ใบรายชื่อนักเรียนที่จ่ายค่าหนังสือ (เด็กเก่า)
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ ห้องเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ ยอดเงินที่ค่าหนังสือ วันที่รับเงิน ผู้รับเงิน
1 ป.2/1 เด็กชาย กฤติพงศ์ พูลทรัพย์ ชาย 667 2021-06-21 09:03:20 นางสุธารักษ์
2 ป.2/1 เด็กชาย ธนดล นาคคำ ชาย 667 2021-06-15 17:12:24 นางสุธารักษ์
3 ป.2/1 เด็กชาย ธนวัฒน์ เหล็มและ ชาย 667 2021-05-16 13:50:58 นางสุพัตรา
4 ป.2/1 เด็กชาย จักรภัทร วงเวียน ชาย 667 2021-05-16 13:51:09 นางสุพัตรา
5 ป.2/1 เด็กชาย ณัฐวุฒิ รินเพ็ง ชาย 667 2021-05-16 13:51:16 นางสุพัตรา
6 ป.2/1 เด็กชาย ประกาศิต สุขประเสริฐ ชาย 667 2021-05-18 14:23:34 นายสุวัฒน์
7 ป.2/1 เด็กชาย ภูมิภัทร วังวร ชาย 667 2021-06-15 17:12:48 นางสุธารักษ์
8 ป.2/1 เด็กชาย วุฒิภัทร จุฑาสมิต ชาย 667 2021-05-16 13:51:24 นางสุพัตรา
9 ป.2/1 เด็กชาย พรภวิทย์ สุขศรี ชาย 667 2021-05-16 13:52:05 นางสุพัตรา
10 ป.2/1 เด็กชาย กูญ แก้วเคน ชาย 667 2021-06-21 09:04:10 นางสุธารักษ์
11 ป.2/1 เด็กชาย ธราเทพ คนแรง ชาย 667 2021-05-16 13:52:11 นางสุพัตรา
12 ป.2/1 เด็กชาย จิรายุ เขตวิทย์ ชาย 667 2021-05-16 13:52:17 นางสุพัตรา
13 ป.2/1 เด็กชาย ศุภกานต์ นอสิทธิ์ ชาย 667 2021-05-16 13:52:25 นางสุพัตรา
14 ป.2/1 เด็กหญิง วรรณธิชา เส็งเศียร หญิง 667 2021-05-16 13:52:31 นางสุพัตรา
15 ป.2/1 เด็กหญิง ณัฐชา ญาณปัญญา หญิง 667 2021-06-14 11:25:31 นางสุธารักษ์
16 ป.2/1 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ด่านพิมาย หญิง 667 2021-06-14 11:24:35 นางสุธารักษ์
17 ป.2/1 เด็กหญิง อธิชา มาตงามเมือง หญิง 667 2021-05-16 13:52:39 นางสุพัตรา
18 ป.2/1 เด็กหญิง กันต์สุดา สุขันธ์ หญิง 667 2021-05-17 14:30:17 นางสุพัตรา
19 ป.2/1 เด็กหญิง นิชกานต์ พลสิมมา หญิง 667 2021-05-16 13:52:47 นางสุพัตรา
20 ป.2/1 เด็กหญิง พิชญ์สินี โยธรา หญิง 667 2021-06-15 17:14:52 นางสุธารักษ์
21 ป.2/1 เด็กหญิง อรุณนภา ชาติมนตรี หญิง 667 2021-06-15 17:15:32 นางสุธารักษ์
22 ป.2/2 เด็กชาย วุฒิชัย ไชยมงคล ชาย 667 2021-05-16 13:54:02 นางสุพัตรา
23 ป.2/2 เด็กชาย จักรรินทร์ สงวนศิลป์ ชาย 667 2021-05-16 13:54:27 นางสุพัตรา
24 ป.2/2 เด็กชาย นันทพัทธ์ สมบูรณ์ ชาย 667 2021-05-16 13:54:32 นางสุพัตรา
25 ป.2/2 เด็กชาย นพัช สุรำไพ ชาย 667 2021-05-16 13:54:40 นางสุพัตรา
26 ป.2/2 เด็กชาย ปัญญากร ขันทองคำ ชาย 667 2021-05-19 13:13:44 นายสุวัฒน์
27 ป.2/2 เด็กชาย ภาคิน เสนาะสรรพ์ดี ชาย 667 2021-05-16 13:54:44 นางสุพัตรา
28 ป.2/2 เด็กชาย อชิระ วังวน ชาย 667 2021-05-17 14:32:19 นางสุพัตรา
29 ป.2/2 เด็กชาย ชญาน์นนท์ เรือนหาญ ชาย 667 2021-05-17 14:30:54 นางสุพัตรา
30 ป.2/2 เด็กชาย จักรกฤษ แก้วศรี ชาย 667 2021-05-16 13:54:48 นางสุพัตรา
31 ป.2/2 เด็กชาย ภูมิภัทร สุภดี ชาย 667 2021-05-17 14:32:10 นางสุพัตรา
32 ป.2/2 เด็กหญิง อรนิภา ไพเราะ หญิง 667 2021-05-17 14:31:19 นางสุพัตรา
33 ป.2/2 เด็กหญิง กุลธิดา วรรณศิริ หญิง 667 2021-05-15 14:01:47 นางนงค์นุช
34 ป.2/2 เด็กหญิง ชัชชญาพร อุตละทร หญิง 667 2021-05-16 13:55:08 นางสุพัตรา
35 ป.2/2 เด็กหญิง ณดา บุญไสว หญิง 667 2021-05-16 13:55:16 นางสุพัตรา
36 ป.2/2 เด็กหญิง พิชญธิดา แสนบุตรดี หญิง 667 2021-05-16 13:55:27 นางสุพัตรา
37 ป.2/2 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ ไชยบุดดี หญิง 667 2021-06-15 13:29:15 น.ส.วิลาภรณ์
38 ป.2/2 เด็กหญิง วนิดา ผาจันดา หญิง 667 2021-05-17 14:32:33 นางสุพัตรา
39 ป.2/2 เด็กชาย คุณธรรม สีหาบัณฑิต ชาย 667 2021-06-15 13:28:56 น.ส.วิลาภรณ์
40 ป.2/3 เด็กชาย ปฏิญญา ศิลาวงศ์ ชาย 667 2021-05-16 13:56:03 นางสุพัตรา
41 ป.2/3 เด็กชาย อรรคพันธุ์ ศรีบัณฑิตย์ ชาย 667 2021-05-16 13:56:10 นางสุพัตรา
42 ป.2/3 เด็กชาย เจษฎา พันธ์ดุไล ชาย 667 2021-05-15 14:02:38 นางนงค์นุช
43 ป.2/3 เด็กชาย ณเดช พานทอง ชาย 667 2021-05-19 13:14:12 นายสุวัฒน์
44 ป.2/3 เด็กชาย รัชพล เชียงฉิน ชาย 667 2021-05-16 13:56:18 นางสุพัตรา
45 ป.2/3 เด็กชาย ณัฐพล อุตราชา ชาย 667 2021-05-16 13:56:22 นางสุพัตรา
46 ป.2/3 เด็กชาย ปัณณภัทร บุญเลิศ ชาย 667 2021-05-16 13:56:27 นางสุพัตรา
47 ป.2/3 เด็กชาย วันเฉลิม วุฒิธา ชาย 667 2021-05-16 13:56:32 นางสุพัตรา
48 ป.2/3 เด็กชาย กฤตกานต์ ขนิดนอก ชาย 667 2021-05-16 13:56:40 นางสุพัตรา
49 ป.2/3 เด็กชาย ธนโชติ จุมพลนิรมล ชาย 667 2021-05-17 14:32:59 นางสุพัตรา
50 ป.2/3 เด็กชาย รัตน์ชานนท์ ลิ้มระหงษ์ ชาย 667 2021-05-16 13:56:46 นางสุพัตรา
51 ป.2/3 เด็กหญิง ต้นข้าว เกิดวาจา หญิง 667 2021-06-15 12:11:48 น.ส.วัลลภา
52 ป.2/3 เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ ภูมิดา หญิง 667 2021-06-14 11:31:59 น.ส.วัลลภา
53 ป.2/3 เด็กหญิง พรชนก เพ็งบุผา หญิง 667 2021-05-16 13:56:52 นางสุพัตรา
54 ป.2/3 เด็กหญิง ภัทรธิดา ทารักสอน หญิง 667 2021-05-16 13:56:59 นางสุพัตรา
55 ป.2/3 เด็กหญิง สมฤดี คงนะภา หญิง 667 2021-05-16 13:57:05 นางสุพัตรา
56 ป.2/3 เด็กหญิง จิณัฐตา ชาติวงศ์ หญิง 667 2021-05-16 13:57:12 นางสุพัตรา
57 ป.2/3 เด็กหญิง ญาณนันท์ คำดวง หญิง 667 2021-05-16 13:57:17 นางสุพัตรา
