310 2021-06-21 08:42:53 นางทิพวัลย์
223 ป.4/2 เด็กหญิง วรรณดา รามะโคตร หญิง 310 09-04-2021 09:52:18 นางสุธารักษ์
224 ป.4/2 เด็กหญิง กมลวรรณ ระเวียง หญิง 310 09-04-2021 09:58:08 นางสุธารักษ์
225 ป.4/2 เด็กหญิง จิราภรณ์ สำราญ หญิง 310 09-04-2021 09:58:31 นางสุธารักษ์
226 ป.4/2 เด็กหญิง เอลลินอร์จอร์จี วอล หญิง 310 09-04-2021 09:58:45 นางสุธารักษ์
227 ป.4/2 เด็กหญิง มิ่งขวัญ ณนครพนม หญิง 310 09-04-2021 10:00:14 นางสุธารักษ์
228 ป.4/2 เด็กหญิง อรัชพร โขมาวัฒน์ หญิง 310 09-04-2021 10:00:24 นางสุธารักษ์
229 ป.4/2 เด็กหญิง ศิริภรณ์ ไชยวิเศษ หญิง 310 09-04-2021 10:00:37 นางสุธารักษ์
230 ป.4/3 เด็กชาย กษิดิ์เดช แก้วก่า ชาย 310 2021-06-14 18:16:59 น.ส.ดาวประกาย
231 ป.4/3 เด็กชาย กอบพงศ์ นาคคำ ชาย 310 2021-06-22 09:29:07 นางรุ่งอรุณ
232 ป.4/3 เด็กชาย จุฑาวัฒน์ สาขามุละ ชาย 310 2021-06-14 18:17:22 น.ส.ดาวประกาย
233 ป.4/3 เด็กชาย ณัฐชัย อุทา ชาย 310 2021-06-14 18:17:24 น.ส.ดาวประกาย
234 ป.4/3 เด็กชาย ยศกร รุ่งเรือง ชาย 310 2021-06-14 18:17:27 น.ส.ดาวประกาย
235 ป.4/3 เด็กชาย รามกิติ เจริญเนตร ชาย 310 2021-06-14 18:17:32 น.ส.ดาวประกาย
236 ป.4/3 เด็กชาย ภาคภูมิ เนียมพงษ์ ชาย 310 2021-06-14 18:17:35 น.ส.ดาวประกาย
237 ป.4/3 เด็กชาย ณกรณ์ พรมเรืองเดช ชาย 310 2021-06-22 09:28:53 นางรุ่งอรุณ
238 ป.4/3 เด็กชาย อนุวงศ์ แซ่หลอ ชาย 310 2021-06-14 18:18:13 น.ส.ดาวประกาย
239 ป.4/3 เด็กชาย อานนต์ พูลเพิ่ม ชาย 310 2021-06-14 18:18:16 น.ส.ดาวประกาย
240 ป.4/3 เด็กชาย คชานนท์ วงค์เสนา ชาย 310 2021-06-14 18:18:22 น.ส.ดาวประกาย
241 ป.4/3 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ คนชม ชาย 310 2021-06-14 18:18:28 น.ส.ดาวประกาย
242 ป.4/3 เด็กชาย กฤติมา สิงหา ชาย 310 2021-06-14 18:18:33 น.ส.ดาวประกาย
243 ป.4/3 เด็กชาย ธนบูรณ์ ตาลโกนกุล ชาย 310 2021-06-14 18:18:40 น.ส.ดาวประกาย
244 ป.4/3 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ มูลจิดี หญิง 310 2021-06-14 18:19:01 น.ส.ดาวประกาย
245 ป.4/3 เด็กหญิง วราภรณ์ คู่แก้ว หญิง 310 2021-06-14 18:19:10 น.ส.ดาวประกาย
246 ป.4/3 เด็กหญิง อภินทร์พร นพรัตน์ หญิง 310 2021-06-14 18:19:16 น.ส.ดาวประกาย
247 ป.4/3 เด็กหญิง อาพรพิลา อินทร์กัลยา หญิง 310 2021-06-14 18:19:23 น.ส.ดาวประกาย
248 ป.4/3 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เหล็มแล็ะ หญิง 310 2021-06-14 18:19:36 น.ส.ดาวประกาย
249 ป.4/3 เด็กหญิง สุจิตรา บุญรักษาสกุล หญิง 310 2021-06-14 18:19:43 น.ส.ดาวประกาย
250 ป.4/3 เด็กหญิง สุนิสา มั่งคั่ง หญิง 310 2021-06-14 18:19:53 น.ส.ดาวประกาย
251 ป.4/3 เด็กหญิง กรนันท์ อุ่นดา หญิง 310 2021-06-14 18:19:59 น.ส.ดาวประกาย
252 ป.4/3 เด็กหญิง รัชนีกร เผ่าจินดา หญิง 310 2021-06-14 18:20:04 น.ส.ดาวประกาย
253 ป.5/1 เด็กชาย เฉิลมชัย มาตะยา ชาย 310 2021-06-22 08:51:27 นางทิพวัลย์
254 ป.5/1 เด็กชาย ณัฐกิตติธร โชติธนอมร ชาย 310 2021-06-22 08:51:36 นางทิพวัลย์
255 ป.5/1 เด็กชาย ธนวัสส์ รัตนโสภา ชาย 310 09-04-2021 15:12:56 นางอัจฉรา
256 ป.5/1 เด็กชาย ธนัชภูมิ พนม ชาย 310 09-04-2021 15:12:40 นางอัจฉรา
257 ป.5/1 เด็กชาย นิธิกร จันทร์วงษ์ ชาย 310 2021-05-18 10:00:06 น.ส.วิชุดา
258 ป.5/1 เด็กชาย อโณทัย แสนทรศิลป์ ชาย 310 09-04-2021 15:12:31 นางอัจฉรา
259 ป.5/1 เด็กชาย โอเว่นเรย์ กาฟนีย์ ชาย 310 09-04-2021 15:13:10 นางอัจฉรา
260 ป.5/1 เด็กชาย เพชรเกล้า หร่ายกลาง ชาย 310 2021-06-22 08:51:54 นางทิพวัลย์
261 ป.5/1 เด็กชาย ภัทรพร ชิมโพคลัง ชาย 310 09-04-2021 15:13:20 นางอัจฉรา
262 ป.5/1 เด็กชาย สุรสิทธิ์ แซ่หลอ ชาย 310 2021-06-22 08:52:06 นางทิพวัลย์
263 ป.5/1 เด็กชาย กฤษกร ไชยโวหาร ชาย 310 09-04-2021 15:13:33 นางอัจฉรา
264 ป.5/1 เด็กหญิง ชื่นกมล ก้อนบุญใส หญิง 310 09-04-2021 15:13:43 นางอัจฉรา
265 ป.5/1 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุตรสีทัด หญิง 310 09-04-2021 15:13:54 นางอัจฉรา
266 ป.5/1 เด็กหญิง วนิดา แสนอุบล หญิง 310 2021-05-17 13:35:18 น.ส.วิชุดา
267 ป.5/1 เด็กหญิง ปิยธิดา ศรีสมรส หญิง 310 2021-06-22 08:52:10 นางทิพวัลย์
268 ป.5/1 เด็กหญิง ณภัชชา ตั้งใจปฏิรูป หญิง 310 2021-06-22 08:52:17 นางทิพวัลย์
269 ป.5/1 เด็กหญิง ปิ่นมนัส ทุ้ยแป หญิง 310 2021-06-22 08:52:19 นางทิพวัลย์
270 ป.5/1 เด็กหญิง ธัญญาดา จุมพลนิรมล หญิง 310 09-04-2021 15:15:59 นางอัจฉรา
