ใบรายชื่อนักเรียนที่จ่ายค่าหนังสือ (เด็กเก่า)
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ ห้องเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ ยอดเงินที่ค่าหนังสือ วันที่รับเงิน ผู้รับเงิน
1 อ.3/1 เด็กชาย ปิยกานต์ นันทรังษี ชาย 70 2022-04-02 09:24:48 สุภาวดี
2 อ.3/1 เด็กชาย รัชชานนท์ มั่งมูล ชาย 70 2022-04-02 09:26:31 สุภาวดี
3 อ.3/1 เด็กชาย ออมสิน ดีบุกคำ ชาย 70 2022-04-02 09:25:25 สุภาวดี
4 อ.3/1 เด็กหญิง จารุภา อินทร์เพ็ง หญิง 70 2022-04-02 09:25:12 สุภาวดี
5 อ.3/1 เด็กหญิง ธัญวลัย แก้วมูลกิจ หญิง 70 2022-04-02 09:25:38 สุภาวดี
6 อ.3/1 เด็กหญิง ณัชชารีย์ สมศรีโย หญิง 70 2022-04-02 09:25:30 สุภาวดี
7 อ.3/1 เด็กหญิง ณัฐธิดา แนวน้อย หญิง 70 2022-04-02 09:26:06 สุภาวดี
8 อ.3/1 เด็กหญิง ทิพย์ไพลิน เรืองหิรัญ หญิง 70 2022-04-02 09:26:15 สุภาวดี
9 อ.3/1 เด็กหญิง อรวรรยา ผดาศรี หญิง 70 2022-04-02 14:10:45 สุภาวดี
10 อ.3/2 เด็กชาย สัญญา ชัยวรรณ์ ชาย 70 2022-04-02 09:27:29 สุภาวดี
11 อ.3/2 เด็กหญิง เทพธิดา พันธัง หญิง 70 2022-04-02 09:27:16 สุภาวดี
12 อ.3/2 เด็กหญิง กมลชนก โนนแก้ว หญิง 70 2022-04-02 09:27:24 สุภาวดี
13 อ.3/2 เด็กหญิง สุธิดา บุดศรี หญิง 70 2022-04-02 14:12:35 สุภาวดี
14 ป.2/1 เด็กชาย กันต์รพี พิมพ์พิลึก ชาย 819 2022-04-02 14:50:13 สุธารักษ์
15 ป.2/1 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ วิลัยศรี ชาย 819 2022-04-01 15:01:09 สุธารักษ์
16 ป.2/1 เด็กชาย อทินันท์ สุทธิชื่น ชาย 819 2022-04-02 14:50:19 สุธารักษ์
17 ป.2/1 เด็กชาย กำพล ศรีภิรมย์ ชาย 819 2022-05-11 14:08:39 วัลลภา
18 ป.2/1 เด็กชาย ธนกร โดรนอฟ ชาย 819 2022-04-03 14:49:40 สุธารักษ์
19 ป.2/1 เด็กชาย วุฒิกร พิศพานต์ ชาย 819 2022-04-02 14:50:31 สุธารักษ์
20 ป.2/1 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ รอยศรี ชาย 819 2022-05-29 05:19:14 สุธารักษ์
21 ป.2/1 เด็กชาย จารุเดช สีแก้วน้ำใส ชาย 819 2022-04-03 12:14:01 สุธารักษ์
22 ป.2/1 เด็กชาย ภวัต มาตงามเมือง ชาย 819 2022-04-03 12:13:54 สุธารักษ์
23 ป.2/1 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อุทา หญิง 819 2022-04-01 15:00:34 สุธารักษ์
24 ป.2/1 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พุ่มทอง หญิง 819 2022-04-03 12:13:44 สุธารักษ์
25 ป.2/1 เด็กหญิง ภัคควดี พิมพ์แย้ม หญิง 819 2022-04-03 12:13:35 สุธารักษ์
26 ป.2/1 เด็กหญิง สุภนิดา อาจสมจิต หญิง 819 2022-04-03 12:13:25 สุธารักษ์
27 ป.2/1 เด็กหญิง อรันญา บุญภา หญิง 819 2022-04-03 12:13:17 สุธารักษ์
28 ป.2/1 เด็กหญิง อทิตยา ศรีหล่อเหล็ก หญิง 819 2022-04-03 12:13:08 สุธารักษ์
29 ป.2/1 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทรานุกร หญิง 819 2022-04-03 13:13:10 สุธารักษ์
30 ป.2/1 เด็กหญิง ธนพร สิทธิวงศ์ หญิง 819 2022-04-03 12:12:58 สุธารักษ์
31 ป.2/1 เด็กหญิง บุณยนุช หังษาบุตร หญิง 819 2022-04-03 12:48:29 สุธารักษ์
32 ป.2/1 เด็กหญิง พิยดา เสถียรพงษ์ หญิง 819 2022-04-03 12:12:36 สุธารักษ์
33 ป.2/1 เด็กหญิง ภิญญามาศ เหมวุฒิตานนท์ หญิง 819 2022-04-03 12:12:28 สุธารักษ์
34 ป.2/2 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ มุขกัง ชาย 819 2022-04-03 12:16:05 สุธารักษ์
35 ป.2/2 เด็กชาย ตรัยรัตน์ เม้าราษี ชาย 819 2022-04-01 15:02:24 สุธารักษ์
36 ป.2/2 เด็กชาย ทรัพย์ทวี มากสุข ชาย 819 2022-04-01 15:02:26 สุธารักษ์
37 ป.2/2 เด็กชาย ปิยวัฒน์ พรเติม ชาย 819 2022-04-02 14:51:45 สุธารักษ์
38 ป.2/2 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ก้อนบุญใส ชาย 819 2022-05-11 14:51:12 วัลลภา
39 ป.2/2 เด็กชาย เตชินท์ เบ็ญจมาศ ชาย 819 2022-04-01 15:02:32 สุธารักษ์
40 ป.2/2 เด็กชาย ชญาน์นนท์ เรือนหาญ ชาย 819 2022-05-17 12:49:12 วัลลภา
41 ป.2/2 เด็กชาย ชาญชัย ยิ้มใย ชาย 819 2022-04-03 12:17:19 สุธารักษ์
42 ป.2/2 เด็กชาย บริบูรณ์ สารีโท ชาย 819 2022-04-03 12:17:34 สุธารักษ์
43 ป.2/2 เด็กชาย กฤษณะ สัตตะพันธ์ ชาย 819 2022-05-12 14:08:24 วัลลภา
44 ป.2/2 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ คำดีบุญ ชาย 819 2022-05-17 12:49:22 วัลลภา
45 ป.2/2 เด็กชาย ธันยพจน์ สิงหเสนา ชาย 819 2022-04-02 14:51:50 สุธารักษ์
46 ป.2/2 เด็กชาย เอกลักษณ์ โพธิ์ศรี ชาย 819 2022-04-01 15:02:35 สุธารักษ์
47 ป.2/2 เด็กหญิง เกวลี บุญมาตุ่น หญิง 819 2022-04-01 15:02:48 สุธารักษ์
48 ป.2/2 เด็กหญิง จิตรวรรณ จันทร์อัมพร หญิง 819 2022-05-17 12:50:27 วัลลภา
49 ป.2/2 เด็กหญิง ประภัสสรา เจียนจอหอ หญิง 819 2022-04-03 12:17:44 สุธารักษ์
50 ป.2/2 เด็กหญิง มลฤดี พิพัฒนมงคลกิจ หญิง 819 2022-04-01 15:01:51 สุธารักษ์
51 ป.2/2 เด็กหญิง ฉัตรตรีภัทร ทิพย์โภชน์ หญิง 819 2022-04-03 12:16:52 สุธารักษ์
52 ป.2/2 เด็กหญิง ศศิณา เรืองศรี หญิง 819 2022-04-02 14:51:56 สุธารักษ์
53 ป.2/2 เด็กหญิง ปิยะดา ไชยคาม หญิง 819 2022-04-01 15:01:34 สุธารักษ์
54 ป.2/2 เด็กหญิง วชิราภรณ์ วิเศษศรี หญิง 819 2022-04-02 14:52:06 สุธารักษ์
55 ป.2/2 เด็กหญิง วิชญาพร หมั่นการ หญิง 819 2022-04-01 15:03:01 สุธารักษ์
56 ป.2/3 เด็กชาย ชัยวิชญ์ วงนาแพง ชาย 819 2022-05-12 14:09:54 วัลลภา
57 ป.2/3 เด็กชาย ภูวมินทร์ วงษ์จำปา ชาย 819 2022-04-02 14:54:30 สุธารักษ์
58 ป.2/3 เด็กชาย ทินภัทร หกขุนทด ชาย 819 2022-05-09 12:32:52 วัลลภา
59 ป.2/3 เด็กชาย ภูมิรพี โนนทัน ชาย 819 2022-04-02 14:54:34 สุธารักษ์
60 ป.2/3 เด็กชาย ธีรพงศ์ สมบูรณ์กุลพร ชาย 819 2022-04-01 15:04:26 สุธารักษ์