58 ป.2/3 เด็กหญิง พัชราพร ภูมิก่อง หญิง 667 2021-05-18 14:24:02 นายสุวัฒน์
59 ป.3/1 เด็กชาย กมลภพ ไขสี ชาย 794 2021-05-16 13:48:29 นางนงค์นุช
60 ป.3/1 เด็กชาย แก้วเก้า แสนบุตร ชาย 794 2021-05-16 13:48:40 นางนงค์นุช
61 ป.3/1 เด็กชาย จีราพัฒน์ แซ่หลอ ชาย 794 2021-05-16 13:48:47 นางนงค์นุช
62 ป.3/1 เด็กชาย ชัยพร ไชยปัญหา ชาย 794 2021-05-16 14:22:48 นางนงค์นุช
63 ป.3/1 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มุขกัง ชาย 794 2021-05-16 13:49:08 นางนงค์นุช
64 ป.3/1 เด็กชาย ธีรภัทร พนม ชาย 794 2021-05-16 13:49:20 นางนงค์นุช
65 ป.3/1 เด็กชาย ธีรภัทร เพียรพิมาย ชาย 794 2021-05-16 13:49:52 นางนงค์นุช
66 ป.3/1 เด็กชาย รัฐภูมิ โอโน ชาย 794 2021-05-16 13:51:24 นางนงค์นุช
67 ป.3/1 เด็กชาย เทพรักษ์ พันธัง ชาย 794 2021-05-16 13:51:30 นางนงค์นุช
68 ป.3/1 เด็กชาย ธนโชติ พูลศิริ ชาย 794 2021-05-16 13:51:39 นางนงค์นุช
69 ป.3/1 เด็กชาย กนกฉัตร นรสาร ชาย 794 2021-05-16 13:51:46 นางนงค์นุช
70 ป.3/1 เด็กชาย วีระพงษ์ สมสอาด ชาย 794 2021-06-21 09:05:44 นางสนธยา
71 ป.3/1 เด็กชาย ชินวัตร เกษรมาลา ชาย 794 2021-05-16 13:52:18 นางนงค์นุช
72 ป.3/1 เด็กชาย ปิยะพงษ์ มีแก้ว ชาย 794 2021-06-21 09:06:04 นางสนธยา
73 ป.3/1 เด็กชาย ก้องภพ มั่งน้อย ชาย 794 2021-05-16 14:16:57 นางนงค์นุช
74 ป.3/1 เด็กชาย กนกศักดิ์ ไชยนาน ชาย 794 2021-05-16 13:52:29 นางนงค์นุช
75 ป.3/1 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ วรรณดร ชาย 794 2021-05-16 13:52:38 นางนงค์นุช
76 ป.3/1 เด็กหญิง ชนัดดา รวงทอง หญิง 794 2021-05-16 13:52:54 นางนงค์นุช
77 ป.3/1 เด็กหญิง จิราพร ศรีเสริม หญิง 794 2021-05-16 13:53:03 นางนงค์นุช
78 ป.3/1 เด็กหญิง พัชรรดา พรมอุบล หญิง 794 2021-05-16 13:53:11 นางนงค์นุช
79 ป.3/1 เด็กหญิง รัชนีกร โคตบุตร หญิง 794 2021-05-18 14:24:23 นายสุวัฒน์
80 ป.3/1 เด็กหญิง อารยา สิงห์ศักดา หญิง 794 2021-05-16 13:53:19 นางนงค์นุช
81 ป.3/1 เด็กหญิง ฐิติมา สิงห์ทุย หญิง 794 2021-05-16 13:53:44 นางนงค์นุช
82 ป.3/1 เด็กหญิง จิรัฐิติกาล ณหนองคาย หญิง 794 2021-05-18 14:24:31 นายสุวัฒน์
83 ป.3/1 เด็กหญิง พลอยวริณฑฬ์ บุญมาก หญิง 794 2021-06-21 09:06:50 นางสนธยา
84 ป.3/1 เด็กหญิง เกศรินทร์ จันถาวร หญิง 794 2021-05-15 14:03:33 นางนงค์นุช
85 ป.3/2 เด็กชาย สิริมงคล หน่อสีดา ชาย 794 2021-05-16 14:03:01 นางสุพัตรา
86 ป.3/2 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ขอเหล็กกลาง ชาย 794 2021-05-16 14:05:37 นางสุพัตรา
87 ป.3/2 เด็กชาย นนทพัทธ์ ขยันการ ชาย 794 2021-05-19 13:14:53 นายสุวัฒน์
88 ป.3/2 เด็กชาย ปิยากร นันทรังษี ชาย 794 2021-05-15 14:04:12 นางนงค์นุช
89 ป.3/2 เด็กชาย ภูมิภัทร ไขสี ชาย 794 2021-05-16 14:03:09 นางสุพัตรา
90 ป.3/2 เด็กชาย วันฉัตร ศรีจันทะ ชาย 794 2021-05-16 14:03:14 นางสุพัตรา
91 ป.3/2 เด็กชาย ศยุมภูมิวรวัฒน์ แก้วอินทร์ ชาย 794 2021-06-07 12:02:42 น.ส.ถนอมศรี
92 ป.3/2 เด็กชาย ศุภกฤษ พงษ์แพงภัทรภร ชาย 794 2021-05-16 14:03:21 นางสุพัตรา
93 ป.3/2 เด็กชาย ศุภณัฐ อุสันสาห์ ชาย 794 2021-05-16 14:03:34 นางสุพัตรา
94 ป.3/2 เด็กชาย สกฤษฏิ์ อินทอง ชาย 794 2021-05-16 14:03:40 นางสุพัตรา
95 ป.3/2 เด็กชาย ภูวดล เนาวะดี ชาย 794 2021-05-16 14:03:44 นางสุพัตรา
96 ป.3/2 เด็กชาย อัษฏา ศิลาวงษ์ ชาย 794 2021-05-16 14:03:48 นางสุพัตรา
97 ป.3/2 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ จับหมั่น หญิง 794 2021-06-21 09:04:50 นางสุพัตรา
98 ป.3/2 เด็กหญิง ชญาณ์นันท์ ภูมิดา หญิง 794 2021-06-21 09:05:00 นางสุพัตรา
99 ป.3/2 เด็กหญิง ณภัสสร เงาศรี หญิง 794 2021-05-16 14:03:53 นางสุพัตรา
100 ป.3/2 เด็กหญิง น้ำฝน รามภักดี หญิง 794 2021-05-16 14:03:57 นางสุพัตรา
101 ป.3/2 เด็กหญิง พัชรมน สีอินทร์ หญิง 794 2021-05-16 14:04:03 นางสุพัตรา
102 ป.3/2 เด็กหญิง พัชรีรัตน์ พรมอุบล หญิง 794 2021-05-16 14:04:08 นางสุพัตรา
103 ป.3/2 เด็กหญิง วิรัญชนา วรรณฤกษ์ หญิง 794 2021-05-18 14:25:45 นายสุวัฒน์
104 ป.3/2 เด็กหญิง สุดารัตน์ แก้วศรีนวน หญิง 794 2021-05-16 14:04:14 นางสุพัตรา
105 ป.3/2 เด็กหญิง อริสา เอียรอด หญิง 794 2021-05-16 14:04:28 นางสุพัตรา
106 ป.3/2 เด็กหญิง อริสา สิงห์ศักดา หญิง 794 2021-05-16 14:04:33 นางสุพัตรา
107 ป.3/2 เด็กหญิง สุภัทรวดี ใจบุญ หญิง 794 2021-05-16 14:04:41 นางสุพัตรา
108 ป.3/2 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา สีสว่าง หญิง 794 2021-05-17 14:33:31 นางสุพัตรา
109 ป.3/2 เด็กหญิง เปมิกา เกี่ยวสุนทร หญิง 794 2021-06-21 09:06:15 นางสุพัตรา
110 ป.3/2 เด็กหญิง กวิสรา เนาว์กระโทก หญิง 794 2021-06-21 09:06:30 นางสุพัตรา
111 ป.3/3 เด็กชาย ศิริศิลป์ แสงสุข ชาย 794 2021-05-16 13:59:22 นางสุพัตรา
112 ป.3/3 เด็กชาย กิตติกร สีกล ชาย 794 2021-05-16 13:59:26 นางสุพัตรา
113 ป.3/3 เด็กชาย ชลสิทธิ์ เติมสุธา ชาย 794 2021-05-16 13:59:30 นางสุพัตรา
114 ป.3/3 เด็กชาย ปิยังกูร นันทรังษี ชาย 794 2021-05-15 14:04:30 นางนงค์นุช
115 ป.3/3 เด็กชาย ยศกร หนองหารพิทักษ์ ชาย 794 2021-05-16 13:59:36 นางสุพัตรา
116 ป.3/3 เด็กชาย สายลม อ่อนจันทร์ทุม ชาย 794 2021-05-16 13:59:40 นางสุพัตรา