271 ป.5/1 เด็กหญิง รมิดา บัวเผื่อน หญิง 310 09-04-2021 15:16:10 นางอัจฉรา
272 ป.5/2 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เจริญศรี ชาย 310 08-04-2021 15:52:39 นางทิพวัลย์
273 ป.5/2 เด็กชาย ธนวัฒน์ ทองรักษา ชาย 310 08-04-2021 15:52:46 นางทิพวัลย์
274 ป.5/2 เด็กชาย นิติกร ไพเราะ ชาย 310 08-04-2021 15:52:51 นางทิพวัลย์
275 ป.5/2 เด็กชาย พงศธร โยจำปา ชาย 310 08-04-2021 15:52:55 นางทิพวัลย์
276 ป.5/2 เด็กชาย เยินดีมอห์ พรมศิริเดช ชาย 310 08-04-2021 15:52:58 นางทิพวัลย์
277 ป.5/2 เด็กชาย วีรภัทร พึ่งจันดุม ชาย 310 08-04-2021 15:53:02 นางทิพวัลย์
278 ป.5/2 เด็กชาย ภัทรพล วังคะฮาด ชาย 310 08-04-2021 15:53:05 นางทิพวัลย์
279 ป.5/2 เด็กชาย เทพฤทธิ์ พันธัง ชาย 310 08-04-2021 15:53:09 นางทิพวัลย์
280 ป.5/2 เด็กชาย ธนวัฒน์ รัตนโสภา ชาย 310 08-04-2021 15:53:13 นางทิพวัลย์
281 ป.5/2 เด็กชาย บารมี พลหาญ ชาย 310 08-04-2021 15:53:17 นางทิพวัลย์
282 ป.5/2 เด็กชาย โสภณ อินจอหอ ชาย 310 08-04-2021 15:53:22 นางทิพวัลย์
283 ป.5/2 เด็กชาย วิสิทธิ์ ณหนองคาย ชาย 310 08-04-2021 15:53:26 นางทิพวัลย์
284 ป.5/2 เด็กหญิง ประภัสสร เงาศรี หญิง 310 08-04-2021 15:53:30 นางทิพวัลย์
285 ป.5/2 เด็กหญิง พนิดา ภูมิไสว หญิง 310 08-04-2021 15:53:34 นางทิพวัลย์
286 ป.5/2 เด็กหญิง แพรวา สาพรเจริญ หญิง 310 08-04-2021 15:53:37 นางทิพวัลย์
287 ป.5/2 เด็กหญิง ทัศนีย์ ทองสุข หญิง 310 08-04-2021 15:53:41 นางทิพวัลย์
288 ป.5/2 เด็กหญิง ปาณิสรา มุ่งโนนบ่อ หญิง 310 08-04-2021 15:53:45 นางทิพวัลย์
289 ป.5/2 เด็กหญิง ประภากร สิทธิประเสริฐ หญิง 310 08-04-2021 15:53:49 นางทิพวัลย์
290 ป.5/2 เด็กหญิง สุชานันท์ แนบเนื้อ หญิง 310 08-04-2021 15:53:52 นางทิพวัลย์
291 ป.5/2 เด็กหญิง นิลมณี บังงึ้ม หญิง 310 08-04-2021 15:53:56 นางทิพวัลย์
292 ป.5/2 เด็กหญิง กชพร เหลาเกลี้ยงดี หญิง 310 08-04-2021 15:54:00 นางทิพวัลย์
293 ป.5/2 เด็กหญิง กนกอร จงอบกลาง หญิง 310 08-04-2021 15:54:04 นางทิพวัลย์
294 ป.5/3 เด็กชาย จารุปรทิฐ กงพูล ชาย 310 2021-06-22 09:30:46 นางรุ่งอรุณ
295 ป.5/3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ หาสอดส่อง ชาย 310 14-05-2021 11:36:38 นางประภาพร
296 ป.5/3 เด็กชาย ธนพนธ์ สาขามุละ ชาย 310 14-05-2021 11:36:50 นางประภาพร
297 ป.5/3 เด็กชาย ธนาวุฒิ พนม ชาย 310 14-05-2021 11:36:57 นางประภาพร
298 ป.5/3 เด็กชาย นันทวัฒน์ พลายด้วง ชาย 310 2021-06-22 09:30:55 นางรุ่งอรุณ
299 ป.5/3 เด็กชาย รพีภัทร โพโน ชาย 310 14-05-2021 11:37:08 นางประภาพร
300 ป.5/3 เด็กชาย ธนดล หล่อนน้อย ชาย 310 2021-06-22 09:31:03 นางรุ่งอรุณ
301 ป.5/3 เด็กชาย นธีภัทร ห่อหุ้มดี ชาย 310 14-05-2021 11:37:15 นางประภาพร
302 ป.5/3 เด็กชาย ปัญญวัต รัตนรักษ์ ชาย 310 14-05-2021 11:37:22 นางประภาพร
303 ป.5/3 เด็กชาย ชัยรัชต์ แก้วประทุม ชาย 310 14-05-2021 11:37:31 นางประภาพร
304 ป.5/3 เด็กชาย ธีรภัทร มีราช ชาย 310 14-05-2021 11:37:41 นางประภาพร
305 ป.5/3 เด็กหญิง จีรนันท์ รูจีพันธ์ หญิง 310 14-05-2021 11:37:48 นางประภาพร
306 ป.5/3 เด็กหญิง ธันยรัตน์ จักรชัย หญิง 310 14-05-2021 11:37:56 นางประภาพร
307 ป.5/3 เด็กหญิง ศรัณยธร ชาเนตร หญิง 310 2021-06-18 11:04:21 นางรุ่งอรุณ
308 ป.5/3 เด็กหญิง สุจิตรา รามะโคตร หญิง 310 14-05-2021 11:38:04 นางประภาพร
309 ป.5/3 เด็กหญิง สุณัฎฐา คนบุญ หญิง 310 14-05-2021 11:38:11 นางประภาพร
310 ป.5/3 เด็กหญิง อภัสนันท์ นนทะไชย หญิง 310 14-05-2021 11:38:18 นางประภาพร
311 ป.5/3 เด็กหญิง จิราภา หร่ายกลาง หญิง 310 2021-06-08 14:01:48 นางประภาพร
312 ป.6/1 เด็กชาย นนทนัตถ์ บูรณะ ชาย 310 2021-06-21 09:37:17 นายคม
313 ป.6/1 เด็กชาย ก้องกิดากรณ์ ประโมสี ชาย 310 2021-06-21 09:36:07 นายคม
314 ป.6/1 เด็กชาย ณัฐกฤต ขอเหล็กกลาง ชาย 310 2021-05-16 10:55:33 น.ส.ปราณี
315 ป.6/1 เด็กชาย ธีรภัทร นามวงค์ ชาย 310 2021-05-16 10:55:36 น.ส.ปราณี
316 ป.6/1 เด็กชาย ปรินทร พูลศิริ ชาย 310 2021-06-22 09:25:19 นายคม
317 ป.6/1 เด็กชาย วุฒิพงษ์ สุวรรณแสง ชาย 310 2021-06-18 11:01:11 นางพรทิพย์
318 ป.6/1 เด็กชาย ศุภกร เพลิงภูเขียว ชาย 310 2021-06-18 10:58:23 นางพรทิพย์
319 ป.6/1 เด็กชาย เสมาทอง ตองเติม ชาย 310 2021-05-16 10:55:39 น.ส.ปราณี
320 ป.6/1 เด็กชาย อภิสิทธิ์ คุ้มหนองฮี ชาย 310 2021-06-18 10:57:48 นางพรทิพย์
321 ป.6/1 เด็กชาย จิณณวัตร แว่นไธสง ชาย 310 2021-05-16 10:55:42 น.ส.ปราณี