61 ป.2/3 เด็กชาย ธนวรรธน์ ชื่นชม ชาย 819 2022-05-11 14:13:05 วัลลภา
62 ป.2/3 เด็กชาย ธนศักดิ์ สารบุญมา ชาย 819 2022-05-11 14:51:54 วัลลภา
63 ป.2/3 เด็กชาย พชร บุญโฮม ชาย 819 2022-04-02 14:54:43 สุธารักษ์
64 ป.2/3 เด็กหญิง พัชรินทร์ สิงห์ทอง หญิง 819 2022-05-10 14:02:30 รัชฎาพร
65 ป.2/3 เด็กหญิง ณิชกานต์ สุมหา หญิง 819 2022-05-24 15:50:49 พรทิพย์
66 ป.2/3 เด็กหญิง ศิวาพร ทิพนัส หญิง 819 2022-05-10 14:02:51 รัชฎาพร
67 ป.2/3 เด็กหญิง อภิญญา ศรีภิรมย์ หญิง 819 2022-05-11 14:12:56 วัลลภา
68 ป.2/3 เด็กหญิง กมลวรรณ แสนบุญศิริ หญิง 819 2022-04-01 15:04:37 สุธารักษ์
69 ป.2/3 เด็กหญิง ณัฐณิชา หารนุภาพ หญิง 819 2022-04-03 12:19:33 สุธารักษ์
70 ป.2/3 เด็กหญิง เปรมณภัทร คะเนเร็ว หญิง 819 2022-04-02 14:54:54 สุธารักษ์
71 ป.2/3 เด็กหญิง พัฒนิดา ภาวโคตร หญิง 819 2022-04-03 12:19:41 สุธารักษ์
72 ป.2/3 เด็กหญิง วิมลรัตน์ ไชยสิทธิ์ หญิง 819 2022-04-01 15:04:43 สุธารักษ์
73 ป.2/3 เด็กหญิง อรัญญา ชิณศรี หญิง 819 2022-05-10 14:02:07 รัชฎาพร
74 ป.3/1 เด็กชาย กฤติพงศ์ พูลทรัพย์ ชาย 939 2022-05-11 13:52:58 สุวัฒน์
75 ป.3/1 เด็กชาย ธนดล นาคคำ ชาย 939 2022-05-12 13:41:45 สนธยา
76 ป.3/1 เด็กชาย จักรภัทร วงเวียน ชาย 939 2022-04-03 12:31:48 สนธยา
77 ป.3/1 เด็กชาย ณัฐวุฒิ รินเพ็ง ชาย 939 2022-04-01 15:06:50 สนธยา
78 ป.3/1 เด็กชาย ภูมิภัทร วังวร ชาย 939 2022-05-18 09:26:58 สนธยา
79 ป.3/1 เด็กชาย วุฒิภัทร จุฑาสมิต ชาย 939 2022-04-02 13:44:19 สุวัฒน์
80 ป.3/1 เด็กชาย ธราเทพ คนแรง ชาย 939 2022-04-03 12:32:10 สนธยา
81 ป.3/1 เด็กชาย จิรายุ เขตวิทย์ ชาย 939 2022-04-03 12:32:41 สนธยา
82 ป.3/1 เด็กชาย ศุภกานต์ นอสิทธิ์ ชาย 939 2022-04-02 13:44:09 สุวัฒน์
83 ป.3/1 เด็กชาย เดชา พิมณวัน ชาย 939 2022-04-01 15:07:14 สนธยา
84 ป.3/1 เด็กหญิง วรรณธิชา เส็งเศียร หญิง 939 2022-04-03 12:32:57 สนธยา
85 ป.3/1 เด็กหญิง ณัฐชา ญาณปัญญา หญิง 939 2022-04-01 15:07:34 สนธยา
86 ป.3/1 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ด่านพิมาย หญิง 939 2022-05-12 14:39:27 สนธยา
87 ป.3/1 เด็กหญิง อธิชา มาตงามเมือง หญิง 939 2022-04-03 12:33:34 สนธยา
88 ป.3/1 เด็กหญิง กันต์สุดา สุขันธ์ หญิง 939 2022-04-01 15:07:46 สนธยา
89 ป.3/1 เด็กหญิง นิชกานต์ พลสิมมา หญิง 939 2022-04-03 12:33:50 สนธยา
90 ป.3/1 เด็กหญิง พิชญ์สินี โยธรา หญิง 939 2022-05-09 12:36:19 สนธยา
91 ป.3/1 เด็กหญิง อรุณนภา ชาติมนตรี หญิง 939 2022-04-03 12:34:21 สนธยา
92 ป.3/1 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เทพพรม หญิง 939 2022-04-02 13:44:43 สุวัฒน์
93 ป.3/1 เด็กชาย ภูธเรศ ศรีสมบัติ ชาย 939 2022-05-09 12:36:32 สนธยา
94 ป.3/2 เด็กชาย วุฒิชัย ไชยมงคล ชาย 939 2022-04-03 12:35:33 สนธยา
95 ป.3/2 เด็กชาย คุณธรรม สีหาบัณฑิต ชาย 939 2022-05-18 10:26:20 สุพัตรา
96 ป.3/2 เด็กชาย จักรรินทร์ สงวนศิลป์ ชาย 939 2022-05-12 13:43:29 สนธยา
97 ป.3/2 เด็กชาย นันทพัทธ์ สมบูรณ์ ชาย 939 2022-04-01 15:16:05 สนธยา
98 ป.3/2 เด็กชาย นพัช สุรำไพ ชาย 939 2022-04-01 15:16:11 สนธยา
99 ป.3/2 เด็กชาย ปัญญากร ขันทองคำ ชาย 939 2022-05-09 12:38:59 สนธยา
100 ป.3/2 เด็กชาย ภาคิน เสนาะสรรพ์ดี ชาย 939 2022-04-03 12:35:46 สนธยา
101 ป.3/2 เด็กชาย อชิระ วังวน ชาย 939 2022-05-10 14:03:31 สนธยา
102 ป.3/2 เด็กชาย จักรกฤษ แก้วศรี ชาย 939 2022-04-01 15:16:22 สนธยา
103 ป.3/2 เด็กชาย นพรัตน์ วรรณพุฒ ชาย 939 2022-04-03 12:36:17 สนธยา
104 ป.3/2 เด็กชาย ภูวดล อินทร์ดี ชาย 939 2022-04-01 15:16:31 สนธยา
105 ป.3/2 เด็กชาย ยศสรัล แสนโภชน์ ชาย 939 2022-04-01 15:17:13 สนธยา
106 ป.3/2 เด็กชาย ธนวรรธน์ กะมุตะเสน ชาย 939 2022-05-11 13:53:38 สุวัฒน์
107 ป.3/2 เด็กหญิง อรนิภา ไพเราะ หญิง 939 2022-04-02 13:45:32 สุวัฒน์
108 ป.3/2 เด็กหญิง กุลธิดา วรรณศิริ หญิง 939 2022-04-02 13:45:56 สุวัฒน์
109 ป.3/2 เด็กหญิง ชัชชญาพร อุตละทร หญิง 939 2022-04-01 15:17:21 สนธยา
110 ป.3/2 เด็กหญิง ณดา บุญไสว หญิง 939 2022-04-02 13:46:17 สุวัฒน์
111 ป.3/2 เด็กหญิง พิชญธิดา แสนบุตรดี หญิง 939 2022-04-03 12:36:37 สนธยา
112 ป.3/2 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ ไชยบุดดี หญิง 939 2022-04-03 12:36:49 สนธยา
113 ป.3/2 เด็กหญิง พัชราพร ภูมรินทรามาส หญิง 939 2022-05-12 13:44:02 สนธยา
114 ป.3/2 เด็กหญิง วนิดา ผาจันดา หญิง 939 2022-05-18 10:26:39 สุพัตรา
115 ป.3/2 เด็กหญิง กชกร สมศรีโย หญิง 939 2022-04-01 15:17:29 สนธยา
116 ป.3/3 เด็กชาย ปฏิญญา ศิลาวงศ์ ชาย 939 2022-04-03 12:38:12 สนธยา
117 ป.3/3 เด็กชาย อรรคพันธุ์ ศรีบัญฑิตย์ ชาย 939 2022-04-01 15:21:52 สนธยา
118 ป.3/3 เด็กชาย เจษฎา พันธ์ดุไล ชาย 939 2022-04-03 12:38:22 สนธยา
119 ป.3/3 เด็กชาย ณเดช พานทอง ชาย 939 2022-04-03 12:38:35 สนธยา
120 ป.3/3 เด็กชาย รัชพล เซียงฉิน ชาย 939 2022-05-18 00:32:40 นางอัจฉรา
121 ป.3/3 เด็กชาย ณัฐพล อุตราชา ชาย 939 2022-04-02 13:47:08 สุวัฒน์
122 ป.3/3 เด็กชาย ปัณณภัทร บุญเลิศ ชาย 939 2022-04-01 15:22:44 สนธยา
123 ป.3/3 เด็กชาย กฤตกานต์ ชนิดนอก ชาย 939 2022-05-09 12:40:43 สนธยา
124 ป.3/3 เด็กชาย ธนโชติ จุมพลนิรมล ชาย 939 2022-05-09 12:40:57 สนธยา
125 ป.3/3 เด็กชาย รัตน์ชานนท์ ลิ้มระหงษ์ ชาย 939 2022-04-03 12:39:01 สนธยา
126 ป.3/3 เด็กชาย ทรงวุฒิ จัดตะกูล ชาย 939 2022-05-10 14:04:37 สนธยา
127 ป.3/3 เด็กหญิง ต้นข้าว เกิดวาจา หญิง 939 2022-04-02 13:46:46 สุวัฒน์
128 ป.3/3 เด็กหญิง ฐิณัฐตา ชาติวงศ์ หญิง 939 2022-04-01 15:23:05 สนธยา