117 ป.3/3 เด็กชาย อรรถสิทธิ์ เรียนนา ชาย 794 2021-05-16 13:59:43 นางสุพัตรา
118 ป.3/3 เด็กชาย ฉันทวัฒน์ อิศรานุวัฒน์ ชาย 794 2021-05-16 13:59:51 นางสุพัตรา
119 ป.3/3 เด็กชาย ภัครพล เงินบำรุง ชาย 794 2021-05-16 13:59:57 นางสุพัตรา
120 ป.3/3 เด็กหญิง ศิริญญา สุทธิประภา หญิง 794 2021-05-16 14:00:09 นางสุพัตรา
121 ป.3/3 เด็กหญิง กัญญาพัชร ค่ากลาง หญิง 794 2021-05-16 14:19:19 นางสุพัตรา
122 ป.3/3 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สงวนศิลป์ หญิง 794 2021-05-16 14:01:03 นางสุพัตรา
123 ป.3/3 เด็กหญิง จันทร์ณิชา โสมะคุณานนท์ หญิง 794 2021-05-16 14:01:20 นางสุพัตรา
124 ป.3/3 เด็กหญิง สุพิชชา น้อยหนองสวง หญิง 794 2021-05-15 14:05:10 นางนงค์นุช
125 ป.3/3 เด็กหญิง อมรพรรณ จิตตุนัง หญิง 794 2021-05-18 14:25:14 นายสุวัฒน์
126 ป.3/3 เด็กหญิง จันทกานต์ รัตชาติ หญิง 794 2021-05-17 14:34:09 นางสุพัตรา
127 ป.3/3 เด็กหญิง ธัญชนก เจะยุนุ หญิง 794 2021-05-17 14:33:58 นางสุพัตรา
128 ป.3/3 เด็กหญิง ภัณฑิรา อังคะฮาด หญิง 794 2021-05-16 14:01:35 นางสุพัตรา
129 ป.3/3 เด็กหญิง ปณดา โพธิ์งาม หญิง 794 2021-05-16 14:01:40 นางสุพัตรา
130 ป.3/3 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ขัดสี หญิง 794 2021-05-16 14:01:47 นางสุพัตรา
131 ป.3/3 เด็กหญิง ณมน บุญมาก หญิง 794 2021-06-14 09:45:57 น.ส.ดาวประกาย
132 ป.4/1 เด็กชาย จิรภัทร พิมพ์ภูธร ชาย 601 2021-05-17 14:47:49 นางประภาพร
133 ป.4/1 เด็กชาย เกียรติภูมิ ภาระพงษ์ ชาย 601 2021-05-17 14:53:03 นางประภาพร
134 ป.4/1 เด็กชาย นฤเบศวร์ ปราสาทหินพิมาย ชาย 601 2021-05-18 13:18:20 นางประภาพร
135 ป.4/1 เด็กชาย ประสิทธิ์ กองธรรม ชาย 601 2021-06-14 15:54:50 นางอัจฉรา
136 ป.4/1 เด็กชาย ภีชนนท์ ทองภู ชาย 601 2021-06-14 15:54:52 นางอัจฉรา
137 ป.4/1 เด็กชาย พงศธร มณีจันทร์ ชาย 601 2021-06-14 15:54:59 นางอัจฉรา
138 ป.4/1 เด็กชาย วสันต์ ศรีษะ ชาย 601 2021-05-17 14:50:03 นางประภาพร
139 ป.4/1 เด็กชาย นิธิวัฒน์ เชื่อมแก้ว ชาย 601 2021-06-14 16:06:21 นางอัจฉรา
140 ป.4/1 เด็กชาย ชนาธิป วังพิมูล ชาย 601 2021-05-17 14:46:48 นางประภาพร
141 ป.4/1 เด็กหญิง ฐานิตา เปล่งเมืองปัก หญิง 601 2021-05-17 14:51:22 นางประภาพร
142 ป.4/1 เด็กหญิง พรไพลิน แซ่อึ้ง หญิง 601 2021-06-15 14:48:10 นางอัจฉรา
143 ป.4/1 เด็กหญิง นลินนิภา คำภิวัลย์ หญิง 601 2021-05-17 14:47:00 นางประภาพร
144 ป.4/1 เด็กหญิง พิชญาภา โกศลยืน หญิง 601 2021-05-17 14:46:20 นางประภาพร
145 ป.4/1 เด็กหญิง วรัญญา บุญกอง หญิง 601 2021-06-14 16:06:34 นางอัจฉรา
146 ป.4/1 เด็กหญิง กัลยา ทะชิตะสิงห์ หญิง 601 2021-05-19 12:47:26 นางประภาพร
147 ป.4/1 เด็กหญิง ภิพารัตน์ หนองหารพิทักษ์ หญิง 601 2021-05-17 14:47:22 นางประภาพร
148 ป.4/1 เด็กหญิง นพมาศ เจะยุนุ หญิง 601 2021-05-17 14:48:13 นางประภาพร
149 ป.4/1 เด็กหญิง พรนภัส มะยุเรศ หญิง 601 2021-06-15 11:00:40 นางอัจฉรา
150 ป.4/1 เด็กหญิง อรวรรณ ชุบรัมย์ หญิง 601 2021-05-17 14:46:28 นางประภาพร
151 ป.4/1 เด็กชาย ณัฐพงศ์ เข็มนาค ชาย 601 2021-06-14 16:06:40 นางอัจฉรา
152 ป.4/2 เด็กชาย กานกวินท์ อินทร์เกษร ชาย 601 2021-05-17 14:54:37 นางประภาพร
153 ป.4/2 เด็กชาย ธนาธิป วิเศษศรี ชาย 601 2021-05-17 14:54:46 นางประภาพร
154 ป.4/2 เด็กชาย พิพัฒน์ หนองหารพิทักษ์ ชาย 601 2021-05-17 14:54:50 นางประภาพร
155 ป.4/2 เด็กชาย ยศภัทร อาจสมจิต ชาย 601 2021-05-17 14:54:54 นางประภาพร
156 ป.4/2 เด็กชาย วิเชษฐ์ วิชาโคตร ชาย 601 2021-05-17 14:54:55 นางประภาพร
157 ป.4/2 เด็กชาย สุกฤต โพธิ์แก้ว ชาย 601 2021-06-14 13:45:39 นางทิพวัลย์
158 ป.4/2 เด็กชาย ชัยเจริญ เคนคม ชาย 601 2021-05-17 14:55:02 นางประภาพร
159 ป.4/2 เด็กชาย วราวุธ แสนบุญศิริ ชาย 601 2021-05-18 13:14:33 นางประภาพร
160 ป.4/2 เด็กชาย วุฒิชัย ยั่งยืน ชาย 601 2021-05-17 14:55:07 นางประภาพร
161 ป.4/2 เด็กชาย ศุภสิทธิ์ วิลุนละหุย ชาย 601 2021-05-17 14:55:08 นางประภาพร
162 ป.4/2 เด็กชาย ธนกร สุวรรณวงศ์ ชาย 601 2021-05-18 13:14:51 นางประภาพร
163 ป.4/2 เด็กชาย ธนภัทร ยางศรีลา ชาย 601 2021-05-18 13:18:47 นางประภาพร
164 ป.4/2 เด็กชาย ปัญญพนต์ สังข์วงค์ ชาย 601 2021-05-17 14:55:15 นางประภาพร
165 ป.4/2 เด็กหญิง ณัฐวดี สุวรรณคำ หญิง 601 2021-05-17 14:55:22 นางประภาพร
166 ป.4/2 เด็กหญิง ผกามาศ สีบานเย็น หญิง 601 2021-05-17 14:55:25 นางประภาพร
167 ป.4/2 เด็กหญิง ประทานพร ศรีวิฤทธิ์ หญิง 601 2021-05-17 14:55:30 นางประภาพร
168 ป.4/2 เด็กหญิง พวงชมพู วัฒนวงศ์ หญิง 601 2021-05-18 13:15:16 นางประภาพร
169 ป.4/2 เด็กหญิง เมษา พรมนอก หญิง 601 2021-06-21 08:42:50 นางทิพวัลย์
170 ป.4/2 เด็กหญิง วรรณดา รามะโคตร หญิง 601 2021-05-17 14:55:35 นางประภาพร
171 ป.4/2 เด็กหญิง กมลวรรณ ระเวียง หญิง 601 2021-06-14 13:46:54 นางทิพวัลย์
172 ป.4/2 เด็กหญิง จิราภรณ์ สำราญ หญิง 601 2021-05-17 14:55:39 นางประภาพร
173 ป.4/2 เด็กหญิง เอลลินอร์จอร์จี วอล หญิง 601 2021-05-17 14:55:44 นางประภาพร
174 ป.4/2 เด็กหญิง มิ่งขวัญ ณนครพนม หญิง 601 2021-05-17 14:55:47 นางประภาพร
175 ป.4/2 เด็กหญิง อรัชพร โขมาวัฒน์ หญิง 601 2021-05-17 14:55:51 นางประภาพร
176 ป.4/2 เด็กหญิง ศิริภรณ์ ไชยวิเศษ หญิง 601 2021-05-17 14:55:54 นางประภาพร