322 ป.6/1 เด็กชาย ทินภัทร อินเกษา ชาย 310 2021-05-16 10:55:48 น.ส.ปราณี
323 ป.6/1 เด็กชาย นพฤทธิ์ เดื่อนา ชาย 310 2021-06-21 12:51:43 นางทองพูน
324 ป.6/1 เด็กชาย ภัทรผล ธานี ชาย 310 2021-06-21 09:37:58 นายคม
325 ป.6/1 เด็กชาย ปิยะพงษ์ รักไธสง ชาย 310 2021-06-16 14:12:19 นางพรทิพย์
326 ป.6/1 เด็กชาย ณัฐวัตร พิมสูตร ชาย 310 2021-06-16 14:12:26 นางพรทิพย์
327 ป.6/1 เด็กชาย นพรุจ บุตรสิน ชาย 310 2021-06-16 14:12:33 นางพรทิพย์
328 ป.6/1 เด็กชาย อัครพนธ์ สิงหา ชาย 310 2021-05-16 10:55:53 น.ส.ปราณี
329 ป.6/1 เด็กหญิง เพชรธาดา เดชนู หญิง 310 2021-06-22 09:26:01 นายคม
330 ป.6/1 เด็กหญิง วรินทร์ทิพย์ เจริญชัย หญิง 310 2021-06-22 09:26:08 นายคม
331 ป.6/1 เด็กหญิง กาญจนา มาตรสงคราม หญิง 310 2021-06-16 14:14:30 นางพรทิพย์
332 ป.6/1 เด็กหญิง ฉัณทนา หนองหารพิทักษ์ หญิง 310 2021-05-17 13:35:55 น.ส.วิชุดา
333 ป.6/1 เด็กหญิง ณิชานัน มาลาศรี หญิง 310 2021-06-21 12:51:49 นางทองพูน
334 ป.6/1 เด็กหญิง ทิพวรรณ อินทร์เกษร หญิง 310 2021-05-16 10:55:59 น.ส.ปราณี
335 ป.6/1 เด็กหญิง นันทิกานต์ สุมังคะ หญิง 310 2021-06-16 14:10:25 นางพรทิพย์
336 ป.6/1 เด็กหญิง พรรณวดี ประชาญตรีกาล หญิง 310 2021-06-22 09:26:22 นายคม
337 ป.6/1 เด็กหญิง มีนา บุญมาตุ่น หญิง 310 2021-06-21 12:50:35 นางทองพูน
338 ป.6/1 เด็กหญิง ศุภรัตน์ กวานสุพรรณ หญิง 310 2021-06-16 14:15:07 นางพรทิพย์
339 ป.6/1 เด็กหญิง สุพรรษา เฉลียวรัมย์ หญิง 310 2021-06-16 14:10:59 นางพรทิพย์
340 ป.6/1 เด็กหญิง วิไลวรรณ์ พรมนอก หญิง 310 2021-06-16 14:11:13 นางพรทิพย์
341 ป.6/1 เด็กหญิง อินทิพร ไชยสิทธิ์ หญิง 310 2021-06-16 14:11:22 นางพรทิพย์
342 ป.6/1 เด็กหญิง จารุวรรณ ทองอุย หญิง 310 2021-06-16 14:15:22 นางพรทิพย์
343 ป.6/1 เด็กหญิง พรรณิภา พากุล หญิง 310 2021-05-16 10:56:05 น.ส.ปราณี
344 ป.6/1 เด็กหญิง ภัทรธิดา เหลืองวัฒนะพงศ์ หญิง 310 2021-06-16 14:15:27 นางพรทิพย์
345 ป.6/2 เด็กชาย กฤษณ ศิลาวงค์ ชาย 310 09-04-2021 11:57:57 น.ส.เพลินพรรณ
346 ป.6/2 เด็กชาย จักพร ประจวบกลาง ชาย 310 2021-06-16 14:39:45 น.ส.เพลินพรรณ
347 ป.6/2 เด็กชาย ณัฐพนธ์ วันวงษ์ ชาย 310 2021-06-18 12:50:57 น.ส.เพลินพรรณ
348 ป.6/2 เด็กชาย นวพล ไกรศร ชาย 310 2021-06-22 09:21:04 นายคม
349 ป.6/2 เด็กชาย พรปัญญา ศิลาวงค์ ชาย 310 2021-06-17 13:50:54 น.ส.เพลินพรรณ
350 ป.6/2 เด็กชาย ยศกร ลาหมัน ชาย 310 2021-06-22 09:21:48 นายคม
351 ป.6/2 เด็กชาย ศรัณย์ อินทรวาทิน ชาย 310 09-04-2021 11:56:09 น.ส.เพลินพรรณ
352 ป.6/2 เด็กชาย สุรศักดิ์ มูลเมืองแสน ชาย 310 2021-06-22 09:22:14 นายคม
353 ป.6/2 เด็กชาย อชิรวัฒน์ คำโนนงิ้ว ชาย 310 2021-05-17 13:36:31 น.ส.วิชุดา
354 ป.6/2 เด็กชาย ชินภัทร แก้วมณี ชาย 310 2021-06-22 09:52:17 น.ส.เพลินพรรณ
355 ป.6/2 เด็กชาย เพชรกล้อง หร่ายกลาง ชาย 310 2021-06-22 09:22:24 นายคม
356 ป.6/2 เด็กชาย ณัฐพงศ์ อัศจรรย์ ชาย 310 09-04-2021 11:57:51 น.ส.เพลินพรรณ
357 ป.6/2 เด็กชาย รณกฤต ยั่งยืน ชาย 310 09-04-2021 11:55:31 น.ส.เพลินพรรณ
358 ป.6/2 เด็กชาย ปรเมศวร์ โพธิโสโนทัย ชาย 310 2021-06-16 09:59:50 น.ส.เพลินพรรณ
359 ป.6/2 เด็กชาย ธีรภัทร์ ผ่านชมภู ชาย 310 2021-06-18 12:51:10 น.ส.เพลินพรรณ
360 ป.6/2 เด็กชาย ยุทธนา ขาวสะอาด ชาย 310 09-04-2021 11:58:09 น.ส.เพลินพรรณ
361 ป.6/2 เด็กชาย ธนภัทร คุ้มบุญมี ชาย 310 2021-06-21 15:04:19 น.ส.เพลินพรรณ
362 ป.6/2 เด็กหญิง ณภัสสร ชำระภัย หญิง 310 09-04-2021 11:55:53 น.ส.เพลินพรรณ
363 ป.6/2 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ โชคชัย หญิง 310 2021-06-16 09:59:58 น.ส.เพลินพรรณ
364 ป.6/2 เด็กหญิง ธัญชนก ภูมิโชติ หญิง 310 09-04-2021 11:57:04 น.ส.เพลินพรรณ
365 ป.6/2 เด็กหญิง พอใจ ศรีตะเขต หญิง 310 2021-06-21 14:10:59 น.ส.เพลินพรรณ
366 ป.6/2 เด็กหญิง ยศศิณีย์ เย็นวัฒนา หญิง 310 09-04-2021 11:57:32 น.ส.เพลินพรรณ
367 ป.6/2 เด็กหญิง ศรัณพร อนันติ หญิง 310 09-04-2021 11:57:15 น.ส.เพลินพรรณ
368 ป.6/2 เด็กหญิง ศุภสุตา พันธ์ฉลาบขวา หญิง 310 09-04-2021 11:56:44 น.ส.เพลินพรรณ
369 ป.6/2 เด็กหญิง โสภิตนภา อาจสมจิต หญิง 310 09-04-2021 11:56:34 น.ส.เพลินพรรณ
370 ป.6/2 เด็กหญิง นิราภรณ์ ภูธร หญิง 310 2021-05-18 10:25:29 น.ส.วิชุดา
371 ป.6/2 เด็กหญิง สิรินทรา เหล่าทวีโชค หญิง 310 2021-06-18 12:51:31 น.ส.เพลินพรรณ
372 ป.6/2 เด็กหญิง อรทัย มุทาพร หญิง 310 2021-06-22 09:22:43 นายคม