129 ป.3/3 เด็กหญิง พรชนก ศรีนุกูล หญิง 939 2022-04-01 15:23:14 สนธยา
130 ป.3/3 เด็กหญิง ภัทรธิดา ทารักสอน หญิง 939 2022-04-02 13:47:33 สุวัฒน์
131 ป.3/3 เด็กหญิง สมฤดี คงนะภา หญิง 939 2022-04-01 15:23:33 สนธยา
132 ป.3/3 เด็กหญิง ญาณนันท์ คำดวง หญิง 939 2022-04-01 15:23:47 สนธยา
133 ป.3/3 เด็กหญิง พัชราพร ภูมิก่อง หญิง 939 2022-04-03 13:07:16 อรทัย
134 ป.3/3 เด็กหญิง อภิชญา มังคะโชติ หญิง 939 2022-04-01 15:24:02 สนธยา
135 ป.3/3 เด็กชาย ภูธฤต ศรีสมบัติ ชาย 939 2022-05-09 12:41:09 สนธยา
136 ป.4/1 เด็กชาย กมลภพ ไขสี ชาย 687 2022-04-02 09:04:46 เจริญชัย
137 ป.4/1 เด็กชาย แก้วเก้า แสนบุตร ชาย 687 2022-04-03 11:54:35 เจริญชัย
138 ป.4/1 เด็กชาย จีราพัฒน์ แซ่หลอ ชาย 687 2022-04-03 11:01:54 เจริญชัย
139 ป.4/1 เด็กชาย ชัยพร ไชยปัญหา ชาย 687 2022-05-20 10:10:37 นางทิพวัลย์
140 ป.4/1 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มุขกัง ชาย 687 2022-04-03 11:01:58 เจริญชัย
141 ป.4/1 เด็กชาย ธีรภัทร พนม ชาย 687 2022-04-02 13:05:50 เจริญชัย
142 ป.4/1 เด็กชาย รัฐภูมิ โอโน ชาย 687 2022-04-02 09:06:59 เจริญชัย
143 ป.4/1 เด็กชาย เทพรักษ์ พันธัง ชาย 687 2022-04-02 13:06:00 เจริญชัย
144 ป.4/1 เด็กชาย ธนโชติ พูลศิริ ชาย 687 2022-04-02 13:06:05 เจริญชัย
145 ป.4/1 เด็กชาย กนกฉัตร นรสาร ชาย 687 2022-04-02 09:07:46 เจริญชัย
146 ป.4/1 เด็กชาย วีระพงษ์ สมสอาด ชาย 687 2022-05-23 09:51:46 นางทิพวัลย์
147 ป.4/1 เด็กชาย ชินวัตร เกษรมาลา ชาย 687 2022-05-12 13:18:47 เจริญชัย
148 ป.4/1 เด็กชาย ปิยะพงษ์ มีแก้ว ชาย 687 2022-05-12 13:19:00 เจริญชัย
149 ป.4/1 เด็กชาย กนกศักดิ์ ไชยนาน ชาย 687 2022-05-11 13:48:41 เจริญชัย
150 ป.4/1 เด็กหญิง ชนัดดา รวงทอง หญิง 687 2022-04-02 13:06:17 เจริญชัย
151 ป.4/1 เด็กหญิง เกศรินทร์ จันถาวร หญิง 687 2022-04-03 11:02:06 เจริญชัย
152 ป.4/1 เด็กหญิง จิราพร ศรีเสริม หญิง 687 2022-04-02 13:06:21 เจริญชัย
153 ป.4/1 เด็กหญิง พัชรรดา พรมอุบล หญิง 687 2022-05-09 14:25:16 นายวุฒิชัย
154 ป.4/1 เด็กหญิง รัชนีกร โคตบุตร หญิง 687 2022-05-12 13:19:06 เจริญชัย
155 ป.4/1 เด็กหญิง อารยา สิงห์ศักดา หญิง 687 2022-04-02 09:08:02 เจริญชัย
156 ป.4/1 เด็กหญิง ฐิติมา สิงห์ทุย หญิง 687 2022-04-02 09:08:11 เจริญชัย
157 ป.4/1 เด็กหญิง ธัญญาเรศ กิจพนาพร หญิง 687 2022-06-27 13:20:32 นางทิพวัลย์
158 ป.4/1 เด็กหญิง จิรัฐิติกาล ณ หนองคาย หญิง 687 2022-05-11 13:48:49 เจริญชัย
159 ป.4/1 เด็กหญิง พลอยวริณฑฬ์ บุญมาก หญิง 687 2022-05-11 13:48:53 เจริญชัย
160 ป.4/1 เด็กหญิง จิตราภรณ์ นาคคำ หญิง 687 2022-04-02 13:06:28 เจริญชัย
161 ป.4/1 เด็กหญิง ภัณฑิรา โพธิ์ศรี หญิง 687 2022-04-03 11:02:12 เจริญชัย
162 ป.4/2 เด็กชาย สิริมงคล หน่อสีดา ชาย 687 2022-04-02 09:09:20 เจริญชัย
163 ป.4/2 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ขอเหล็กกลาง ชาย 687 2022-04-02 09:09:23 เจริญชัย
164 ป.4/2 เด็กชาย นนทพัทธ์ ขยันการ ชาย 687 2022-04-02 13:07:02 เจริญชัย
165 ป.4/2 เด็กชาย ปิยากร นันทรังษี ชาย 687 2022-04-02 09:09:26 เจริญชัย
166 ป.4/2 เด็กชาย ภูมิภัทร ไขสี ชาย 687 2022-04-02 09:09:29 เจริญชัย
167 ป.4/2 เด็กชาย วันฉัตร ศรีจันทะ ชาย 687 2022-04-03 11:02:32 เจริญชัย
168 ป.4/2 เด็กชาย ศยุมภูมิวรวัฒน์ แก้วอินทร์ ชาย 687 2022-04-02 09:09:37 เจริญชัย
169 ป.4/2 เด็กชาย ศุภกฤษ พงษ์แพงภัทรภร ชาย 687 2022-04-03 11:02:37 เจริญชัย
170 ป.4/2 เด็กชาย ศุภณัฐ อุสันสาห์ ชาย 687 2022-04-03 11:02:40 เจริญชัย
171 ป.4/2 เด็กชาย สกฤษฎิ์ อินทอง ชาย 687 2022-04-02 13:07:09 เจริญชัย
172 ป.4/2 เด็กชาย ภูวดล เนาวะดี ชาย 687 2022-04-02 13:07:14 เจริญชัย
173 ป.4/2 เด็กชาย อัษฎา ศิลาวงษ์ ชาย 687 2022-04-02 13:07:18 เจริญชัย
174 ป.4/2 เด็กชาย ฐปณวัฒน์ ไชยพร ชาย 687 2022-04-03 12:31:52 เจริญชัย
175 ป.4/2 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ จับหมั่น หญิง 687 2022-05-11 13:50:07 เจริญชัย
176 ป.4/2 เด็กหญิง ชญาณ์นันท์ ภูมิดา หญิง 687 2022-04-02 14:31:43 เจริญชัย
177 ป.4/2 เด็กหญิง ณภัสสร เงาศรี หญิง 687 2022-05-20 10:09:38 นางทิพวัลย์
178 ป.4/2 เด็กหญิง น้ำฝน รามภักดี หญิง 687 2022-04-03 11:02:43 เจริญชัย
179 ป.4/2 เด็กหญิง พัชรมน สีอินทร์ หญิง 687 2022-04-03 11:02:49 เจริญชัย
180 ป.4/2 เด็กหญิง พัชรีรัตน์ พรมอุบล หญิง 687 2022-05-09 14:32:38 นายวุฒิชัย
181 ป.4/2 เด็กหญิง วิรัญชนา วรรณฤกษ์ หญิง 687 2022-05-20 10:09:44 นางทิพวัลย์
182 ป.4/2 เด็กหญิง สุดารัตน์ แก้วศรีนวน หญิง 687 2022-04-02 09:09:44 เจริญชัย
183 ป.4/2 เด็กหญิง อริสา เอียรอด หญิง 687 2022-04-03 11:41:51 เจริญชัย
184 ป.4/2 เด็กหญิง อริสา สิงห์ศักดา หญิง 687 2022-04-02 09:09:50 เจริญชัย
185 ป.4/2 เด็กหญิง สุภัทรวดี ใจบุญ หญิง 687 2022-04-02 13:07:25 เจริญชัย
186 ป.4/2 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา สีสว่าง หญิง 687 2022-05-09 14:32:46 นายวุฒิชัย
187 ป.4/2 เด็กหญิง ลักษิภา อาสมดี หญิง 687 2022-04-03 11:41:58 เจริญชัย
188 ป.4/3 เด็กชาย ศิริศิลป์ แสงสุข ชาย 687 2022-05-12 13:19:46 เจริญชัย
189 ป.4/3 เด็กชาย กิตติกร สีกล ชาย 687 2022-05-20 10:12:01 นางทิพวัลย์
190 ป.4/3 เด็กชาย ชลสิทธิ์ เติมสุธา ชาย 687 2022-04-03 11:42:15 เจริญชัย
191 ป.4/3 เด็กชาย ปิยังกูร นันทรังษี ชาย 687 2022-04-02 09:10:31 เจริญชัย
192 ป.4/3 เด็กชาย ยศกร หนองหารพิทักษ์ ชาย 687 2022-04-02 09:10:37 เจริญชัย