177 ป.4/3 เด็กชาย กษิดิ์เดช แก้วก่า ชาย 601 2021-06-22 14:06:18 นางประภาพร
178 ป.4/3 เด็กชาย กอบพงศ์ นาคคำ ชาย 601 2021-06-16 14:56:00 นางประภาพร
179 ป.4/3 เด็กชาย จุฑาวัฒน์ สาขามุละ ชาย 601 2021-05-17 14:56:26 นางประภาพร
180 ป.4/3 เด็กชาย ณัฐชัย อุทา ชาย 601 2021-05-17 14:56:28 นางประภาพร
181 ป.4/3 เด็กชาย ยศกร รุ่งเรือง ชาย 601 2021-05-17 14:56:30 นางประภาพร
182 ป.4/3 เด็กชาย รามกิติ เจริญเนตร ชาย 601 2021-05-17 14:56:35 นางประภาพร
183 ป.4/3 เด็กชาย ภาคภูมิ เนียมพงษ์ ชาย 601 2021-05-15 13:45:04 นางประภาพร
184 ป.4/3 เด็กชาย ณกรณ์ พรมเรืองเดช ชาย 601 2021-05-18 13:16:00 นางประภาพร
185 ป.4/3 เด็กชาย อนุวงศ์ แซ่หลอ ชาย 601 2021-05-16 13:59:01 นางประภาพร
186 ป.4/3 เด็กชาย อานนต์ พูลเพิ่ม ชาย 601 2021-05-17 14:57:04 นางประภาพร
187 ป.4/3 เด็กชาย คชานนท์ วงค์เสนา ชาย 601 2021-05-18 13:16:41 นางประภาพร
188 ป.4/3 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ คนชม ชาย 601 2021-05-17 14:57:08 นางประภาพร
189 ป.4/3 เด็กชาย กฤติมา สิงหา ชาย 601 2021-06-14 14:31:04 นางประภาพร
190 ป.4/3 เด็กชาย ธนบูรณ์ ตาลโกนกุล ชาย 601 2021-06-16 14:56:17 นางประภาพร
191 ป.4/3 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ มูลจิดี หญิง 601 2021-05-18 13:16:17 นางประภาพร
192 ป.4/3 เด็กหญิง วราภรณ์ คู่แก้ว หญิง 601 2021-05-17 14:57:14 นางประภาพร
193 ป.4/3 เด็กหญิง อภินทร์พร นพรัตน์ หญิง 601 2021-05-18 13:01:17 นางประภาพร
194 ป.4/3 เด็กหญิง อาพรพิลา อินทร์กัลยา หญิง 601 2021-05-18 13:00:50 นางประภาพร
195 ป.4/3 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เหล็มแล็ะ หญิง 601 2021-05-17 14:57:20 นางประภาพร
196 ป.4/3 เด็กหญิง สุจิตรา บุญรักษาสกุล หญิง 601 2021-05-17 14:57:24 นางประภาพร
197 ป.4/3 เด็กหญิง สุนิสา มั่งคั่ง หญิง 601 2021-06-14 14:31:29 นางประภาพร
198 ป.4/3 เด็กหญิง กรนันท์ อุ่นดา หญิง 601 2021-05-17 14:57:31 นางประภาพร
199 ป.4/3 เด็กหญิง รัชนีกร เผ่าจินดา หญิง 601 2021-05-17 14:57:34 นางประภาพร
200 ป.5/1 เด็กชาย ณัฐกิตติธร โชติธนอมร ชาย 625 2021-05-17 15:01:52 นางประภาพร
201 ป.5/1 เด็กชาย ธนวัสส์ รัตนโสภา ชาย 625 2021-05-17 15:01:57 นางประภาพร
202 ป.5/1 เด็กชาย ธนัชภูมิ พนม ชาย 625 2021-05-16 14:00:45 นางประภาพร
203 ป.5/1 เด็กชาย นิธิกร จันทร์วงษ์ ชาย 625 2021-05-18 13:02:39 นางประภาพร
204 ป.5/1 เด็กชาย อโณทัย แสนทรศิลป์ ชาย 625 2021-05-17 15:02:03 นางประภาพร
205 ป.5/1 เด็กชาย โอเว่นเรย์ กาฟนีย์ ชาย 625 2021-05-18 13:17:53 นางประภาพร
206 ป.5/1 เด็กชาย เพชรเกล้า หร่ายกลาง ชาย 625 2021-06-17 10:57:42 นางรุ่งอรุณ
207 ป.5/1 เด็กชาย ภัทรพร ชิมโพคลัง ชาย 625 2021-05-17 15:02:10 นางประภาพร
208 ป.5/1 เด็กชาย สุรสิทธิ์ แซ่หลอ ชาย 625 2021-05-16 14:00:17 นางประภาพร
209 ป.5/1 เด็กชาย กฤษกร ไชยโวหาร ชาย 625 2021-06-17 10:58:10 นางรุ่งอรุณ
210 ป.5/1 เด็กหญิง ชื่นกมล ก้อนบุญใส หญิง 625 2021-05-17 15:02:18 นางประภาพร
211 ป.5/1 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุตรสีทัด หญิง 625 2021-05-18 13:01:52 นางประภาพร
212 ป.5/1 เด็กหญิง วนิดา แสนอุบล หญิง 625 2021-05-17 15:02:24 นางประภาพร
213 ป.5/1 เด็กหญิง ณภัชชา ตั้งใจปฏิรูป หญิง 625 2021-05-17 15:02:31 นางประภาพร
214 ป.5/1 เด็กหญิง ปิ่นมนัส ทุ้ยแป หญิง 625 2021-05-17 15:02:37 นางประภาพร
215 ป.5/1 เด็กหญิง ธัญญาดา จุมพลนิรมล หญิง 625 2021-05-17 15:02:43 นางประภาพร
216 ป.5/1 เด็กหญิง รมิดา บัวเผื่อน หญิง 625 2021-05-17 15:02:50 นางประภาพร
217 ป.5/2 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เจริญศรี ชาย 625 2021-05-16 14:01:17 นางประภาพร
218 ป.5/2 เด็กชาย ธนวัฒน์ ทองรักษา ชาย 625 2021-05-16 14:01:57 นางประภาพร
219 ป.5/2 เด็กชาย นิติกร ไพเราะ ชาย 625 2021-05-17 15:03:57 นางประภาพร
220 ป.5/2 เด็กชาย พงศธร โยจำปา ชาย 625 2021-05-17 15:04:00 นางประภาพร
221 ป.5/2 เด็กชาย เยินดีมอห์ พรมศิริเดช ชาย 625 2021-05-17 15:04:04 นางประภาพร
222 ป.5/2 เด็กชาย วีรภัทร พึ่งจันดุม ชาย 625 2021-05-18 13:17:18 นางประภาพร
223 ป.5/2 เด็กชาย ภัทรพล วังคะฮาด ชาย 625 2021-05-17 15:04:08 นางประภาพร
224 ป.5/2 เด็กชาย เทพฤทธิ์ พันธัง ชาย 625 2021-05-16 14:01:31 นางประภาพร
225 ป.5/2 เด็กชาย ธนวัฒน์ รัตนโสภา ชาย 625 2021-05-17 15:04:18 นางประภาพร
226 ป.5/2 เด็กชาย บารมี พลหาญ ชาย 625 2021-05-16 14:01:42 นางประภาพร
227 ป.5/2 เด็กชาย โสภณ อินจอหอ ชาย 625 2021-05-17 15:04:23 นางประภาพร
228 ป.5/2 เด็กชาย วิสิทธิ์ ณหนองคาย ชาย 625 2021-05-18 13:03:15 นางประภาพร
229 ป.5/2 เด็กหญิง ประภัสสร เงาศรี หญิง 625 2021-05-17 15:04:33 นางประภาพร
230 ป.5/2 เด็กหญิง พนิดา ภูมิไสว หญิง 625 2021-06-17 11:02:53 นางรุ่งอรุณ
231 ป.5/2 เด็กหญิง แพรวา สาพรเจริญ หญิง 625 2021-05-16 14:02:17 นางประภาพร
232 ป.5/2 เด็กหญิง ทัศนีย์ ทองสุข หญิง 625 2021-05-17 15:04:39 นางประภาพร
233 ป.5/2 เด็กหญิง ปาณิสรา มุ่งโนนบ่อ หญิง 625 2021-05-17 15:04:43 นางประภาพร
234 ป.5/2 เด็กหญิง ประภากร สิทธิประเสริฐ หญิง 625 2021-05-17 15:04:48 นางประภาพร