373 ป.6/2 เด็กหญิง โชติกา จันทรเดช หญิง 310 09-04-2021 11:56:21 น.ส.เพลินพรรณ
374 ป.6/2 เด็กหญิง อนัญญา นาคเกษม หญิง 310 2021-06-18 12:51:37 น.ส.เพลินพรรณ
375 ป.6/2 เด็กหญิง ปิยดา ณนครพนม หญิง 310 09-04-2021 11:55:06 น.ส.เพลินพรรณ
376 ป.6/2 เด็กชาย นัทธกรณ์ ศรีพะลาน ชาย 310 09-04-2021 11:57:40 น.ส.เพลินพรรณ
377 ป.6/3 เด็กชาย กฤษดา คงนะภา ชาย 310 2021-05-16 10:13:27 นางรุ่งอรุณ
378 ป.6/3 เด็กชาย ฏะฏิภพ วังเมือง ชาย 310 2021-05-16 10:13:31 นางรุ่งอรุณ
379 ป.6/3 เด็กชาย ธนธรณ์ กิจพนาพร ชาย 310 2021-06-22 09:30:48 นายคม
380 ป.6/3 เด็กชาย ธีรภัทร์ เขียวสอาด ชาย 310 2021-06-22 09:53:37 นางกาญจนา
381 ป.6/3 เด็กชาย พลากร ฦาชา ชาย 310 2021-05-16 10:13:38 นางรุ่งอรุณ
382 ป.6/3 เด็กชาย ภาคิน สิงห์พุ้ย ชาย 310 2021-05-16 10:13:41 นางรุ่งอรุณ
383 ป.6/3 เด็กชาย วัชรินทร์ ภูมรินทรามาส ชาย 310 2021-05-16 10:13:44 นางรุ่งอรุณ
384 ป.6/3 เด็กชาย ศุกฤษวงค์ แยชัยภูมิ ชาย 310 2021-05-16 10:13:46 นางรุ่งอรุณ
385 ป.6/3 เด็กชาย ศุภสันห์ แก้วศรีจันทร์ ชาย 310 2021-06-22 09:53:51 นางกาญจนา
386 ป.6/3 เด็กชาย สุทธณัฐฎ์ วงษ์สีหา ชาย 310 2021-05-16 10:13:56 นางรุ่งอรุณ
387 ป.6/3 เด็กชาย อภินันท์ ชำไธสง ชาย 310 2021-05-16 10:14:01 นางรุ่งอรุณ
388 ป.6/3 เด็กชาย กิตติ ขจรภู ชาย 310 2021-05-16 10:14:03 นางรุ่งอรุณ
389 ป.6/3 เด็กชาย ธีรภัทร์ แก่นภักดี ชาย 310 2021-06-16 12:19:36 นางกาญจนา
390 ป.6/3 เด็กชาย คุณากรณ์ สมดี ชาย 310 2021-05-16 10:14:07 นางรุ่งอรุณ
391 ป.6/3 เด็กชาย กริชศิลา บุญโยดม ชาย 310 2021-05-16 10:14:15 นางรุ่งอรุณ
392 ป.6/3 เด็กหญิง เจนจิรา นนทะไชย หญิง 310 2021-05-16 10:14:17 นางรุ่งอรุณ
393 ป.6/3 เด็กหญิง ณัฐวรา ชั้นงาม หญิง 310 2021-05-16 10:14:22 นางรุ่งอรุณ
394 ป.6/3 เด็กหญิง นันท์นภัส ฮาดวิเศษ หญิง 310 2021-06-16 12:20:06 นางกาญจนา
395 ป.6/3 เด็กหญิง พรนภา นามอาษา หญิง 310 2021-05-16 10:14:30 นางรุ่งอรุณ
396 ป.6/3 เด็กหญิง ภัทรนันท์ เดือนจันทร์ หญิง 310 2021-06-16 12:20:21 นางกาญจนา
397 ป.6/3 เด็กหญิง ยุภาวดี ชูศรีทอง หญิง 310 2021-05-16 10:14:33 นางรุ่งอรุณ
398 ป.6/3 เด็กหญิง ศริญญา ขาวดี หญิง 310 2021-05-16 10:14:36 นางรุ่งอรุณ
399 ป.6/3 เด็กหญิง สิริทิพย์ จอมทะรักษ์ หญิง 310 2021-05-16 10:14:39 นางรุ่งอรุณ
400 ป.6/3 เด็กหญิง อภิญญา สุมาลย์ หญิง 310 2021-06-16 12:20:39 นางกาญจนา
401 ป.6/3 เด็กหญิง ญาดา นามมะ หญิง 310 2021-06-22 09:54:10 นางกาญจนา
402 ป.6/3 เด็กหญิง สุพิณญา โคตธรรม หญิง 310 2021-05-16 10:14:47 นางรุ่งอรุณ
403 ป.6/3 เด็กหญิง อรัญญา ผาจวง หญิง 310 2021-05-16 10:14:56 นางรุ่งอรุณ
404 ป.6/3 เด็กหญิง อุไรวรรณ แหย่งบุตรดา หญิง 310 2021-06-22 09:31:04 นายคม
405 ป.6/3 เด็กหญิง ปิยะธิดา ไชยมาตย์ หญิง 310 2021-06-16 12:21:04 นางกาญจนา
406 ป.6/3 เด็กหญิง ไปรยา นามโว หญิง 310 2021-05-16 10:15:05 นางรุ่งอรุณ
407 ป.6/3 เด็กหญิง กัญชิตา ภูชยาพล หญิง 310 2021-05-16 10:15:10 นางรุ่งอรุณ
408 ป.6/3 เด็กหญิง ธนัชชา จันทร์ศรีทอง หญิง 310 2021-05-16 10:15:17 นางรุ่งอรุณ
409 ม.2/1 เด็กชาย รัชพล ค่ำกลาง ชาย 415 2021-09-03 12:31:42 น.ส.พรทิพย์
410 ม.2/1 เด็กชาย กิตติวินท์ แก้วก่า ชาย 415 09-04-2021 17:38:49 น.ส.อัญธิฌา
411 ม.2/1 เด็กชาย วัชระพล อาดนอก ชาย 415 2021-09-03 12:31:53 น.ส.พรทิพย์
412 ม.2/1 เด็กชาย ธัญเทพ แว่นไธสง ชาย 415 09-04-2021 17:39:03 น.ส.อัญธิฌา
413 ม.2/1 เด็กชาย นิธิวัฒน์ หลักหนองบุ ชาย 415 09-04-2021 17:39:15 น.ส.อัญธิฌา
414 ม.2/1 เด็กชาย พฤทธิพงษ์ คงสัตย์ ชาย 415 09-04-2021 17:39:24 น.ส.อัญธิฌา
415 ม.2/1 เด็กชาย สมัชญ์ อิศรานุวัฒน์ ชาย 415 09-04-2021 17:39:31 น.ส.อัญธิฌา
416 ม.2/1 เด็กชาย ณฐตากฤต ภูชยาพล ชาย 415 09-04-2021 17:39:41 น.ส.อัญธิฌา
417 ม.2/1 เด็กชาย พชรพล ชูคะรัมย์ ชาย 415 2021-06-21 11:21:06 น.ส.พรทิพย์
418 ม.2/1 เด็กชาย จักรพงศ์ โนนทิง ชาย 415 2021-09-03 12:32:05 น.ส.พรทิพย์
419 ม.2/1 เด็กชาย ฒิชยะวุฒิ สนตาเถร ชาย 415 2021-09-03 12:32:09 น.ส.พรทิพย์
420 ม.2/1 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สีหจันทร์ ชาย 415 2021-09-03 12:32:12 น.ส.พรทิพย์
421 ม.2/1 เด็กชาย ธเนศพล ภูมิก่อง ชาย 415 2021-05-18 14:09:47 น.ส.วิชุดา
422 ม.2/1 เด็กชาย ภูเทพ นวชาติพงศธร ชาย 415 09-04-2021 17:39:54 น.ส.อัญธิฌา
423 ม.2/1 เด็กชาย อนุชา แตงหนู ชาย 415 2021-09-03 12:31:31 น.ส.พรทิพย์