193 ป.4/3 เด็กชาย อรรถสิทธิ์ เรียนนา ชาย 687 2022-05-10 14:13:08 เจริญชัย
194 ป.4/3 เด็กชาย ฉันทวัฒน์ อิศรานุวัฒน์ ชาย 687 2022-04-02 09:10:42 เจริญชัย
195 ป.4/3 เด็กชาย สรยุทธ โยธรา ชาย 687 2022-05-09 14:33:07 นายวุฒิชัย
196 ป.4/3 เด็กหญิง ศิริญญา สุทธิประภา หญิง 687 2022-05-12 13:19:54 เจริญชัย
197 ป.4/3 เด็กหญิง กัญญาพัชร ค่ากลาง หญิง 687 2022-04-03 11:03:24 เจริญชัย
198 ป.4/3 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สงวนศิลป์ หญิง 687 2022-05-12 13:19:59 เจริญชัย
199 ป.4/3 เด็กหญิง จันทร์ณิชา โสมะคุณานนท์ หญิง 687 2022-04-02 13:07:58 เจริญชัย
200 ป.4/3 เด็กหญิง สุพิชชา น้อยหนองสวง หญิง 687 2022-04-02 09:11:06 เจริญชัย
201 ป.4/3 เด็กหญิง อมรพรรณ จิตตุนัง หญิง 687 2022-05-10 14:12:55 เจริญชัย
202 ป.4/3 เด็กหญิง ธัญชนก เจะยุนุ หญิง 687 2022-05-09 14:33:15 นายวุฒิชัย
203 ป.4/3 เด็กหญิง ภัณฑิรา อังคะฮาด หญิง 687 2022-04-02 13:08:10 เจริญชัย
204 ป.4/3 เด็กหญิง ปณดา โพธิ์งาม หญิง 687 2022-05-20 10:12:43 นางทิพวัลย์
205 ป.4/3 เด็กหญิง ศิริวรรณ กรสุวรรณ หญิง 687 2022-04-02 09:11:20 เจริญชัย
206 ป.4/3 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ขัดสี หญิง 687 2022-05-20 10:12:53 นางทิพวัลย์
207 ป.4/3 เด็กหญิง ณมน บุญมาก หญิง 687 2022-05-11 13:50:44 เจริญชัย
208 ป.4/3 เด็กหญิง วรัชญาภรณ์ เหง้าพรหมมินทร์ หญิง 687 2022-05-20 10:13:05 นางทิพวัลย์
209 ป.4/3 เด็กหญิง ชญาณิสา วังคะฮาด หญิง 687 2022-05-11 13:50:51 เจริญชัย
210 ป.5/1 เด็กชาย จิรภัทร พิมพ์ภูธร ชาย 616 2022-05-10 14:17:34 นางอัจฉรา
211 ป.5/1 เด็กชาย เกียรติภูมิ ภาระพงษ์ ชาย 616 2022-04-03 11:10:17 เจริญชัย
212 ป.5/1 เด็กชาย นฤเบศวร์ ปราสาทหินพิมาย ชาย 616 2022-04-03 11:45:11 เจริญชัย
213 ป.5/1 เด็กชาย ประสิทธิ์ กองธรรม ชาย 616 2022-04-03 11:10:21 เจริญชัย
214 ป.5/1 เด็กชาย ภีชนนท์ ทองภู ชาย 616 2022-05-19 09:12:35 นางรุ่งอรุณ
215 ป.5/1 เด็กชาย ฮิ เวีย มอห์ พรมศิริเดช ชาย 616 2022-05-23 09:52:27 นางทิพวัลย์
216 ป.5/1 เด็กชาย พงศธร มณีจันทร์ ชาย 616 2022-05-18 16:31:56 นางรุ่งอรุณ
217 ป.5/1 เด็กชาย วสันต์ ศรีษะ ชาย 616 2022-05-10 14:17:36 เจริญชัย
218 ป.5/1 เด็กชาย นิธิวัฒน์ เชื่อมแก้ว ชาย 616 2022-05-12 13:20:48 เจริญชัย
219 ป.5/1 เด็กชาย อนุวัฒน์ สืบค้า ชาย 616 2022-05-11 13:51:52 เจริญชัย
220 ป.5/1 เด็กชาย ชนาธิป วังพิมูล ชาย 616 2022-04-02 13:10:07 เจริญชัย
221 ป.5/1 เด็กชาย ณัฐพงค์ เข็มนาค ชาย 616 2022-05-18 16:31:05 นางรุ่งอรุณ
222 ป.5/1 เด็กชาย ธนกฤต แสงซ้าย ชาย 616 2022-05-24 12:09:43 นางทิพวัลย์
223 ป.5/1 เด็กชาย อภิวัฒน์ พันนาสุระ ชาย 616 2022-05-23 09:52:33 นางทิพวัลย์
224 ป.5/1 เด็กชาย วชิรวิทย์ ตันสุวรรณ ชาย 616 2022-05-12 13:40:46 เจริญชัย
225 ป.5/1 เด็กหญิง ฐานิตา เปล่งเมืองปัก หญิง 616 2022-05-10 14:17:21 เจริญชัย
226 ป.5/1 เด็กหญิง พรไพลิน แซ่อึ้ง หญิง 616 2022-05-09 14:44:06 นายวุฒิชัย
227 ป.5/1 เด็กหญิง นลินนิภา คำภิวัลย์ หญิง 616 2022-04-02 09:12:34 เจริญชัย
228 ป.5/1 เด็กหญิง พิชญาภา โกศลยืน หญิง 616 2022-04-03 11:10:25 เจริญชัย
229 ป.5/1 เด็กหญิง วรัญญา บุญกอง หญิง 616 2022-05-18 16:31:26 นางรุ่งอรุณ
230 ป.5/1 เด็กหญิง ภิพารัตน์ หนองหารพิทักษ์ หญิง 616 2022-04-02 13:10:13 เจริญชัย
231 ป.5/1 เด็กหญิง นพมาศ เจะยุนุ หญิง 616 2022-05-09 14:44:15 นายวุฒิชัย
232 ป.5/1 เด็กหญิง พรนภัส มะยุเรศ หญิง 616 2022-05-18 16:31:42 นางรุ่งอรุณ
233 ป.5/1 เด็กหญิง อรวรรณ ชุบรัมย์ หญิง 616 2022-04-02 14:14:31 เจริญชัย
234 ป.5/1 เด็กหญิง ลิลลี่ หลักชัย หญิง 616 2022-04-02 14:14:33 เจริญชัย
235 ป.5/2 เด็กชาย กานกวินท์ อินทร์เกษร ชาย 616 2022-05-10 14:18:24 เจริญชัย
236 ป.5/2 เด็กชาย ธนาธิป วิเศษศรี ชาย 616 2022-04-02 09:12:54 เจริญชัย
237 ป.5/2 เด็กชาย พิพัฒน์ หนองหารพิทักษ์ ชาย 616 2022-05-12 13:21:32 เจริญชัย
238 ป.5/2 เด็กชาย ยศภัทร อาจสมจิต ชาย 616 2022-04-02 09:13:02 เจริญชัย
239 ป.5/2 เด็กชาย วิเชษฐ์ วิชาโคตร ชาย 616 2022-04-02 13:10:29 เจริญชัย
240 ป.5/2 เด็กชาย สุกฤต โพธิ์แก้ว ชาย 616 2022-05-24 09:04:45 นางทิพวัลย์
241 ป.5/2 เด็กชาย ชัยเจริญ เคนคม ชาย 616 2022-04-02 13:10:33 เจริญชัย
242 ป.5/2 เด็กชาย วราวุธ แสนบุญศิริ ชาย 616 2022-04-03 11:40:31 เจริญชัย
243 ป.5/2 เด็กชาย วุฒิชัย ยั่งยืน ชาย 616 2022-04-03 11:10:43 เจริญชัย
244 ป.5/2 เด็กชาย ศุภสิทธิ์ วิลุนละหุย ชาย 616 2022-04-03 11:10:48 เจริญชัย
245 ป.5/2 เด็กชาย ธนกร สุวรรณวงศ์ ชาย 616 2022-05-18 16:28:02 นางรุ่งอรุณ
246 ป.5/2 เด็กชาย ธนภัทร ยางศรีลา ชาย 616 2022-04-02 13:10:41 เจริญชัย
247 ป.5/2 เด็กชาย ปัญญพนต์ สังข์วงค์ ชาย 616 2022-04-03 11:11:00 เจริญชัย
248 ป.5/2 เด็กชาย นครินทร์ คุ้มกัน ชาย 616 2022-04-02 13:10:46 เจริญชัย
249 ป.5/2 เด็กหญิง ณัฐวดี สุวรรณคำ หญิง 616 2022-04-02 09:13:07 เจริญชัย
250 ป.5/2 เด็กหญิง ผกามาศ สีบานเย็น หญิง 616 2022-04-03 11:11:04 เจริญชัย
251 ป.5/2 เด็กหญิง พวงชมพู วัฒนวงศ์ หญิง 616 2022-05-10 14:18:35 เจริญชัย
252 ป.5/2 เด็กหญิง วรรณรดา รามะโคตร หญิง 616 2022-04-02 13:10:56 เจริญชัย
253 ป.5/2 เด็กหญิง กมลวรรณ ระเวียง หญิง 616 2022-05-18 16:28:30 นางรุ่งอรุณ
254 ป.5/2 เด็กหญิง จิราภรณ์ สำราญ หญิง 616 2022-05-18 16:28:46 นางรุ่งอรุณ
255 ป.5/2 เด็กหญิง เอลลินอร์ จอร์จี วอล หญิง 616 2022-05-09 14:44:49 นายวุฒิชัย
256 ป.5/2 เด็กหญิง มิ่งขวัญ ณนครพนม หญิง 616 2022-04-02 14:24:46 เจริญชัย