235 ป.5/2 เด็กหญิง สุชานันท์ แนบเนื้อ หญิง 625 2021-05-17 15:04:54 นางประภาพร
236 ป.5/2 เด็กหญิง นิลมณี บังงึ้ม หญิง 625 2021-05-17 15:05:02 นางประภาพร
237 ป.5/2 เด็กหญิง กชพร เหลาเกลี้ยงดี หญิง 625 2021-05-18 13:03:03 นางประภาพร
238 ป.5/2 เด็กหญิง กนกอร จงอบกลาง หญิง 625 2021-05-17 15:05:07 นางประภาพร
239 ป.5/3 เด็กชาย จารุปรทิฐ กงพูล ชาย 625 2021-05-17 15:05:29 นางประภาพร
240 ป.5/3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ หาสอดส่อง ชาย 625 2021-05-17 15:05:34 นางประภาพร
241 ป.5/3 เด็กชาย ธนพนธ์ สาขามุละ ชาย 625 2021-05-17 15:05:38 นางประภาพร
242 ป.5/3 เด็กชาย ธนาวุฒิ พนม ชาย 625 2021-05-16 14:02:47 นางประภาพร
243 ป.5/3 เด็กชาย นันทวัฒน์ พลายด้วง ชาย 625 2021-06-17 11:04:21 นางรุ่งอรุณ
244 ป.5/3 เด็กชาย รพีภัทร โพโน ชาย 625 2021-05-17 15:05:44 นางประภาพร
245 ป.5/3 เด็กชาย เทพบุตร ดาวจำลอง ชาย 625 2021-06-17 11:04:28 นางรุ่งอรุณ
246 ป.5/3 เด็กชาย ธนดล หล่อนน้อย ชาย 625 2021-05-17 15:05:47 นางประภาพร
247 ป.5/3 เด็กชาย นธีภัทร ห่อหุ้มดี ชาย 625 2021-05-17 15:05:50 นางประภาพร
248 ป.5/3 เด็กชาย ปัญญวัต รัตนรักษ์ ชาย 625 2021-05-17 15:05:53 นางประภาพร
249 ป.5/3 เด็กชาย ชัยรัชต์ แก้วประทุม ชาย 625 2021-06-17 11:04:39 นางรุ่งอรุณ
250 ป.5/3 เด็กหญิง จีรนันท์ รูจีพันธ์ หญิง 625 2021-05-17 15:06:00 นางประภาพร
251 ป.5/3 เด็กหญิง ธันยรัตน์ จักรชัย หญิง 625 2021-05-17 15:06:07 นางประภาพร
252 ป.5/3 เด็กหญิง ศรัณยธร ชาเนตร หญิง 625 2021-06-17 11:05:11 นางรุ่งอรุณ
253 ป.5/3 เด็กหญิง สุจิตรา รามะโคตร หญิง 625 2021-05-17 15:06:16 นางประภาพร
254 ป.5/3 เด็กหญิง สุณัฎฐา คนบุญ หญิง 625 2021-05-17 15:06:22 นางประภาพร
255 ป.5/3 เด็กหญิง อภัสนันท์ นนทะไชย หญิง 625 2021-06-17 11:05:31 นางรุ่งอรุณ
256 ป.5/3 เด็กหญิง จิราภา หร่ายกลาง หญิง 625 2021-05-17 15:06:27 นางประภาพร
257 ป.5/3 เด็กหญิง ปนัดดา ศรีประเสริฐ หญิง 625 2021-06-17 11:05:49 นางรุ่งอรุณ
258 ป.6/1 เด็กชาย นนทนัตถ์ บูรณะ ชาย 655 2021-06-21 09:36:36 นายคม
259 ป.6/1 เด็กชาย ก้องกิดากรณ์ ประโมสี ชาย 655 2021-05-17 15:19:20 นางประภาพร
260 ป.6/1 เด็กชาย ณัฐกฤต ขอเหล็กกลาง ชาย 655 2021-05-16 14:03:10 นางประภาพร
261 ป.6/1 เด็กชาย ธีรภัทร นามวงค์ ชาย 655 2021-05-17 15:19:24 นางประภาพร
262 ป.6/1 เด็กชาย ปรินทร พูลศิริ ชาย 655 2021-06-21 09:36:27 นายคม
263 ป.6/1 เด็กชาย วุฒิพงษ์ สุวรรณแสง ชาย 655 2021-05-17 15:19:28 นางประภาพร
264 ป.6/1 เด็กชาย ศุภกร เพลิงภูเขียว ชาย 655 2021-05-17 15:19:31 นางประภาพร
265 ป.6/1 เด็กชาย เสมาทอง ตองเติม ชาย 655 2021-05-18 13:03:51 นางประภาพร
266 ป.6/1 เด็กชาย อภิสิทธิ์ คุ้มหนองฮี ชาย 655 2021-05-19 12:47:55 นางประภาพร
267 ป.6/1 เด็กชาย จิณณวัตร แว่นไธสง ชาย 655 2021-05-18 13:33:47 นางประภาพร
268 ป.6/1 เด็กชาย ทินภัทร อินเกษา ชาย 655 2021-05-17 15:20:02 นางประภาพร
269 ป.6/1 เด็กชาย นพฤทธิ์ เดื่อนา ชาย 655 2021-05-18 13:04:03 นางประภาพร
270 ป.6/1 เด็กชาย ภัทรผล ธานี ชาย 655 2021-06-21 09:37:37 นายคม
271 ป.6/1 เด็กชาย ปิยะพงษ์ รักไธสง ชาย 655 2021-06-16 14:07:47 นางพรทิพย์
272 ป.6/1 เด็กชาย ณัฐวัตร พิมสูตร ชาย 655 2021-06-15 10:32:04 นางพรทิพย์
273 ป.6/1 เด็กชาย นพรุจ บุตรสิน ชาย 655 2021-06-16 14:08:23 นางพรทิพย์
274 ป.6/1 เด็กชาย อัครพนธ์ สิงหา ชาย 655 2021-06-16 14:13:29 นางพรทิพย์
275 ป.6/1 เด็กหญิง เพชรธาดา เดชนู หญิง 655 2021-08-17 13:09:54 นายคม
276 ป.6/1 เด็กหญิง วรินทร์ทิพย์ เจริญชัย หญิง 655 2021-06-21 09:38:17 นายคม
277 ป.6/1 เด็กหญิง กาญจนา มาตรสงคราม หญิง 655 2021-05-17 15:20:11 นางประภาพร
278 ป.6/1 เด็กหญิง ฉัณทนา หนองหารพิทักษ์ หญิง 655 2021-05-17 15:20:19 นางประภาพร
279 ป.6/1 เด็กหญิง ณิชานัน มาลาศรี หญิง 655 2021-05-17 15:20:25 นางประภาพร
280 ป.6/1 เด็กหญิง ทิพวรรณ อินทร์เกษร หญิง 655 2021-05-17 15:20:31 นางประภาพร
281 ป.6/1 เด็กหญิง นันทิกานต์ สุมังคะ หญิง 655 2021-06-16 14:10:17 นางพรทิพย์
282 ป.6/1 เด็กหญิง พรรณวดี ประชาญตรีกาล หญิง 655 2021-05-16 14:03:36 นางประภาพร
283 ป.6/1 เด็กหญิง มีนา บุญมาตุ่น หญิง 655 2021-06-21 12:50:30 นางทองพูน
284 ป.6/1 เด็กหญิง ศุภรัตน์ กวานสุพรรณ หญิง 655 2021-05-19 12:48:19 นางประภาพร
285 ป.6/1 เด็กหญิง สุพรรษา เฉลียวรัมย์ หญิง 655 2021-06-16 14:10:53 นางพรทิพย์
286 ป.6/1 เด็กหญิง วิไลวรรณ์ พรมนอก หญิง 655 2021-06-16 14:11:08 นางพรทิพย์
287 ป.6/1 เด็กหญิง อินทิพร ไชยสิทธิ์ หญิง 655 2021-06-16 14:11:18 นางพรทิพย์
288 ป.6/1 เด็กหญิง จารุวรรณ ทองอุย หญิง 655 2021-05-17 15:20:37 นางประภาพร
289 ป.6/1 เด็กหญิง พรรณิภา พากุล หญิง 655 2021-05-17 15:20:41 นางประภาพร
290 ป.6/1 เด็กหญิง ภัทรธิดา เหลืองวัฒนะพงศ์ หญิง 655 2021-05-17 15:20:48 นางประภาพร
291 ป.6/2 เด็กชาย กฤษณ ศิลาวงค์ ชาย 655 2021-05-17 15:21:15 นางประภาพร
292 ป.6/2 เด็กชาย จักพร ประจวบกลาง ชาย 655 2021-06-16 14:39:42 น.ส.เพลินพรรณ
293 ป.6/2 เด็กชาย ณัฐพนธ์ วันวงษ์ ชาย 655 2021-06-15 15:27:19 น.ส.เพลินพรรณ
294 ป.6/2 เด็กชาย นวพล ไกรศร ชาย 655 2021-05-18 13:05:00 นางประภาพร