424 ม.2/1 เด็กหญิง กนกพรรณ โซ่เงิน หญิง 415 2021-05-18 14:11:15 น.ส.วิชุดา
425 ม.2/1 เด็กหญิง นรีกานต์ ทะชิตะสิงห์ หญิง 415 2021-09-03 12:32:22 น.ส.พรทิพย์
426 ม.2/1 เด็กหญิง วิราวรรณ ทองลาด หญิง 415 2021-05-18 09:35:26 น.ส.วิชุดา
427 ม.2/1 เด็กหญิง ญาดา ฉัตรเฉลิม หญิง 415 09-04-2021 17:40:06 น.ส.อัญธิฌา
428 ม.2/1 เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทะบุตร หญิง 415 2021-09-03 12:32:26 น.ส.พรทิพย์
429 ม.2/1 เด็กหญิง มัทนา ชะมูล หญิง 415 2021-06-21 11:21:22 น.ส.พรทิพย์
430 ม.2/1 เด็กหญิง วราภรณ์ พรมเภา หญิง 415 2021-05-18 09:13:55 น.ส.วิชุดา
431 ม.2/1 เด็กหญิง จันทร์ทรา สังข์วรรณะ หญิง 415 2021-06-21 11:21:34 น.ส.พรทิพย์
432 ม.2/1 เด็กหญิง สิริกัญญา วงค์อาษา หญิง 415 2021-05-18 09:06:37 น.ส.วิชุดา
433 ม.2/1 เด็กหญิง สุธาสิณี บุตดีหัต หญิง 415 09-04-2021 17:40:26 น.ส.อัญธิฌา
434 ม.2/1 เด็กหญิง เพชรดา ยิ้มใย หญิง 415 09-04-2021 17:40:42 น.ส.อัญธิฌา
435 ม.2/1 เด็กหญิง จินดาวัลย์ บุญพา หญิง 415 2021-05-18 09:04:54 น.ส.วิชุดา
436 ม.2/1 เด็กหญิง จิรนันท์ ปัดชา หญิง 415 09-04-2021 17:40:54 น.ส.อัญธิฌา
437 ม.2/1 เด็กหญิง ชลทิพย์ ใจเด็จ หญิง 415 2021-09-03 12:32:32 น.ส.พรทิพย์
438 ม.2/1 เด็กหญิง ภูมรินทร์ หล่าสกุล หญิง 415 09-04-2021 17:41:14 น.ส.อัญธิฌา
439 ม.2/1 เด็กหญิง วชิราพร ถนอมสอน หญิง 415 2021-09-03 12:32:44 น.ส.พรทิพย์
440 ม.2/1 เด็กหญิง วิลาสินี แซ่ลี หญิง 415 09-04-2021 17:41:26 น.ส.อัญธิฌา
441 ม.2/1 เด็กหญิง สาธิดา พับศรี หญิง 415 09-04-2021 17:41:37 น.ส.อัญธิฌา
442 ม.2/1 เด็กหญิง น้ำอิง ชัชวาลย์ หญิง 415 09-04-2021 17:41:44 น.ส.อัญธิฌา
443 ม.2/2 เด็กชาย ธัญญะวัฒน์ วัฒนนุพงศ์ ชาย 415 09-04-2021 14:04:29 น.ส.รุ่งเรือง
444 ม.2/2 เด็กชาย กฤษฎากร คนชม ชาย 415 2021-06-28 07:26:23 น.ส.สุวารี
445 ม.2/2 เด็กชาย นราวิชญช์ แก้วพิมพา ชาย 415 2021-08-30 21:57:27 สุวารี
446 ม.2/2 เด็กชาย ภาคภูมิ ท่องพิมาย ชาย 415 2021-06-20 17:33:27 น.ส.สุวารี
447 ม.2/2 เด็กชาย วงศธร มั่งสวัสดิ์ ชาย 415 2021-08-30 21:57:44 สุวารี
448 ม.2/2 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชาดวง ชาย 415 2021-06-17 13:31:09 น.ส.สุวารี
449 ม.2/2 เด็กชาย วีรเดช สีบานเย็น ชาย 415 09-04-2021 14:07:42 น.ส.รุ่งเรือง
450 ม.2/2 เด็กชาย ศตพร พลหาญ ชาย 415 2021-08-30 21:58:17 สุวารี
451 ม.2/2 เด็กชาย อนุชิต สุมังคะ ชาย 415 2021-06-15 16:58:19 น.ส.สุวารี
452 ม.2/2 เด็กชาย อลงกรณ์ ศรีตะเขต ชาย 415 2021-06-15 16:53:32 น.ส.สุวารี
453 ม.2/2 เด็กชาย เดชมงคล ทักษิณอุบล ชาย 415 09-04-2021 14:05:21 น.ส.รุ่งเรือง
454 ม.2/2 เด็กชาย พรชัย จันทร์ศรีทอง ชาย 415 09-04-2021 14:06:48 น.ส.รุ่งเรือง
455 ม.2/2 เด็กชาย อัครชัย นาคีไฟ ชาย 415 2021-07-13 09:35:29 สุวารี
456 ม.2/2 เด็กชาย กฤศ กลีบแย้ม ชาย 415 09-04-2021 14:05:52 น.ส.รุ่งเรือง
457 ม.2/2 เด็กชาย กิตติพัทธ์ หังษาบุตร ชาย 415 2021-06-15 16:56:35 น.ส.สุวารี
458 ม.2/2 เด็กชาย ทินกร บัวชะงัก ชาย 415 2021-06-17 13:27:00 น.ส.สุวารี
459 ม.2/2 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ปราบนอก ชาย 415 2021-06-28 07:26:16 น.ส.สุวารี
460 ม.2/2 เด็กชาย พงศกร นาตา ชาย 415 2021-07-13 09:35:14 สุวารี
461 ม.2/2 เด็กชาย ภูริภัทร นาหล้า ชาย 415 2021-08-30 21:59:10 สุวารี
462 ม.2/2 เด็กชาย อิทธิพล บุตรสา ชาย 415 2021-08-30 21:59:38 สุวารี
463 ม.2/2 เด็กหญิง เปี่ยมหทัย อ่อนจันทร์ทุม หญิง 415 2021-09-10 14:55:06 สุวารี
464 ม.2/2 เด็กหญิง สายธาร เชยโพธิ์ หญิง 415 2021-06-17 13:30:13 น.ส.สุวารี
465 ม.2/2 เด็กหญิง นาเดียร์ ฮาร์ต หญิง 415 09-04-2021 14:04:58 น.ส.รุ่งเรือง
466 ม.2/2 เด็กหญิง ทองกนก วรรัตนธรรม หญิง 415 2021-09-10 14:50:54 สุวารี
467 ม.2/2 เด็กหญิง ศศิธร สมนึก หญิง 415 2021-06-17 13:29:10 น.ส.สุวารี
468 ม.2/2 เด็กหญิง ศิราภรณ์ ระพิมพ์ หญิง 415 2021-06-16 09:00:42 น.ส.สุวารี
469 ม.2/2 เด็กหญิง ศุภิสรา หอมหวน หญิง 415 2021-09-10 14:51:51 สุวารี
470 ม.2/2 เด็กหญิง สุภาภรณ์ คำธานี หญิง 415 2021-06-15 16:58:39 น.ส.สุวารี
471 ม.2/2 เด็กหญิง กนกพร นาอุดม หญิง 415 2021-08-30 22:00:20 สุวารี
472 ม.2/2 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ละวิชัย หญิง 415 2021-08-30 22:00:41 สุวารี
473 ม.2/3 เด็กชาย ชาคริต มุ่งพังกลาง ชาย 415 2021-05-18 08:48:34 น.ส.วิชุดา