257 ป.5/2 เด็กหญิง อรัชพร โขมาวัฒน์ หญิง 616 2022-04-02 13:11:09 เจริญชัย
258 ป.5/2 เด็กหญิง ศิริภรณ์ ไชยวิเศษ หญิง 616 2022-04-02 09:13:13 เจริญชัย
259 ป.5/2 เด็กหญิง อัญญาภรณ์ รักจันทร์ หญิง 616 2022-05-10 14:20:48 เจริญชัย
260 ป.5/3 เด็กชาย กษิดิ์เดช แก้วก่า ชาย 616 2022-04-02 13:11:32 เจริญชัย
261 ป.5/3 เด็กชาย กอบพงศ์ นาคคำ ชาย 616 2022-05-12 13:22:08 เจริญชัย
262 ป.5/3 เด็กชาย จุฑาวัฒน์ สาขามุละ ชาย 616 2022-04-02 09:14:06 เจริญชัย
263 ป.5/3 เด็กชาย ณัฐชัย อุทา ชาย 616 2022-04-02 09:14:10 เจริญชัย
264 ป.5/3 เด็กชาย รามกิติ เจริญเนตร ชาย 616 2022-04-03 11:11:40 เจริญชัย
265 ป.5/3 เด็กชาย ภาคภูมิ เนียมพงษ์ ชาย 616 2022-04-02 09:14:13 เจริญชัย
266 ป.5/3 เด็กชาย ณกรณ์ พรมเรืองเดช ชาย 616 2022-05-11 13:52:29 เจริญชัย
267 ป.5/3 เด็กชาย อนุวงศ์ แซ่หลอ ชาย 616 2022-04-03 11:11:47 เจริญชัย
268 ป.5/3 เด็กชาย อานนต์ พูลเพิ่ม ชาย 616 2022-04-03 11:11:50 เจริญชัย
269 ป.5/3 เด็กชาย คชานนท์ วงค์เสนา ชาย 616 2022-05-09 14:45:09 นายวุฒิชัย
270 ป.5/3 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ คนชม ชาย 616 2022-04-02 13:11:38 เจริญชัย
271 ป.5/3 เด็กชาย กฤติมา สิงหา ชาย 616 2022-04-03 11:40:44 เจริญชัย
272 ป.5/3 เด็กชาย ธนบูรณ์ ตาลโกนกุล ชาย 616 2022-05-18 16:23:30 นางรุ่งอรุณ
273 ป.5/3 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ มูลจิดี หญิง 616 2022-05-09 14:45:18 นายวุฒิชัย
274 ป.5/3 เด็กหญิง วราภรณ์ คู่แก้ว หญิง 616 2022-04-03 11:11:55 เจริญชัย
275 ป.5/3 เด็กหญิง อภินทร์พร นพรัตน์ หญิง 616 2022-04-03 11:12:00 เจริญชัย
276 ป.5/3 เด็กหญิง อาพรพิลา อินทร์กัลยา หญิง 616 2022-04-02 09:14:19 เจริญชัย
277 ป.5/3 เด็กหญิง สุจิตรา บุญรักษาสกุล หญิง 616 2022-04-02 09:14:28 เจริญชัย
278 ป.5/3 เด็กหญิง กรนันท์ อุ่นดา หญิง 616 2022-04-02 09:14:34 เจริญชัย
279 ป.5/3 เด็กหญิง รัชนีกร เผ่าจินดา หญิง 616 2022-04-02 09:14:39 เจริญชัย
280 ป.5/3 เด็กหญิง กชมน ชิณพงษ์ หญิง 616 2022-05-18 16:23:57 นางรุ่งอรุณ
281 ป.5/3 เด็กชาย วิทวัส พันธ์ไชย ชาย 616 2022-06-14 07:08:45 นางทิพวัลย์
282 ป.6/1 เด็กชาย เฉิลมชัย มาตะยา ชาย 605 2022-05-22 19:34:24 กาญจนา
283 ป.6/1 เด็กชาย ณัฐกิตติธร โชติธนอมร ชาย 605 2022-05-09 14:35:31 นายวุฒิชัย
284 ป.6/1 เด็กชาย ธนวัสส์ รัตนโสภา ชาย 605 2022-04-03 11:13:06 เจริญชัย
285 ป.6/1 เด็กชาย ธนัชภูมิ พนม ชาย 605 2022-04-02 13:18:18 เจริญชัย
286 ป.6/1 เด็กชาย นิธิกร จันทร์วงษ์ ชาย 605 2022-04-02 09:15:14 เจริญชัย
287 ป.6/1 เด็กชาย อโณทัย แสนทรศิลป์ ชาย 605 2022-04-02 09:15:17 เจริญชัย
288 ป.6/1 เด็กชาย อิทธิพล อุปนันท์ ชาย 605 2022-05-19 19:15:15 กาญจนา
289 ป.6/1 เด็กชาย โอเว่น เรย์ กาฟนีย์ ชาย 605 2022-05-11 13:52:57 เจริญชัย
290 ป.6/1 เด็กชาย เพชรเกล้า หร่ายกลาง ชาย 605 2022-05-26 15:12:35 กาญจนา
291 ป.6/1 เด็กชาย ภัทรพร ชิมโพคลัง ชาย 605 2022-05-09 14:35:45 นายวุฒิชัย
292 ป.6/1 เด็กชาย สุรสิทธิ์ แซ่หลอ ชาย 605 2022-04-03 11:13:11 เจริญชัย
293 ป.6/1 เด็กชาย กฤษกร ไชยโวหาร ชาย 605 2022-06-01 07:39:55 นางทิพวัลย์
294 ป.6/1 เด็กชาย ปฏิวัฒน์ มูลเมือง ชาย 605 2022-05-10 14:22:13 เจริญชัย
295 ป.6/1 เด็กชาย ภูกวิน อินทร์ดี ชาย 605 2022-04-02 09:15:22 เจริญชัย
296 ป.6/1 เด็กหญิง ชื่นกมล ก้อนบุญใส หญิง 605 2022-05-11 14:42:38 เจริญชัย
297 ป.6/1 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุตรสีทัด หญิง 605 2022-04-02 13:18:26 เจริญชัย
298 ป.6/1 เด็กหญิง วนิดา แสนอุบล หญิง 605 2022-05-09 14:35:56 นายวุฒิชัย
299 ป.6/1 เด็กหญิง ณภัชชา ตั้งใจปฏิรูป หญิง 605 2022-04-03 11:13:18 เจริญชัย
300 ป.6/1 เด็กหญิง ปิ่นมนัส ทุ้ยแป หญิง 605 2022-05-12 13:22:42 เจริญชัย
301 ป.6/1 เด็กหญิง ธัญญาดา จุมพลนิรมล หญิง 605 2022-05-09 14:36:04 นายวุฒิชัย
302 ป.6/1 เด็กหญิง รมิดา บัวเผื่อน หญิง 605 2022-05-11 13:53:01 เจริญชัย
303 ป.6/1 เด็กหญิง อรอนงค์ วิเศษศรี หญิง 605 2022-05-26 15:12:42 กาญจนา
304 ป.6/1 เด็กหญิง สุดารัตน์ เนาวศรี หญิง 605 2022-04-03 11:59:42 เจริญชัย
305 ป.6/1 เด็กชาย อธิชา บุญสิงห์ ชาย 605 2022-05-20 09:45:00 กาญจนา
306 ป.6/2 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เจริญศรี ชาย 605 2022-05-11 13:53:28 เจริญชัย
307 ป.6/2 เด็กชาย ธนวัฒน์ ทองรักษา ชาย 605 2022-04-02 09:15:39 เจริญชัย
308 ป.6/2 เด็กชาย นิติกร ไพเราะ ชาย 605 2022-04-02 13:18:49 เจริญชัย
309 ป.6/2 เด็กชาย พงศธร โยจำปา ชาย 605 2022-04-02 13:18:52 เจริญชัย
310 ป.6/2 เด็กชาย เยินดี มอห์ พรมศิริเดช ชาย 605 2022-05-19 19:16:46 กาญจนา
311 ป.6/2 เด็กชาย วิษณุพงศ์ วงศ์เครือศร ชาย 605 2022-04-02 13:18:58 เจริญชัย
312 ป.6/2 เด็กชาย ภัทรพล วังคะฮาด ชาย 605 2022-05-11 13:53:36 เจริญชัย
313 ป.6/2 เด็กชาย เทพฤทธิ์ พันธัง ชาย 605 2022-04-02 13:19:04 เจริญชัย
314 ป.6/2 เด็กชาย ธนวัฒน์ รัตนโสภา ชาย 605 2022-05-12 13:23:08 เจริญชัย
315 ป.6/2 เด็กชาย บารมี พลหาญ ชาย 605 2022-05-10 14:23:34 เจริญชัย
316 ป.6/2 เด็กชาย โสภณ อินจอหอ ชาย 605 2022-05-09 14:37:32 นายวุฒิชัย
317 ป.6/2 เด็กชาย วิสิทธิ์ ณหนองคาย ชาย 605 2022-05-11 13:53:40 เจริญชัย
318 ป.6/2 เด็กชาย ยศกร ยศสูงเนิน ชาย 605 2022-05-09 14:37:47 นายวุฒิชัย
319 ป.6/2 เด็กหญิง ประภัสสร เงาศรี หญิง 605 2022-06-14 13:42:17 น.ส.เพลินพรรณ
320 ป.6/2 เด็กหญิง พนิดา ภูมิไสว หญิง 605 2022-05-10 14:23:18 เจริญชัย