295 ป.6/2 เด็กชาย พรปัญญา ศิลาวงค์ ชาย 655 2021-05-17 15:21:22 นางประภาพร
296 ป.6/2 เด็กชาย ยศกร ลาหมัน ชาย 655 2021-05-18 13:05:36 นางประภาพร
297 ป.6/2 เด็กชาย ศรัณย์ อินทรวาทิน ชาย 655 2021-06-16 10:42:00 น.ส.เพลินพรรณ
298 ป.6/2 เด็กชาย สุรศักดิ์ มูลเมืองแสน ชาย 655 2021-06-22 09:22:12 นายคม
299 ป.6/2 เด็กชาย อชิรวัฒน์ คำโนนงิ้ว ชาย 655 2021-05-17 15:21:28 นางประภาพร
300 ป.6/2 เด็กชาย ชินภัทร แก้วมณี ชาย 655 2021-06-16 09:59:33 น.ส.เพลินพรรณ
301 ป.6/2 เด็กชาย เพชรกล้อง หร่ายกลาง ชาย 655 2021-05-17 15:21:34 นางประภาพร
302 ป.6/2 เด็กชาย ณัฐพงศ์ อัศจรรย์ ชาย 655 2021-05-17 15:21:42 นางประภาพร
303 ป.6/2 เด็กชาย รณกฤต ยั่งยืน ชาย 655 2021-05-17 15:22:04 นางประภาพร
304 ป.6/2 เด็กชาย ปรเมศวร์ โพธิโสโนทัย ชาย 655 2021-05-16 14:04:50 นางประภาพร
305 ป.6/2 เด็กชาย ธีรภัทร์ ผ่านชมภู ชาย 655 2021-05-15 12:36:31 นางประภาพร
306 ป.6/2 เด็กชาย ยุทธนา ขาวสะอาด ชาย 655 2021-06-22 09:22:31 นายคม
307 ป.6/2 เด็กชาย ธนภัทร คุ้มบุญมี ชาย 655 2021-05-16 14:04:36 นางประภาพร
308 ป.6/2 เด็กหญิง ณภัสสร ชำระภัย หญิง 655 2021-05-17 15:22:17 นางประภาพร
309 ป.6/2 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ โชคชัย หญิง 655 2021-05-17 15:22:26 นางประภาพร
310 ป.6/2 เด็กหญิง ธัญชนก ภูมิโชติ หญิง 655 2021-05-16 14:05:35 นางประภาพร
311 ป.6/2 เด็กหญิง พอใจ ศรีตะเขต หญิง 655 2021-06-21 14:10:33 น.ส.เพลินพรรณ
312 ป.6/2 เด็กหญิง ยศศิณีย์ เย็นวัฒนา หญิง 655 2021-05-17 15:22:42 นางประภาพร
313 ป.6/2 เด็กหญิง ศรัณพร อนันติ หญิง 655 2021-05-15 12:36:52 นางประภาพร
314 ป.6/2 เด็กหญิง ศุภสุตา พันธ์ฉลาบขวา หญิง 655 2021-05-15 12:37:05 นางประภาพร
315 ป.6/2 เด็กหญิง โสภิตนภา อาจสมจิต หญิง 655 2021-05-17 15:22:51 นางประภาพร
316 ป.6/2 เด็กหญิง นิราภรณ์ ภูธร หญิง 655 2021-05-18 13:04:45 นางประภาพร
317 ป.6/2 เด็กหญิง สิรินทรา เหล่าทวีโชค หญิง 655 2021-05-17 15:22:56 นางประภาพร
318 ป.6/2 เด็กหญิง อรทัย มุทาพร หญิง 655 2021-06-22 09:22:39 นายคม
319 ป.6/2 เด็กหญิง โชติกา จันทรเดช หญิง 655 2021-05-16 14:04:14 นางประภาพร
320 ป.6/2 เด็กหญิง อนัญญา นาคเกษม หญิง 655 2021-05-15 13:45:50 นางประภาพร
321 ป.6/2 เด็กหญิง ปิยดา ณนครพนม หญิง 655 2021-05-17 15:23:06 นางประภาพร
322 ป.6/2 เด็กชาย นัทธกรณ์ ศรีพะลาน ชาย 655 2021-05-17 15:23:11 นางประภาพร
323 ป.6/3 เด็กชาย กฤษดา คงนะภา ชาย 655 2021-05-16 14:07:52 นางประภาพร
324 ป.6/3 เด็กชาย ฏะฏิภพ วังเมือง ชาย 655 2021-05-18 13:06:05 นางประภาพร
325 ป.6/3 เด็กชาย ธนธรณ์ กิจพนาพร ชาย 655 2021-08-17 13:07:55 นายคม
326 ป.6/3 เด็กชาย ธีรภัทร์ เขียวสอาด ชาย 655 2021-06-14 14:42:55 นางกาญจนา
327 ป.6/3 เด็กชาย พลากร ฦาชา ชาย 655 2021-06-16 12:16:58 นางกาญจนา
328 ป.6/3 เด็กชาย ภาคิน สิงห์พุ้ย ชาย 655 2021-05-16 14:06:45 นางประภาพร
329 ป.6/3 เด็กชาย วัชรินทร์ ภูมรินทรามาส ชาย 655 2021-06-21 12:27:46 นางกาญจนา
330 ป.6/3 เด็กชาย ศุกฤษวงค์ แยชัยภูมิ ชาย 655 2021-05-16 14:07:18 นางประภาพร
331 ป.6/3 เด็กชาย ศุภสันห์ แก้วศรีจันทร์ ชาย 655 2021-05-19 12:48:46 นางประภาพร
332 ป.6/3 เด็กชาย สุทธณัฐฎ์ วงษ์สีหา ชาย 655 2021-05-18 13:23:01 นางประภาพร
333 ป.6/3 เด็กชาย อภินันท์ ชำไธสง ชาย 655 2021-05-16 14:07:35 นางประภาพร
334 ป.6/3 เด็กชาย กิตติ ขจรภู ชาย 655 2021-06-14 14:43:18 นางกาญจนา
335 ป.6/3 เด็กชาย ธีรภัทร์ แก่นภักดี ชาย 655 2021-06-14 14:43:26 นางกาญจนา
336 ป.6/3 เด็กชาย คุณากรณ์ สมดี ชาย 655 2021-06-21 12:27:58 นางกาญจนา
337 ป.6/3 เด็กชาย กริชศิลา บุญโยดม ชาย 655 2021-06-16 12:17:38 นางกาญจนา
338 ป.6/3 เด็กหญิง เจนจิรา นนทะไชย หญิง 655 2021-05-17 15:23:54 นางประภาพร
339 ป.6/3 เด็กหญิง ณัฐวรา ชั้นงาม หญิง 655 2021-05-16 14:06:59 นางประภาพร
340 ป.6/3 เด็กหญิง นันท์นภัส ฮาดวิเศษ หญิง 655 2021-05-15 12:37:53 นางประภาพร
341 ป.6/3 เด็กหญิง พรนภา นามอาษา หญิง 655 2021-08-17 13:07:49 นายคม
342 ป.6/3 เด็กหญิง ภัทรนันท์ เดือนจันทร์ หญิง 655 2021-06-14 14:44:28 นางกาญจนา
343 ป.6/3 เด็กหญิง ยุภาวดี ชูศรีทอง หญิง 655 2021-05-17 15:24:05 นางประภาพร
344 ป.6/3 เด็กหญิง ศริญญา ขาวดี หญิง 655 2021-05-17 15:24:12 นางประภาพร
345 ป.6/3 เด็กหญิง สิริทิพย์ จอมทะรักษ์ หญิง 655 2021-06-21 12:28:06 นางกาญจนา
346 ป.6/3 เด็กหญิง อภิญญา สุมาลย์ หญิง 655 2021-06-16 12:17:53 นางกาญจนา
347 ป.6/3 เด็กหญิง ญาดา นามมะ หญิง 655 2021-06-14 14:43:44 นางกาญจนา
348 ป.6/3 เด็กหญิง สุพิณญา โคตธรรม หญิง 655 2021-06-14 14:43:52 นางกาญจนา
349 ป.6/3 เด็กหญิง อรัญญา ผาจวง หญิง 655 2021-06-14 14:44:00 นางกาญจนา
350 ป.6/3 เด็กหญิง อุไรวรรณ แหย่งบุตรดา หญิง 655 2021-08-17 13:07:42 นายคม
351 ป.6/3 เด็กหญิง ปิยะธิดา ไชยมาตย์ หญิง 655 2021-05-17 15:24:24 นางประภาพร
352 ป.6/3 เด็กหญิง ไปรยา นามโว หญิง 655 2021-06-14 14:44:07 นางกาญจนา
353 ป.6/3 เด็กหญิง กัญชิตา ภูชยาพล หญิง 655 2021-05-17 15:24:32 นางประภาพร
354 ป.6/3 เด็กหญิง ธนัชชา จันทร์ศรีทอง หญิง 655 2021-05-17 15:24:35 นางประภาพร
355 ม.2/1 เด็กชาย รัชพล ค่ำกลาง ชาย 872 2021-05-18 12:50:59 ชยิสรา