474 ม.2/3 เด็กชาย อนันธภูมิ โพธิ์ศรี ชาย 415 2021-06-16 12:51:11 น.ส.วฤณภา
475 ม.2/3 เด็กชาย ปัญญา ผลทิพย์ ชาย 415 2021-06-21 09:03:45 น.ส.วฤณภา
476 ม.2/3 เด็กชาย เจษฎากรณ์ ภูธร ชาย 415 2021-05-18 10:27:23 น.ส.วิชุดา
477 ม.2/3 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ อนุประดิษฐ์ ชาย 415 2021-06-21 09:03:52 น.ส.วฤณภา
478 ม.2/3 เด็กชาย ธนาวุธ คำเฮือง ชาย 415 2021-05-18 12:34:45 น.ส.วิชุดา
479 ม.2/3 เด็กชาย วริทธิ์ธร สามตุง ชาย 415 2021-06-21 09:04:00 น.ส.วฤณภา
480 ม.2/3 เด็กหญิง สุริษา วงษ์ตาหล้า หญิง 415 2021-05-15 12:49:05 น.ส.วิชุดา
481 ม.2/3 เด็กหญิง ณัฐริกา นรินทร์ หญิง 415 2021-06-16 12:53:09 น.ส.วฤณภา
482 ม.2/3 เด็กหญิง ศุภมาส เพ็ชรคง หญิง 415 2021-05-18 09:51:55 น.ส.วิชุดา
483 ม.2/3 เด็กชาย ธาวิน ไกรพล ชาย 415 2021-06-21 09:04:07 น.ส.วฤณภา
484 ม.3/1 เด็กชาย กฤษฎา โสภา ชาย 415 11-04-2021 15:15:26 น.ส.พรทิพย์
485 ม.3/1 เด็กชาย โชติมา สุวรรณแสง ชาย 415 2021-06-15 12:20:24 นางเปมิกา
486 ม.3/1 เด็กชาย กรกฎ เม้าราษี ชาย 415 11-04-2021 15:15:52 น.ส.พรทิพย์
487 ม.3/1 เด็กชาย ชาตรี บุญสมบัติ ชาย 415 11-04-2021 15:16:13 น.ส.พรทิพย์
488 ม.3/1 เด็กชาย เสกสรรค์ ต้นกันยา ชาย 415 2021-06-15 12:21:17 นางเปมิกา
489 ม.3/1 เด็กชาย วิรกร ทวีไว ชาย 415 2021-05-17 13:42:18 น.ส.วิชุดา
490 ม.3/1 เด็กชาย อำนวยชัย ชาริโย ชาย 415 2021-06-15 12:21:30 นางเปมิกา
491 ม.3/1 เด็กหญิง ปิยพัชร์ ฮาดวิเศษ หญิง 415 11-04-2021 15:16:35 น.ส.พรทิพย์
492 ม.3/1 เด็กหญิง อรษา สนธิ หญิง 415 11-04-2021 15:16:48 น.ส.พรทิพย์
493 ม.3/1 เด็กหญิง พีระพรรณ นพคุณ หญิง 415 2021-06-22 11:21:28 นางเปมิกา
494 ม.3/1 เด็กหญิง พัชรา บุญเต็ม หญิง 415 2021-07-13 10:52:15 นางเปมิกา
495 ม.3/1 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ สีอ่อนแสง หญิง 415 2021-07-13 10:52:24 นางเปมิกา
496 ม.3/2 เด็กชาย อดิเทพ สุมาลย์ ชาย 415 2021-06-22 10:20:17 นางนงค์นุช
497 ม.3/2 เด็กชาย ฉัตรรินทร์ คล่องชอบ ชาย 415 2021-06-22 05:48:57 น.ส.สุวารี
498 ม.3/2 เด็กชาย ธนพงษ์ ขวาขุน ชาย 415 2021-07-01 15:09:02 นางนงค์นุช
499 ม.3/2 เด็กชาย ไกรวิชญ์ เหมือดอดทน ชาย 415 09-04-2021 15:40:45 น.ส.สุวารี
500 ม.3/2 เด็กชาย ธุวานนท์ เมืองมั่งคั่ง ชาย 415 12-04-2021 09:47:32 น.ส.สุวารี
501 ม.3/2 เด็กชาย วิศวะ เอี่ยมสำอางค์ ชาย 415 09-04-2021 15:45:14 น.ส.สุวารี
502 ม.3/2 เด็กชาย กษิดิศ วิเศษเลิศ ชาย 415 2021-06-22 10:20:51 นางนงค์นุช
503 ม.3/2 เด็กชาย จิตตพัฒน์ ริยะวงษ์ ชาย 415 2021-06-15 09:33:51 นางนงค์นุช
504 ม.3/2 เด็กชาย ณฐตาพล ภูชยาพล ชาย 415 09-04-2021 15:50:06 น.ส.สุวารี
505 ม.3/2 เด็กชาย อภิวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ชาย 415 09-04-2021 15:50:39 น.ส.สุวารี
506 ม.3/2 เด็กชาย อภิเดช พัฒนา ชาย 415 09-04-2021 15:51:36 น.ส.สุวารี
507 ม.3/2 เด็กชาย ธนาวิน ยิ้มละมัย ชาย 415 09-04-2021 15:48:41 น.ส.สุวารี
508 ม.3/2 เด็กชาย ธีรเทพ มีแก้ว ชาย 415 2021-07-01 15:08:24 นางนงค์นุช
509 ม.3/2 เด็กชาย นทีธาร แพวขุนทด ชาย 415 2021-07-01 15:07:47 นางนงค์นุช
510 ม.3/2 เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ พรมวัง หญิง 415 09-04-2021 15:49:44 น.ส.สุวารี
511 ม.3/2 เด็กหญิง พัชราภรณ์ คนซื่อ หญิง 415 2021-06-22 10:38:50 นางนงค์นุช
512 ม.3/2 เด็กหญิง จุรีรัตน์ แสงอรุณ หญิง 415 2021-06-22 10:22:21 นางนงค์นุช
513 ม.3/2 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชั้นงาม หญิง 415 09-04-2021 15:41:03 น.ส.สุวารี
514 ม.3/2 เด็กหญิง กนกวรรณ เสือเจริญ หญิง 415 09-04-2021 15:51:01 น.ส.สุวารี
515 ม.3/2 เด็กหญิง ภัทรศินี ศรีป่า หญิง 415 09-04-2021 15:42:29 น.ส.สุวารี
516 ม.3/2 เด็กหญิง อัจฉราวดี รอยศรี หญิง 415 09-04-2021 15:49:15 น.ส.สุวารี
517 ม.3/2 เด็กชาย สิริไตรภพ นาตรีชน ชาย 415 2021-06-22 10:21:35 นางนงค์นุช
518 ม.3/3 เด็กชาย ณัฐพล ศรีวิชัย ชาย 415 2021-05-18 09:07:16 น.ส.วิชุดา
519 ม.3/3 เด็กชาย วีรพัฒน์ บุญมา ชาย 415 09-04-2021 15:33:50 นางณัฐวรรณ
520 ม.3/3 เด็กชาย ศวัสกร เฮงวิชัย ชาย 415 2021-05-18 10:16:15 น.ส.วิชุดา
521 ม.3/3 เด็กชาย นพกร อุ่นจารย์ ชาย 415 2021-06-15 14:51:50 ชยิสรา
522 ม.3/3 เด็กชาย ศุภมงคล สายสินธุ์ ชาย 415 2021-06-15 15:11:04 ชยิสรา
523 ม.3/3 เด็กชาย ศักดิ์ณรงค์ สกุลชัยพร ชาย 415 2021-06-18 10:44:47 ชยิสรา