321 ป.6/2 เด็กหญิง แพรวา สาพรเจริญ หญิง 605 2022-05-09 14:37:54 นายวุฒิชัย
322 ป.6/2 เด็กหญิง ทัศนีย์ ทองสุข หญิง 605 2022-05-10 14:17:55 นางอัจฉรา
323 ป.6/2 เด็กหญิง ปาณิสรา มุ่งโนนบ่อ หญิง 605 2022-05-11 13:53:45 เจริญชัย
324 ป.6/2 เด็กหญิง ประภากร สิทธิประเสริฐ หญิง 605 2022-05-09 14:38:03 นายวุฒิชัย
325 ป.6/2 เด็กหญิง สุชานันท์ แนบเนื้อ หญิง 605 2022-05-25 10:38:42 น.ส.เพลินพรรณ
326 ป.6/2 เด็กหญิง นิลมณี บ้งงึ้ม หญิง 605 2022-05-10 14:23:11 เจริญชัย
327 ป.6/2 เด็กหญิง กชพร เหลาเกลี้ยงดี หญิง 605 2022-04-03 11:13:34 เจริญชัย
328 ป.6/2 เด็กหญิง กนกอร จงอบกลาง หญิง 605 2022-05-12 13:23:17 เจริญชัย
329 ป.6/3 เด็กชาย จัสติน ออมาลูด ชาย 605 2022-04-02 09:15:51 เจริญชัย
330 ป.6/3 เด็กชาย จารุปรทิฐ กงพูล ชาย 605 2022-04-02 13:19:31 เจริญชัย
331 ป.6/3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ หาสอดส่อง ชาย 605 2022-05-18 06:58:13 กาญจนา
332 ป.6/3 เด็กชาย ธนพนธ์ สาขามุละ ชาย 605 2022-04-02 09:15:55 เจริญชัย
333 ป.6/3 เด็กชาย ธนาวุฒิ พนม ชาย 605 2022-04-02 13:19:36 เจริญชัย
334 ป.6/3 เด็กชาย รพีภัทร โพโน ชาย 605 2022-05-12 13:30:18 เจริญชัย
335 ป.6/3 เด็กชาย เทพบุตร ดาวจำลอง ชาย 605 2022-05-18 06:58:30 กาญจนา
336 ป.6/3 เด็กชาย ธนดล หล่อนน้อย ชาย 605 2022-04-03 11:13:53 เจริญชัย
337 ป.6/3 เด็กชาย ปัญญวัต รัตนรักษ์ ชาย 605 2022-04-03 11:13:58 เจริญชัย
338 ป.6/3 เด็กชาย ชัยรัชต์ แก้วประทุม ชาย 605 2022-05-30 12:29:15 นางทิพวัลย์
339 ป.6/3 เด็กชาย ธีรภัทร มีราช ชาย 605 2022-05-18 06:58:49 กาญจนา
340 ป.6/3 เด็กชาย จิรวายุ ประจวบกลาง ชาย 605 2022-04-02 09:16:01 เจริญชัย
341 ป.6/3 เด็กชาย ณัฏชนน สุนีย์ ชาย 605 2022-05-19 19:10:51 กาญจนา
342 ป.6/3 เด็กชาย กฤษตเมธ พันบท ชาย 605 2022-04-02 09:16:12 เจริญชัย
343 ป.6/3 เด็กหญิง ธันยรัตน์ จักรชัย หญิง 605 2022-04-03 11:15:44 เจริญชัย
344 ป.6/3 เด็กหญิง ปนัดดา ศรีประเสริฐ หญิง 605 2022-05-23 08:45:27 กาญจนา
345 ป.6/3 เด็กหญิง ศรัณยธร ชาเนตร หญิง 605 2022-05-12 13:23:42 เจริญชัย
346 ป.6/3 เด็กหญิง สุจิตรา รามะโคตร หญิง 605 2022-04-02 13:19:41 เจริญชัย
347 ป.6/3 เด็กหญิง สุณัฎฐา คนบุญ หญิง 605 2022-04-02 13:19:45 เจริญชัย
348 ป.6/3 เด็กหญิง อภัสนันท์ นนทะไชย หญิง 605 2022-05-11 13:54:23 เจริญชัย
349 ป.6/3 เด็กหญิง จิราภา หร่ายกลาง หญิง 605 2022-04-03 11:15:55 เจริญชัย
350 ป.6/3 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ อุ่นอาสา หญิง 605 2022-05-18 06:59:22 กาญจนา
351 ม.2/1 เด็กชาย กิตติกานต์ รัตนะ ชาย 837 2022-05-09 13:05:36 น.ส.ดาวประกาย
352 ม.2/1 เด็กชาย ชนะชัย สุทธิประภา ชาย 837 2022-05-12 14:01:28 นันท์นภัส
353 ม.2/1 เด็กชาย โชติมนัส แสนพรม ชาย 837 2022-05-09 12:56:33 น.ส.ดาวประกาย
354 ม.2/1 เด็กชาย ดัสกร พรมแสวง ชาย 837 2022-05-17 14:08:34 นันท์นภัส
355 ม.2/1 เด็กชาย ทรอย แดน กาฟนีย์ ชาย 837 2022-05-11 13:55:37 นันท์นภัส
356 ม.2/1 เด็กชาย ธีรภัทร วงเวียน ชาย 837 2022-05-09 13:09:09 น.ส.ดาวประกาย
357 ม.2/1 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ตราพล ชาย 837 2022-05-10 14:01:00 นันท์นภัส
358 ม.2/1 เด็กชาย โชคชัย บุญเจริญ ชาย 837 2022-05-17 14:08:45 นันท์นภัส
359 ม.2/1 เด็กชาย กิตติชัย จีบกระโทก ชาย 837 2022-05-12 11:47:12 น.ส.ดาวประกาย
360 ม.2/1 เด็กชาย ชนะพล ช่างสุระ ชาย 837 2022-05-23 12:21:23 นันท์นภัส
361 ม.2/1 เด็กชาย ดนุพงษ์ แก้ววิเศษ ชาย 837 2022-05-11 13:55:51 นันท์นภัส
362 ม.2/1 เด็กชาย ติณณ์ ไพคำนาม ชาย 837 2022-04-02 09:37:45 นันท์นภัส
363 ม.2/1 เด็กชาย พัชระ แก้วบุบผา ชาย 837 2022-05-18 17:24:50 นันท์นภัส
364 ม.2/1 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ศรีเชียงสา ชาย 837 2022-05-11 13:56:06 นันท์นภัส
365 ม.2/1 เด็กชาย ราชันย์ บัวผัน ชาย 837 2022-05-12 14:00:51 นันท์นภัส
366 ม.2/1 เด็กชาย สุธิรัตน์ ราชรินทร์ ชาย 837 2022-04-03 11:56:09 นันท์นภัส
367 ม.2/1 เด็กชาย หฤทธิ์ วิลสัน ชาย 837 2022-05-12 14:01:15 นันท์นภัส
368 ม.2/1 เด็กหญิง กมลชนก ภูเหมือนบุตร หญิง 837 2022-05-09 13:04:24 น.ส.ดาวประกาย
369 ม.2/1 เด็กหญิง ชญาดา เกษนาค หญิง 837 2022-05-10 14:01:37 นันท์นภัส
370 ม.2/1 เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทรเสนา หญิง 837 2022-05-17 14:10:20 นันท์นภัส
371 ม.2/1 เด็กหญิง ทศพร ศรศักดา หญิง 837 2022-05-11 13:56:19 นันท์นภัส
372 ม.2/1 เด็กหญิง เพชรจินดา ผาบสิมมา หญิง 837 2022-05-09 13:03:55 น.ส.ดาวประกาย
373 ม.2/1 เด็กหญิง มณฑิญา ศรีประเสริฐ หญิง 837 2022-06-23 16:12:43 วิลาภรณ์
374 ม.2/1 เด็กหญิง อภิสรา พิมโคตร หญิง 837 2022-05-09 13:08:35 น.ส.ดาวประกาย
375 ม.2/1 เด็กหญิง ประภัสสร โพธิ์เสือ หญิง 837 2022-05-17 14:10:33 นันท์นภัส
376 ม.2/1 เด็กหญิง มนัญชยา พลาเลิศ หญิง 837 2022-06-23 16:12:51 วิลาภรณ์
377 ม.2/1 เด็กหญิง น้ำทิพย์ รัตนประกรณ์ หญิง 837 2022-05-17 14:10:51 นันท์นภัส
378 ม.2/1 เด็กหญิง ปาณิสรา บุญเพ็ง หญิง 837 2022-05-09 14:43:51 น.ส.ดาวประกาย
379 ม.2/1 เด็กหญิง เกศริน เวชวัฒนดำรง หญิง 837 2022-05-09 13:10:01 น.ส.ดาวประกาย
380 ม.2/1 เด็กหญิง นภัสสร ทรานุกร หญิง 837 2022-05-10 14:11:58 ชยิสรา
381 ม.2/1 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย หนูราช หญิง 837 2022-05-12 14:01:02 นันท์นภัส
382 ม.2/1 เด็กหญิง จิราภัค หนูอ่อน หญิง 837 2022-05-09 13:00:13 น.ส.ดาวประกาย
383 ม.2/2 เด็กชาย แทนคุณ เมามีจันทร์ ชาย 837 2022-05-24 14:12:37 สุวารี