356 ม.2/1 เด็กชาย เทวราช มั่นพลศรี ชาย 872 2021-05-18 12:51:17 ชยิสรา
357 ม.2/1 เด็กชาย กิตติวินท์ แก้วก่า ชาย 872 2021-06-15 15:56:42 น.ส.พรทิพย์
358 ม.2/1 เด็กชาย วัชระพล อาดนอก ชาย 872 2021-06-15 15:56:57 น.ส.พรทิพย์
359 ม.2/1 เด็กชาย ธัญเทพ แว่นไธสง ชาย 872 2021-05-18 13:29:04 ชยิสรา
360 ม.2/1 เด็กชาย นิธิวัฒน์ หลักหนองบุ ชาย 872 2021-06-15 15:57:05 น.ส.พรทิพย์
361 ม.2/1 เด็กชาย พฤทธิพงษ์ คงสัตย์ ชาย 872 2021-05-18 12:54:52 ชยิสรา
362 ม.2/1 เด็กชาย สมัชญ์ อิศรานุวัฒน์ ชาย 872 2021-05-16 13:47:27 ชยิสรา
363 ม.2/1 เด็กชาย ซีลีลมาร์คอัพพอลโล โกร์ ชาย 872 2021-06-15 15:57:11 น.ส.พรทิพย์
364 ม.2/1 เด็กชาย ณฐตากฤต ภูชยาพล ชาย 872 2021-05-17 14:19:34 ชยิสรา
365 ม.2/1 เด็กชาย พชรพล ชูคะรัมย์ ชาย 872 2021-05-18 12:55:02 ชยิสรา
366 ม.2/1 เด็กชาย จักรพงศ์ โนนทิง ชาย 872 2021-06-16 09:35:34 น.ส.พรทิพย์
367 ม.2/1 เด็กชาย ฒิชยะวุฒิ สนตาเถร ชาย 872 2021-05-18 12:51:29 ชยิสรา
368 ม.2/1 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สีหจันทร์ ชาย 872 2021-06-15 15:57:24 น.ส.พรทิพย์
369 ม.2/1 เด็กชาย ธเนศพล ภูมิก่อง ชาย 872 2021-05-18 12:55:12 ชยิสรา
370 ม.2/1 เด็กชาย ภูเทพ นวชาติพงศธร ชาย 872 2021-05-18 12:52:15 ชยิสรา
371 ม.2/1 เด็กชาย อนุชา แตงหนู ชาย 872 2021-09-03 12:31:10 น.ส.พรทิพย์
372 ม.2/1 เด็กหญิง กนกพรรณ โซ่เงิน หญิง 872 2021-05-18 12:52:45 ชยิสรา
373 ม.2/1 เด็กหญิง นรีกานต์ ทะชิตะสิงห์ หญิง 872 2021-06-15 15:57:32 น.ส.พรทิพย์
374 ม.2/1 เด็กหญิง วิราวรรณ ทองลาด หญิง 872 2021-05-18 12:54:19 ชยิสรา
375 ม.2/1 เด็กหญิง ญาดา ฉัตรเฉลิม หญิง 872 2021-05-18 12:53:31 ชยิสรา
376 ม.2/1 เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทะบุตร หญิง 872 2021-05-16 13:47:07 ชยิสรา
377 ม.2/1 เด็กหญิง มัทนา ชะมูล หญิง 872 2021-06-15 15:57:39 น.ส.พรทิพย์
378 ม.2/1 เด็กหญิง วราภรณ์ พรมเภา หญิง 872 2021-05-18 12:53:19 ชยิสรา
379 ม.2/1 เด็กหญิง จันทร์ทรา สังข์วรรณะ หญิง 872 2021-06-15 15:57:44 น.ส.พรทิพย์
380 ม.2/1 เด็กหญิง สิริกัญญา วงค์อาษา หญิง 872 2021-05-18 12:54:36 ชยิสรา
381 ม.2/1 เด็กหญิง สุธาสิณี บุตดีหัต หญิง 872 2021-05-18 12:52:05 ชยิสรา
382 ม.2/1 เด็กหญิง เพชรดา ยิ้มใย หญิง 872 2021-06-16 09:35:40 น.ส.พรทิพย์
383 ม.2/1 เด็กหญิง จินดาวัลย์ บุญพา หญิง 872 2021-05-18 12:51:47 ชยิสรา
384 ม.2/1 เด็กหญิง จิรนันท์ ปัดชา หญิง 872 2021-05-18 12:55:54 ชยิสรา
385 ม.2/1 เด็กหญิง ชลทิพย์ ใจเด็จ หญิง 872 2021-06-15 16:01:57 น.ส.พรทิพย์
386 ม.2/1 เด็กหญิง ภูมรินทร์ หล่าสกุล หญิง 872 2021-05-18 12:55:30 ชยิสรา
387 ม.2/1 เด็กหญิง วชิราพร ถนอมสอน หญิง 872 2021-06-16 09:35:46 น.ส.พรทิพย์
388 ม.2/1 เด็กหญิง วิลาสินี แซ่ลี หญิง 872 2021-05-18 12:56:02 ชยิสรา
389 ม.2/1 เด็กหญิง สาธิดา พับศรี หญิง 872 2021-05-18 12:55:21 ชยิสรา
390 ม.2/1 เด็กหญิง อรัญญา ไชยโยกุล หญิง 872 2021-06-16 09:35:50 น.ส.พรทิพย์
391 ม.2/1 เด็กหญิง น้ำอิง ชัชวาลย์ หญิง 872 2021-05-18 12:53:06 ชยิสรา
392 ม.2/2 เด็กชาย ธัญญะวัฒน์ วัฒนนุพงศ์ ชาย 872 2021-05-17 14:21:18 ชยิสรา
393 ม.2/2 เด็กชาย กฤษฎากร คนชม ชาย 872 2021-05-18 13:41:04 ชยิสรา
394 ม.2/2 เด็กชาย นราวิชญช์ แก้วพิมพา ชาย 872 2021-05-18 12:57:37 ชยิสรา
395 ม.2/2 เด็กชาย ภาคภูมิ ท่องพิมาย ชาย 872 2021-06-20 17:33:17 น.ส.สุวารี
396 ม.2/2 เด็กชาย วงศธร มั่งสวัสดิ์ ชาย 872 2021-05-17 14:20:21 ชยิสรา
397 ม.2/2 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชาดวง ชาย 872 2021-06-17 13:31:04 น.ส.สุวารี
398 ม.2/2 เด็กชาย วีรเดช สีบานเย็น ชาย 872 2021-05-17 14:20:31 ชยิสรา
399 ม.2/2 เด็กชาย ศตพร พลหาญ ชาย 872 2021-06-17 13:26:11 น.ส.สุวารี
400 ม.2/2 เด็กชาย อนุชิต สุมังคะ ชาย 872 2021-06-15 16:47:35 น.ส.สุวารี
401 ม.2/2 เด็กชาย อลงกรณ์ ศรีตะเขต ชาย 872 2021-06-15 16:50:15 น.ส.สุวารี
402 ม.2/2 เด็กชาย เดชมงคล ทักษิณอุบล ชาย 872 2021-05-18 12:57:19 ชยิสรา
403 ม.2/2 เด็กชาย พรชัย จันทร์ศรีทอง ชาย 872 2021-05-17 14:20:54 ชยิสรา
404 ม.2/2 เด็กชาย อัครชัย นาคีไฟ ชาย 872 2021-05-19 13:01:38 ชยิสรา
405 ม.2/2 เด็กชาย กฤศ กลีบแย้ม ชาย 872 2021-05-18 12:58:09 ชยิสรา
406 ม.2/2 เด็กชาย กิตติพัทธ์ หังษาบุตร ชาย 872 2021-06-15 16:49:58 น.ส.สุวารี
407 ม.2/2 เด็กชาย ทินกร บัวชะงัก ชาย 872 2021-06-17 13:26:37 น.ส.สุวารี
408 ม.2/2 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ปราบนอก ชาย 872 2021-05-16 13:48:34 ชยิสรา
409 ม.2/2 เด็กชาย พงศกร นาตา ชาย 872 2021-06-17 13:27:36 น.ส.สุวารี
410 ม.2/2 เด็กชาย ภูริภัทร นาหล้า ชาย 872 2021-05-18 12:58:27 ชยิสรา
411 ม.2/2 เด็กชาย อิทธิพล บุตรสา ชาย 872 2021-08-30 21:59:29 สุวารี
412 ม.2/2 เด็กหญิง เปี่ยมหทัย อ่อนจันทร์ทุม หญิง 872 2021-06-17 13:28:07 น.ส.สุวารี
413 ม.2/2 เด็กหญิง สายธาร เชยโพธิ์ หญิง 872 2021-06-17 13:29:55 น.ส.สุวารี
414 ม.2/2 เด็กหญิง นาเดียร์ ฮาร์ต หญิง 872 2021-06-15 16:48:10 น.ส.สุวารี
415 ม.2/2 เด็กหญิง ทองกนก วรรัตนธรรม หญิง 872 2021-05-18 12:57:54 ชยิสรา