524 ม.3/3 เด็กชาย เจษฏา ศิลาวงษ์ ชาย 415 2021-05-16 13:43:55 น.ส.วิชุดา
525 ม.3/3 เด็กชาย วุฒิชัย จิระโชติ ชาย 415 2021-06-15 15:15:08 ชยิสรา
526 ม.3/3 เด็กหญิง นารีรัตน์ ศรีทอง หญิง 415 09-04-2021 15:34:14 นางณัฐวรรณ
527 ม.3/3 เด็กหญิง กัญญาณัฐ นาประจัก หญิง 415 2021-09-10 17:00:12 ชยิสรา
528 ม.3/3 เด็กหญิง อริศรา สาระเนตร หญิง 415 2021-06-17 13:16:07 ชยิสรา
529 ม.3/3 เด็กหญิง ประภาวดี อ้วนพิพิธ หญิง 415 09-04-2021 15:34:31 นางณัฐวรรณ
530 ม.3/3 เด็กหญิง ศศิกานต์ ชายันติ หญิง 415 09-04-2021 15:34:49 นางณัฐวรรณ
531 ม.3/3 เด็กหญิง ศุภพร แสนหาญ หญิง 415 2021-06-18 10:44:16 ชยิสรา
532 ม.3/3 เด็กหญิง โชติรส มนูญวงศ์ หญิง 415 2021-06-15 14:49:07 ชยิสรา
533 ม.3/3 เด็กหญิง ปาณระวีร์ ปานมีศรี หญิง 415 2021-06-15 14:44:13 ชยิสรา
534 ม.3/3 เด็กหญิง มีจัง จันทสุข หญิง 415 2021-06-15 14:54:00 ชยิสรา
535 ม.3/3 เด็กหญิง บุณยานุช ฤทธิ์จะโป๊ะ หญิง 415 2021-06-16 11:58:25 ชยิสรา
536 ม.3/3 เด็กหญิง ปราณปรียา สิทธิประเสริฐ หญิง 415 09-04-2021 15:35:05 นางณัฐวรรณ
537 ม.3/3 เด็กหญิง สุนิษา บุญหมั่น หญิง 415 09-04-2021 15:35:22 นางณัฐวรรณ
538 ม.3/3 เด็กหญิง กมลฉัตร ศรีชนะ หญิง 415 2021-06-16 11:08:37 ชยิสรา
539 ม.3/3 เด็กหญิง นันท์นริน ไกรพล หญิง 415 09-04-2021 15:35:35 นางณัฐวรรณ
540 ม.3/3 เด็กหญิง ณัฐยาภรณ์ พลน้อม หญิง 415 2021-05-18 14:14:59 น.ส.วิชุดา
541 ม.3/3 เด็กหญิง กนกวรรณ กิลาวิต หญิง 415 09-04-2021 15:35:46 นางณัฐวรรณ
542 ม.3/3 เด็กหญิง กัญญาวีร์ วัลลีย์ หญิง 415 09-04-2021 15:36:10 นางณัฐวรรณ
543 ม.5/1 เด็กชาย เจตดิลก ปัททุม ชาย 415 09-04-2021 13:11:05 น.ส.วิชุดา
544 ม.5/1 นาย วรพล วรสุริ ชาย 415 09-04-2021 13:11:19 น.ส.วิชุดา
545 ม.5/1 เด็กชาย จักรภัทร เฮงวิชัย ชาย 415 09-04-2021 13:11:29 น.ส.วิชุดา
546 ม.5/1 เด็กชาย กิตติกร การเรียง ชาย 415 09-04-2021 13:11:35 น.ส.วิชุดา
547 ม.5/1 เด็กชาย ทวีชัย คำมุงคุณ ชาย 415 09-04-2021 13:11:49 น.ส.วิชุดา
548 ม.5/1 เด็กชาย ทวีโชค คำมุงคุณ ชาย 415 09-04-2021 13:11:54 น.ส.วิชุดา
549 ม.5/1 เด็กชาย โยธิน ตาลโกนกุล ชาย 415 09-04-2021 13:11:58 น.ส.วิชุดา
550 ม.5/1 นาย บุลากร รัตนสิงห์ ชาย 415 09-04-2021 13:12:04 น.ส.วิชุดา
551 ม.5/1 นาย ภควัฏ แฝงวงคำ ชาย 415 09-04-2021 13:12:12 น.ส.วิชุดา
552 ม.5/1 นาย ประวิทย์ จิตติถาวร ชาย 415 09-04-2021 13:12:17 น.ส.วิชุดา
553 ม.5/1 เด็กหญิง ปิยะมาศ แก้วยศ หญิง 415 09-04-2021 13:12:23 น.ส.วิชุดา
554 ม.5/1 เด็กหญิง พัชรี ทองดีนอก หญิง 415 12-04-2021 10:57:36 น.ส.วิชุดา
555 ม.5/1 เด็กหญิง แพรวา ทองน้อย หญิง 415 2021-06-14 09:02:24 น.ส.วิชุดา
556 ม.5/1 นางสาว อาทิตยา ศรีรักษา หญิง 415 09-04-2021 13:12:29 น.ส.วิชุดา
557 ม.5/1 เด็กหญิง สรัญกร โพธิ์เสือ หญิง 415 09-04-2021 13:12:33 น.ส.วิชุดา
558 ม.5/1 เด็กหญิง กนกกร พึ่งจัด หญิง 415 2021-05-19 13:17:42 น.ส.วิชุดา
559 ม.5/1 เด็กหญิง ชลธิดา บุญมี หญิง 415 09-04-2021 13:12:40 น.ส.วิชุดา
560 ม.5/1 เด็กหญิง ฑิฆัมพร วิราฑูรย์ หญิง 415 09-04-2021 13:12:46 น.ส.วิชุดา
561 ม.5/1 เด็กหญิง ปิยะธิดา อ้วนศิริ หญิง 415 09-04-2021 13:12:51 น.ส.วิชุดา
562 ม.5/1 เด็กหญิง พรทิพย์ รัตนประภรณ์ หญิง 415 09-04-2021 13:12:57 น.ส.วิชุดา
563 ม.5/1 เด็กหญิง สุภาวดี บุญสมบัติ หญิง 415 09-04-2021 13:13:05 น.ส.วิชุดา
564 ม.5/1 เด็กหญิง อมรรัตน์ พึ่งจัด หญิง 415 2021-05-19 13:17:49 น.ส.วิชุดา
565 ม.5/1 เด็กหญิง ปรายฟ้า พรมแสนปัง หญิง 415 09-04-2021 13:13:12 น.ส.วิชุดา
566 ม.5/1 เด็กหญิง ปาริตา พรมแสนปัง หญิง 415 09-04-2021 13:13:16 น.ส.วิชุดา
567 ม.5/1 เด็กหญิง สินิทรา สิมเยอร์ หญิง 415 09-04-2021 13:13:21 น.ส.วิชุดา
568 ม.5/1 นางสาว ปรารถนา ไชยนาน หญิง 415 09-04-2021 13:13:26 น.ส.วิชุดา
569 ม.5/1 นางสาว พันธิชา หอมเนย หญิง 415 2021-05-19 13:17:31 น.ส.วิชุดา
570 ม.5/1 นางสาว ภัครพร สูงรัมย์ หญิง 415 09-04-2021 13:13:31 น.ส.วิชุดา
571 ม.5/2 นาย ภูริภัทร อรุณไพศาล ชาย 415 2021-06-21 10:43:13 นางเสาวคนธ์
572 ม.5/2 นาย ธนกร นันธานี ชาย 415 09-04-2021 14:39:42 นางเสาวคนธ์
573 ม.5/2 นาย พิษณุ โสบุญ ชาย 415 09-04-2021 14:40:21 นางเสาวคนธ์
574 ม.5/2 นาย ธนทัต นันธานี ชาย 415 09-04-2021 14:40:42 นางเสาวคนธ์
575 ม.5/2 นาย พงศธร จิตรจำสี ชาย 415 09-04-2021 14:40:53 นางเสาวคนธ์
576 ม.5/2 นาย เจมส์ลี สตาร์ค ชาย 415 2021-06-21 10:44:14 นางเสาวคนธ์