384 ม.2/2 เด็กชาย ธนวัฒน์ จานุรัตน์ ชาย 837 2022-04-02 14:38:09 นันท์นภัส
385 ม.2/2 เด็กชาย ธนวันต์ ค่อมสิงห์ ชาย 837 2022-05-09 14:04:02 นางอัจฉรา
386 ม.2/2 เด็กชาย นพลักษณ์ ใหญ่ยา ชาย 837 2022-05-30 16:19:11 สุวารี
387 ม.2/2 เด็กชาย สรายุทธ หนองหารพิทักษ์ ชาย 837 2022-04-02 14:36:52 นันท์นภัส
388 ม.2/2 เด็กชาย วิโรจน์ นามศิริ ชาย 837 2022-06-14 13:00:25 สุวารี
389 ม.2/2 เด็กชาย อณัฐกร งอยผาลา ชาย 837 2022-04-03 11:57:07 นันท์นภัส
390 ม.2/2 เด็กชาย ศักรินทร์ เบ้าหล่อเพ็ชร์ ชาย 837 2022-05-17 14:59:45 สุวารี
391 ม.2/2 เด็กชาย ฐากูร อัตถาพร ชาย 837 2022-05-24 14:13:40 สุวารี
392 ม.2/2 เด็กชาย บูลมาร์ก โกร์ ชาย 837 2022-05-17 15:00:08 สุวารี
393 ม.2/2 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีสัน ชาย 837 2022-05-12 14:02:47 นันท์นภัส
394 ม.2/2 เด็กชาย จักรรินทร์ หลวงศรี ชาย 837 2022-05-12 14:37:32 นางอัจฉรา
395 ม.2/2 เด็กชาย จักรพรรดิ์ นามมูลตรี ชาย 837 2022-05-12 14:02:30 นันท์นภัส
396 ม.2/2 เด็กชาย จักรวรรดิ์ นามมูลตรี ชาย 837 2022-05-12 14:02:25 นันท์นภัส
397 ม.2/2 เด็กชาย ชลธาร เนาวศรี ชาย 837 2022-04-03 12:07:11 นันท์นภัส
398 ม.2/2 เด็กชาย ธีรศานต์ รัชนีภาค ชาย 837 2022-05-17 15:00:28 สุวารี
399 ม.2/2 เด็กชาย รัฐภูมิ นครศรี ชาย 837 2022-05-19 14:44:05 สุวารี
400 ม.2/2 เด็กชาย เอกมงคล ภาอั้ง ชาย 837 2022-05-11 13:57:02 นันท์นภัส
401 ม.2/2 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วัฒนสาร หญิง 837 2022-05-09 13:03:28 น.ส.ดาวประกาย
402 ม.2/2 เด็กหญิง ปุณยนุช เจริญสุข หญิง 837 2022-05-17 15:00:49 สุวารี
403 ม.2/2 เด็กหญิง ธิดาพร มณีจันทร์ หญิง 837 2022-05-18 16:58:44 สุวารี
404 ม.2/2 เด็กหญิง กัณญารัตน์ สำราญ หญิง 837 2022-05-17 15:32:45 สุวารี
405 ม.2/2 เด็กหญิง จุฑาวรรณ อินกัน หญิง 837 2022-05-09 13:06:31 น.ส.ดาวประกาย
406 ม.2/2 เด็กหญิง พัชราภา บุญญาน้อย หญิง 837 2022-05-17 15:02:45 สุวารี
407 ม.2/2 เด็กหญิง อรพิชญ์ สุทธิประภา หญิง 837 2022-05-17 15:33:14 สุวารี
408 ม.2/2 เด็กหญิง ณัฐชา บุษราคัม หญิง 837 2022-05-17 15:33:20 สุวารี
409 ม.2/2 เด็กหญิง กาญจนาพร แสงดาว หญิง 837 2022-05-09 13:03:12 น.ส.ดาวประกาย
410 ม.2/3 เด็กชาย เจษฎา รินทอง ชาย 837 2022-04-02 09:19:19 นันท์นภัส
411 ม.2/3 เด็กชาย ชิติภัทร ยังวรรณะ ชาย 837 2022-05-17 15:59:17 ณัฐวรรณ
412 ม.2/3 เด็กชาย ไชยะ ธุรนิกร ชาย 837 2022-05-18 18:37:14 วฤณภา
413 ม.2/3 เด็กชาย ฐิติกร อุสันสาห์ ชาย 837 2022-04-03 11:57:48 นันท์นภัส
414 ม.2/3 เด็กชาย เดชปภัส สัสดี ชาย 837 2022-05-18 16:05:01 ณัฐวรรณ
415 ม.2/3 เด็กชาย วัชรพงศ์ แก้วยศ ชาย 837 2022-05-17 15:56:57 ณัฐวรรณ
416 ม.2/3 เด็กชาย อภิรัตน์ สิงห์กาฬ ชาย 837 2022-05-20 19:18:17 วฤณภา
417 ม.2/3 เด็กชาย โชคชัย บูรณะ ชาย 837 2022-05-18 18:36:05 วฤณภา
418 ม.2/3 เด็กชาย ธงชัย มนูญวงศ์ ชาย 837 2022-05-17 15:57:26 ณัฐวรรณ
419 ม.2/3 เด็กชาย ณัฐกิตต์ สำนักดี ชาย 837 2022-05-10 14:18:23 นางอัจฉรา
420 ม.2/3 เด็กชาย สายลม สารธิยากุล ชาย 837 2022-04-02 09:17:24 นันท์นภัส
421 ม.2/3 เด็กชาย ธีรเดช ศุภสิทธิ์ ชาย 837 2022-05-11 14:12:02 ชยิสรา
422 ม.2/3 เด็กชาย สันติสุข เฉิดดิลก ชาย 837 2022-05-18 16:05:29 ณัฐวรรณ
423 ม.2/3 เด็กชาย จิรพนธ์ เพียงงาม ชาย 837 2022-05-23 12:57:44 ณัฐวรรณ
424 ม.2/3 เด็กหญิง กัลยรัตน์ จันทร์วงษ์ หญิง 837 2022-04-02 09:19:02 นันท์นภัส
425 ม.2/3 เด็กหญิง กุลสตรี อุ่นแสง หญิง 837 2022-04-02 09:18:40 นันท์นภัส
426 ม.2/3 เด็กหญิง ณัฏฐพร สุวรรณศรี หญิง 837 2022-05-09 13:01:04 น.ส.ดาวประกาย
427 ม.2/3 เด็กหญิง พลอยพิศุทธิ์ แซ่อึ้ง หญิง 837 2022-05-09 13:00:42 น.ส.ดาวประกาย
428 ม.2/3 เด็กหญิง ลักคณา มุขะกัง หญิง 837 2022-05-20 19:17:27 วฤณภา
429 ม.2/3 เด็กหญิง แคทรียา จอร์เจีย วอล หญิง 837 2022-05-09 13:01:17 น.ส.ดาวประกาย
430 ม.2/3 เด็กหญิง พิมประภา วะทันติ หญิง 837 2022-05-20 19:17:13 วฤณภา
431 ม.2/3 เด็กหญิง เย็น ร้ตนพิมาตร หญิง 837 2022-05-17 15:57:49 ณัฐวรรณ
432 ม.2/3 เด็กหญิง กัลยา พันบท หญิง 837 2022-04-02 09:19:43 นันท์นภัส
433 ม.2/3 เด็กหญิง อรอุรินทร์ ช่อคำสี หญิง 837 2022-05-12 15:27:06 นางอัจฉรา
434 ม.3/1 เด็กชาย รัชพล ค่ำกลาง ชาย 887 2022-05-19 15:58:58 เปมิกา
435 ม.3/1 เด็กชาย เทวราช มั่นพลศรี ชาย 887 2022-05-09 13:06:04 น.ส.ดาวประกาย
436 ม.3/1 เด็กชาย กิตติวินท์ แก้วก่า ชาย 887 2022-04-02 10:56:32 ชยิสรา
437 ม.3/1 เด็กชาย วัชระพล อาดนอก ชาย 887 2022-05-17 18:43:46 เปมิกา
438 ม.3/1 เด็กชาย ธัญเทพ แว่นไธสง ชาย 887 2022-05-18 10:55:50 เปมิกา
439 ม.3/1 เด็กชาย นิธิวัฒน์ หลักหนองบุ ชาย 887 2022-05-18 10:55:55 เปมิกา
440 ม.3/1 เด็กชาย พฤทธิพงษ์ คงสัตย์ ชาย 887 2022-04-03 11:46:01 ชยิสรา
441 ม.3/1 เด็กชาย สมัชญ์ อิศรานุวัฒน์ ชาย 887 2022-04-02 09:23:30 ชยิสรา
442 ม.3/1 เด็กชาย ซีลีล มาร์ค อัพพอลโล โกร์ ชาย 887 2022-05-18 10:56:09 เปมิกา
443 ม.3/1 เด็กชาย ณฐตากฤต ภูชยาพล ชาย 887 2022-04-02 09:23:35 ชยิสรา
444 ม.3/1 เด็กชาย พชรพล ชูคะรัมย์ ชาย 887 2022-04-03 11:45:51 ชยิสรา
445 ม.3/1 เด็กชาย จักรพงศ์ โนนทิง ชาย 887 2022-05-12 11:37:39 น.ส.ดาวประกาย
446 ม.3/1 เด็กชาย ฒิชยะวุฒิ สนตาเถร ชาย 887 2022-04-03 11:47:52 ชยิสรา
447 ม.3/1 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สีหาจันทร์ ชาย 887 2022-05-12 11:37:20 น.ส.ดาวประกาย
448 ม.3/1 เด็กหญิง กนกพรรณ โซ่เงิน หญิง 887 2022-05-17 18:42:41 เปมิกา
449 ม.3/1 เด็กหญิง นรีกานต์ ทะชิตะสิงห์ หญิง 887 2022-05-12 13:23:06 น.ส.ดาวประกาย
450 ม.3/1 เด็กหญิง วิราวรรณ ทองลาด หญิง 887 2022-05-17 18:43:25 เปมิกา
451 ม.3/1 เด็กหญิง ญาดา ฉัตรเฉลิม หญิง 887 2022-04-03 11:46:26 ชยิสรา
452 ม.3/1 เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทะบุตร หญิง 887 2022-05-10 14:12:41 ชยิสรา
453 ม.3/1 เด็กหญิง มัทนา ชะมูล หญิง 887 2022-05-18 10:56:39 เปมิกา
454 ม.3/1 เด็กหญิง วราภรณ์ พรมเภา หญิง 887 2022-04-03 11:46:38 ชยิสรา
455 ม.3/1 เด็กหญิง สิริกัญญา วงค์อาษา หญิง 887 2022-04-03 11:46:59 ชยิสรา
456 ม.3/1 เด็กหญิง อานัญญารัตน์ บรรเทิง หญิง 887 2022-05-12 11:51:09 น.ส.ดาวประกาย
457 ม.3/1 เด็กหญิง สุธาสิณี บุตดีหัต หญิง 887 2022-04-02 09:23:17 ชยิสรา
458 ม.3/1 เด็กหญิง จินดาวัลย์ บุญพา หญิง 887 2022-05-19 16:00:25 เปมิกา
459 ม.3/1 เด็กหญิง จิรนันท์ ปัดชา หญิง 887 2022-05-11 14:12:38 ชยิสรา
460 ม.3/1 เด็กหญิง ภูมรินทร์ หล่าสกุล หญิง 887 2022-05-18 10:57:38 เปมิกา
461 ม.3/1 เด็กหญิง วชิราพร ถนอมสอน หญิง 887 2022-05-11 14:15:34 ชยิสรา
462 ม.3/1 เด็กหญิง วิลาสินี แซ่ลี หญิง 887 2022-05-10 14:12:50 ชยิสรา
463 ม.3/1 เด็กหญิง สาธิดา พับศรี หญิง 887 2022-04-02 09:23:44 ชยิสรา
464 ม.3/1 เด็กหญิง อรัญญา ไชยโยกุล หญิง 887 2022-05-12 13:53:00 น.ส.ดาวประกาย
465 ม.3/1 เด็กหญิง น้ำอิง ชัชวาลย์ หญิง 887 2022-05-11 14:14:53 ชยิสรา
466 ม.3/2 เด็กชาย ธัญญะวัฒน์ วัฒนนุพงศ์ ชาย 887 2022-04-03 11:45:28 ชยิสรา
467 ม.3/2 เด็กชาย กฤษฎากร คนชม ชาย 887 2022-04-02 10:39:39 ชยิสรา
468 ม.3/2 เด็กชาย นราวิญช์ แก้วพิมพา ชาย 887 2022-05-12 13:21:43 น.ส.ดาวประกาย
469 ม.3/2 เด็กชาย วงศธร มั่งสวัสดิ์ ชาย 887 2022-04-02 09:24:08 ชยิสรา
470 ม.3/2 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชาดวง ชาย 887 2022-06-09 14:46:16 อัญธิฌา
471 ม.3/2 เด็กชาย วีรเดช สีบานเย็น ชาย 887 2022-04-03 11:45:15 ชยิสรา
472 ม.3/2 เด็กชาย ศตพร พลหาญ ชาย 887 2022-06-09 14:46:42 อัญธิฌา
473 ม.3/2 เด็กชาย อนุชิต สุมังคะ ชาย 887 2022-05-19 15:51:41 นางอัจฉรา
474 ม.3/2 เด็กชาย เดชมงคล ทักษิณอุบล ชาย 887 2022-06-09 14:46:28 อัญธิฌา
475 ม.3/2 เด็กชาย พรชัย จันทร์ศรีทอง ชาย 887 2022-05-09 13:04:59 น.ส.ดาวประกาย
476 ม.3/2 เด็กชาย กฤศ กลีบแย้ม ชาย 887 2022-04-03 11:46:14 ชยิสรา
477 ม.3/2 เด็กหญิง ชลลดา เปล่งเมืองปัก หญิง 887 2022-05-10 14:18:47 นางอัจฉรา
478 ม.3/2 เด็กชาย กิตติพัทธ์ หังษาบุตร ชาย 887 2022-05-11 14:14:28 ชยิสรา
479 ม.3/2 เด็กชาย ทินกร บัวชะงัก ชาย 887 2022-06-09 14:46:05 อัญธิฌา
480 ม.3/2 เด็กชาย พงศกร นาตา ชาย 887 2022-05-10 14:19:25 นางอัจฉรา
481 ม.3/2 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ปราบนอก ชาย 887 2022-06-09 14:45:50 อัญธิฌา
482 ม.3/2 เด็กชาย ภูริภัทร นาหล้า ชาย 887 2022-05-12 11:38:24 น.ส.ดาวประกาย
483 ม.3/2 เด็กหญิง เปี่ยมหทัย อ่อนจันทร์ทุม หญิง 887 2022-05-12 11:38:46 น.ส.ดาวประกาย
484 ม.3/2 เด็กหญิง สายธาร เชยโพธิ์ หญิง 887 2022-06-09 14:47:23 อัญธิฌา
485 ม.3/2 เด็กหญิง ธิดารัตน์ มั่งมูล หญิง 887 2022-05-18 16:57:23 สุวารี
486 ม.3/2 เด็กหญิง นาเดียร์ ฮาร์ต หญิง 887 2022-05-11 14:14:00 ชยิสรา
487 ม.3/2 เด็กหญิง ทองกนก วรรัตนธรรม หญิง 887 2022-04-03 11:44:43 ชยิสรา
488 ม.3/2 เด็กหญิง ศศิธร สมนึก หญิง 887 2022-06-09 14:45:25 อัญธิฌา
489 ม.3/2 เด็กหญิง ศิราภรณ์ ระพิมพ์ หญิง 887 2022-04-02 09:24:20 ชยิสรา
490 ม.3/2 เด็กหญิง ศุภิสรา หอมหวล หญิง 887 2022-06-09 14:46:52 อัญธิฌา
491 ม.3/2 เด็กหญิง สุภาภรณ์ คำธานี หญิง 887 2022-05-11 14:13:53 ชยิสรา
492 ม.3/2 เด็กหญิง กนกพร นาอุดม หญิง 887 2022-06-09 14:47:07 อัญธิฌา
493 ม.3/3 เด็กชาย ชัชนันท์ แสนศิลา ชาย 887 2022-06-24 11:04:07 ชยิสรา
494 ม.3/3 เด็กชาย ปณภัทร์ โพธิ์งาม ชาย 887 2022-05-24 14:27:48 ชยิสรา
495 ม.3/3 เด็กชาย ภานุวัฒน์ พระฉาย ชาย 887 2022-05-24 14:27:52 ชยิสรา
496 ม.3/3 เด็กชาย ปัณณธร แซ่ตั้ง ชาย 887 2022-05-24 14:28:16 ชยิสรา
497 ม.3/3 เด็กชาย อดิเรก สนคณาวงษ์ ชาย 887 2022-05-24 14:27:40 ชยิสรา
498 ม.3/3 เด็กชาย ปัญญา ผลทิพย์ ชาย 887 2022-04-02 11:13:12 ชยิสรา
499 ม.3/3 เด็กชาย สินธุ บุราญศาล ชาย 887 2022-06-21 15:37:32 ชยิสรา
500 ม.3/3 เด็กชาย เจษฎากรณ์ ภูธร ชาย 887 2022-05-12 11:46:30 น.ส.ดาวประกาย
501 ม.3/3 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ อนุประดิษฐ์ ชาย 887 2022-05-27 09:02:41 ชยิสรา
502 ม.3/3 เด็กชาย ธนาวุธ คำเฮือง ชาย 887 2022-06-21 15:36:38 ชยิสรา
503 ม.3/3 เด็กชาย วริทธิ์ธร สามตุง ชาย 887 2022-04-02 09:20:03 ชยิสรา
504 ม.3/3 เด็กชาย วัชรโนทัย ไชยมะโย ชาย 887 2022-05-11 14:15:15 ชยิสรา
505 ม.3/3 เด็กชาย วีรวรรณ์ จันทะสี ชาย 887 2022-05-24 14:28:37 ชยิสรา
506 ม.3/3 เด็กชาย สตางค์ ภูมิกระจ่าง ชาย 887 2022-04-02 10:40:36 ชยิสรา
507 ม.3/3 เด็กชาย สัมฤทธิ์ ดาบุตร ชาย 887 2022-05-24 14:28:08 ชยิสรา
508 ม.3/3 เด็กชาย พีรพันธ์ จันทร ชาย 887 2022-06-21 15:37:04 ชยิสรา
509 ม.3/3 เด็กหญิง จิรภัทร ห่อนิง หญิง 887 2022-05-11 14:14:15 ชยิสรา
510 ม.3/3 เด็กหญิง สุริษา วงษ์ตาหล้า หญิง 887 2022-05-12 11:46:51 น.ส.ดาวประกาย
511 ม.3/3 เด็กหญิง ณัฐริกา นรินทร์ หญิง 887 2022-05-24 14:28:27 ชยิสรา
512 ม.3/3 เด็กหญิง ศุภมาส เพ็ชรคง หญิง 887 2022-05-09 12:59:28 น.ส.ดาวประกาย
513 ม.3/3 เด็กชาย ธาวิน ไกรพล ชาย 887 2022-05-12 11:36:20 น.ส.ดาวประกาย
รวม 385,634