577 ม.5/2 นาย วรากร บุญสิทธิ์ ชาย 415 2021-06-21 10:44:30 นางเสาวคนธ์
578 ม.5/2 นาย วชิรวิชญ์ ผามั่น ชาย 415 2021-06-21 10:46:05 นางเสาวคนธ์
579 ม.5/2 นาย ภานุพัฒน์ ปัดตายะ ชาย 415 09-04-2021 14:42:23 นางเสาวคนธ์
580 ม.5/2 นาย ธนพล บุญมาตุ่น ชาย 415 2021-06-21 10:46:46 นางเสาวคนธ์
581 ม.5/2 นาย เทวายุทธ์ ศรีตะเขต ชาย 415 09-04-2021 14:42:32 นางเสาวคนธ์
582 ม.5/2 นาย ธนศักดิ์ หาญชมภู ชาย 415 2021-06-21 10:47:03 นางเสาวคนธ์
583 ม.5/2 นาย ณัฐภูมิ ภูมิกระจ่าง ชาย 415 09-04-2021 14:42:42 นางเสาวคนธ์
584 ม.5/2 นาย ทวีทรัพย์ หมายมั่น ชาย 415 09-04-2021 14:42:49 นางเสาวคนธ์
585 ม.5/2 นาย บัณฑิต เหล่าจูม ชาย 415 2021-06-21 10:47:30 นางเสาวคนธ์
586 ม.5/2 นาย อัศฎาวุธ นาถ้ำชน ชาย 415 2021-06-22 11:56:01 นางเสาวคนธ์
587 ม.5/2 นาย ฐาปกรณ์ อุ่มสาพล ชาย 415 2021-06-22 09:16:40 นางเสาวคนธ์
588 ม.5/2 นาย ณัฐนนท์ นุ่มนาแซง ชาย 415 2021-06-21 10:56:36 นางเสาวคนธ์
589 ม.5/2 นางสาว นีรภัทร สุขประเสริฐ หญิง 415 2021-06-21 10:48:17 นางเสาวคนธ์
590 ม.5/2 นาย ณัฐนันท์ นุ่มนาแซง ชาย 415 2021-06-21 10:57:19 นางเสาวคนธ์
591 ม.5/2 เด็กหญิง ฐิตาภา ดวงศรี หญิง 415 2021-06-21 10:57:39 นางเสาวคนธ์
592 ม.5/2 นางสาว บัญฑิตา ไทยเกิด หญิง 415 2021-06-21 10:48:29 นางเสาวคนธ์
593 ม.5/2 เด็กหญิง ภรณีนิภา แก่นท้าว หญิง 415 2021-06-21 10:58:02 นางเสาวคนธ์
594 ม.5/2 นางสาว อักษราภัค พักพันธุ์ หญิง 415 09-04-2021 14:43:32 นางเสาวคนธ์
595 ม.5/2 นางสาว ตรีนุช บุตรสิน หญิง 415 2021-06-21 10:48:47 นางเสาวคนธ์
596 ม.6/1 นาย ธนธร องค์นาม ชาย 415 2021-06-22 09:52:08 นายภิญโญ
597 ม.6/1 นาย ชุมพร เคนคม ชาย 415 09-04-2021 09:15:10 น.ส.จีราภรณ์
598 ม.6/1 นาย ปราชญ์ปกรณ์ ประโมสี ชาย 415 14-05-2021 12:52:19 นายภิญโญ
599 ม.6/1 นาย ภูวนารถ ประสมสี ชาย 415 13-05-2021 20:11:23 น.ส.จีราภรณ์
600 ม.6/1 นาย อัครเดช การงาน ชาย 415 2021-06-22 09:52:11 นายภิญโญ
601 ม.6/1 นาย ชัยวัตร มูลจิดี ชาย 415 14-05-2021 12:37:44 นายภิญโญ
602 ม.6/1 นาย ภราดร บัวระภา ชาย 415 2021-05-24 12:21:08 นายภิญโญ
603 ม.6/1 นาย วีระภาพ หวังดี ชาย 415 2021-06-22 09:47:20 นายภิญโญ
604 ม.6/1 นางสาว รติกร โคตบุตร หญิง 415 2021-06-21 08:10:57 นายภิญโญ
605 ม.6/1 นางสาว ธนิชชา วงษ์ศรีธาตุ หญิง 415 2021-05-24 12:21:12 นายภิญโญ
606 ม.6/1 นางสาว ไพริน ทองสีเหลือง หญิง 415 2021-06-21 08:11:05 นายภิญโญ
607 ม.6/1 นางสาว จุฑาภรณ์ ลิขิตเดชาวงศ์ หญิง 415 2021-06-21 14:12:34 นายภิญโญ
608 ม.6/1 นางสาว นฤมล สารศิริ หญิง 415 2021-06-21 08:11:35 นายภิญโญ
609 ม.6/1 นางสาว วาสนา ประสิทธิ์นอก หญิง 415 2021-06-21 08:10:47 นายภิญโญ
610 ม.6/1 นางสาว อรอนงค์ นพไธสง หญิง 415 14-05-2021 14:21:36 นายภิญโญ
611 ม.6/1 นางสาว อธิตยา ท่องพิมาย หญิง 415 2021-06-21 08:11:11 นายภิญโญ
612 ม.6/1 นางสาว กรรณิกา รัญเสวะ หญิง 415 14-05-2021 11:40:21 น.ส.จีราภรณ์
613 ม.6/1 นางสาว ปาณิศา เวชวัฒนดำรง หญิง 415 13-05-2021 20:13:44 น.ส.จีราภรณ์
614 ม.6/1 นางสาว กนกอร แก้วนุช หญิง 415 14-05-2021 12:37:34 นายภิญโญ
615 ม.6/1 นางสาว ชลลดา ดุลย์สุข หญิง 415 2021-06-22 09:08:46 นายภิญโญ
616 ม.6/1 นางสาว นันทิยา กองตัน หญิง 415 2021-06-21 08:11:25 นายภิญโญ
617 ม.6/1 นางสาว ณัฏฐนิชา ฉิมรักแก้ว หญิง 415 2021-06-22 09:08:39 นายภิญโญ
618 ม.6/1 นางสาว พรพนา เจนสำโรง หญิง 415 2021-05-28 12:56:51 นายภิญโญ
619 ม.6/2 นาย ณภัทร นาหล้า ชาย 415 09-04-2021 15:00:06 นางพัชรินทร์
620 ม.6/2 นาย จีระศักดิ์ เฉลียวรัมย์ ชาย 415 09-04-2021 15:00:25 นางพัชรินทร์
621 ม.6/2 นางสาว จิราภัค ศรีนอก หญิง 415 09-04-2021 15:00:35 นางพัชรินทร์
622 ม.6/2 นางสาว ทิวาภรณ์ ลาซ้อน หญิง 415 09-04-2021 15:00:43 นางพัชรินทร์
623 ม.6/2 นางสาว วราภรณ์ ชำระภัย หญิง 415 09-04-2021 15:00:52 นางพัชรินทร์
624 ม.6/2 นางสาว พัชนิภา ปัดตายะ หญิง 415 09-04-2021 15:01:02 นางพัชรินทร์
625 ม.6/2 นาย คณาธิป จรัสแผ้ว ชาย 415 09-04-2021 15:01:14 นางพัชรินทร์
626 ม.6/2 นาย ชินกร เคนคม ชาย 415 09-04-2021 15:01:19 นางพัชรินทร์
627 ม.6/2 นาย อภิสิทธิ์ ค่ำกลาง ชาย 415 09-04-2021 15:01:25 นางพัชรินทร์
628 ม.6/2 นาย วีระพล นามสง่า ชาย 415 09-04-2021 15:01:31 นางพัชรินทร์
629 ม.6/2 นางสาว วรรณิภา แก่สำโรง หญิง 415 09-04-2021 15:01:41 นางพัชรินทร์
630 ม.6/2 นางสาว เต็มตรอง อะคะบุตร หญิง 415 09-04-2021 15:01:45 นางพัชรินทร์
รวม 218,610