416 ม.2/2 เด็กหญิง ศศิธร สมนึก หญิง 872 2021-06-17 13:28:58 น.ส.สุวารี
417 ม.2/2 เด็กหญิง ศิราภรณ์ ระพิมพ์ หญิง 872 2021-06-15 16:50:53 น.ส.สุวารี
418 ม.2/2 เด็กหญิง ศุภิสรา หอมหวน หญิง 872 2021-06-15 16:49:04 น.ส.สุวารี
419 ม.2/2 เด็กหญิง สุภาภรณ์ คำธานี หญิง 872 2021-06-15 16:48:37 น.ส.สุวารี
420 ม.2/2 เด็กหญิง กนกพร นาอุดม หญิง 872 2021-05-18 12:58:46 ชยิสรา
421 ม.2/2 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ละวิชัย หญิง 872 2021-06-15 16:49:30 น.ส.สุวารี
422 ม.2/3 เด็กชาย ชาคริต มุ่งพังกลาง ชาย 872 2021-05-18 13:00:06 ชยิสรา
423 ม.2/3 เด็กชาย ปณภัทร์ โพธิ์งาม ชาย 872 2021-06-16 12:46:20 น.ส.วฤณภา
424 ม.2/3 เด็กชาย ภานุวัฒน์ พระฉาย ชาย 872 2021-06-16 12:50:18 น.ส.วฤณภา
425 ม.2/3 เด็กชาย ปัณณธร แซ่ตั้ง ชาย 872 2021-06-16 12:50:31 น.ส.วฤณภา
426 ม.2/3 เด็กชาย อดิเรก สนคณาวงษ์ ชาย 872 2021-06-16 12:50:35 น.ส.วฤณภา
427 ม.2/3 เด็กชาย อนันธภูมิ โพธิ์ศรี ชาย 872 2021-06-16 12:51:03 น.ส.วฤณภา
428 ม.2/3 เด็กชาย ปัญญา ผลทิพย์ ชาย 872 2021-05-18 12:59:17 ชยิสรา
429 ม.2/3 เด็กชาย พลเทพ กาสีแพง ชาย 872 2021-06-16 12:51:20 น.ส.วฤณภา
430 ม.2/3 เด็กชาย เจษฎากรณ์ ภูธร ชาย 872 2021-05-18 12:59:33 ชยิสรา
431 ม.2/3 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ อนุประดิษฐ์ ชาย 872 2021-05-18 12:59:42 ชยิสรา
432 ม.2/3 เด็กชาย ธนาวุธ คำเฮือง ชาย 872 2021-05-18 13:00:16 ชยิสรา
433 ม.2/3 เด็กชาย ภูชิสส์ เรียบร้อย ชาย 872 2021-06-16 12:51:30 น.ส.วฤณภา
434 ม.2/3 เด็กชาย วริทธิ์ธร สามตุง ชาย 872 2021-05-16 13:49:16 ชยิสรา
435 ม.2/3 เด็กชาย วัชรโนทัย ไชยมะโย ชาย 872 2021-06-16 12:52:00 น.ส.วฤณภา
436 ม.2/3 เด็กชาย วีรวรรณ์ จันทะสี ชาย 872 2021-05-18 12:59:51 ชยิสรา
437 ม.2/3 เด็กชาย สตางค์ ภูมิกระจ่าง ชาย 872 2021-06-16 12:52:28 น.ส.วฤณภา
438 ม.2/3 เด็กชาย สัมฤทธิ์ ดาบุตร ชาย 872 2021-05-16 13:49:37 ชยิสรา
439 ม.2/3 เด็กชาย พีรพันธ์ จันทร ชาย 872 2021-06-16 12:52:37 น.ส.วฤณภา
440 ม.2/3 เด็กหญิง จิรภัทร ห่อนิง หญิง 872 2021-06-16 12:52:47 น.ส.วฤณภา
441 ม.2/3 เด็กหญิง สุริษา วงษ์ตาหล้า หญิง 872 2021-05-15 12:43:02 ชยิสรา
442 ม.2/3 เด็กหญิง ณัฐริกา นรินทร์ หญิง 872 2021-06-16 12:53:00 น.ส.วฤณภา
443 ม.2/3 เด็กหญิง ศุภมาส เพ็ชรคง หญิง 872 2021-05-18 12:59:25 ชยิสรา
444 ม.2/3 เด็กชาย ธาวิน ไกรพล ชาย 872 2021-05-18 13:58:22 ชยิสรา
445 ม.3/1 เด็กชาย ธีมากร เชื้อมณฑา ชาย 682 2021-05-15 12:46:13 นางณัฐวรรณ
446 ม.3/1 เด็กชาย กฤษฎา โสภา ชาย 682 2021-06-15 12:20:06 นางเปมิกา
447 ม.3/1 เด็กชาย โชติมา สุวรรณแสง ชาย 682 2021-06-15 12:20:21 นางเปมิกา
448 ม.3/1 เด็กชาย อภิชิาติ อ่อนจันทร์ทุม ชาย 682 2021-05-18 14:59:50 น.ส.ถนอมศรี
449 ม.3/1 เด็กชาย อนุวัฒน์ ชาดวง ชาย 682 2021-06-15 12:20:37 นางเปมิกา
450 ม.3/1 เด็กชาย กรกฎ เม้าราษี ชาย 682 2021-05-15 12:45:44 นางณัฐวรรณ
451 ม.3/1 เด็กชาย ยุทธชาติ สิงหอน ชาย 682 2021-06-15 12:20:48 นางเปมิกา
452 ม.3/1 เด็กชาย ปกรณ์ วงสุโท ชาย 682 2021-06-15 12:20:56 นางเปมิกา
453 ม.3/1 เด็กชาย ชาตรี บุญสมบัติ ชาย 682 2021-05-18 14:50:02 น.ส.ถนอมศรี
454 ม.3/1 เด็กชาย เสกสรรค์ ต้นกันยา ชาย 682 2021-06-15 12:21:13 นางเปมิกา
455 ม.3/1 เด็กชาย วิรกร ทวีไว ชาย 682 2021-05-17 14:03:30 น.ส.ถนอมศรี
456 ม.3/1 เด็กชาย อำนวยชัย ชาริโย ชาย 682 2021-06-15 12:21:27 นางเปมิกา
457 ม.3/1 เด็กหญิง ปิยพัชร์ ฮาดวิเศษ หญิง 682 2021-05-18 14:50:19 น.ส.ถนอมศรี
458 ม.3/1 เด็กหญิง วราภรณ์ หาญธงชัย หญิง 682 2021-06-15 12:21:47 นางเปมิกา
459 ม.3/1 เด็กหญิง พัชราภา สุทธิประภา หญิง 682 2021-05-18 14:50:15 น.ส.ถนอมศรี
460 ม.3/1 เด็กหญิง อรษา สนธิ หญิง 682 2021-05-17 14:03:44 น.ส.ถนอมศรี
461 ม.3/1 เด็กหญิง พีระพรรณ นพคุณ หญิง 682 2021-06-15 12:21:56 นางเปมิกา
462 ม.3/1 เด็กหญิง พัชรา บุญเต็ม หญิง 682 2021-06-15 12:22:10 นางเปมิกา
463 ม.3/1 เด็กหญิง ดากานดา จันทวงษ์ หญิง 682 2021-06-15 12:22:26 นางเปมิกา
464 ม.3/1 เด็กหญิง อินทิรา มาตะยา หญิง 682 2021-05-15 12:45:08 นางณัฐวรรณ
465 ม.3/1 เด็กหญิง อยุ ซากุระ หญิง 682 2021-05-18 14:50:07 น.ส.ถนอมศรี
466 ม.3/1 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ สีอ่อนแสง หญิง 682 2021-05-18 14:51:26 น.ส.ถนอมศรี
467 ม.3/2 เด็กชาย อดิเทพ สุมาลย์ ชาย 682 2021-06-15 09:36:03 นางนงค์นุช
468 ม.3/2 เด็กชาย ฉัตรรินทร์ คล่องชอบ ชาย 682 2021-06-22 05:48:51 น.ส.สุวารี
469 ม.3/2 เด็กชาย ธนพงษ์ ขวาขุน ชาย 682 2021-05-18 14:40:07 น.ส.ถนอมศรี
470 ม.3/2 เด็กชาย ธุวานนท์ เมืองมั่งคั่ง ชาย 682 2021-05-19 08:57:19 นางณัฐวรรณ
471 ม.3/2 เด็กชาย วิศวะ เอี่ยมสำอางค์ ชาย 682 2021-05-18 14:39:59 น.ส.ถนอมศรี
472 ม.3/2 เด็กชาย กษิดิศ วิเศษเลิศ ชาย 682 2021-06-22 10:25:44 นางนงค์นุช
473 ม.3/2 เด็กชาย รุ่งประเสริฐ พรมศิริเดช ชาย 682 2021-05-17 14:00:03 น.ส.ถนอมศรี
474 ม.3/2 เด็กชาย จิตตพัฒน์ ริยะวงษ์ ชาย 682 2021-06-15 09:33:35 นางนงค์นุช
475 ม.3/2 เด็กชาย ณฐตาพล ภูชยาพล ชาย 682 2021-05-17 14:00:40 น.ส.ถนอมศรี
476 ม.3/2 เด็กชาย อภิวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ชาย 682 2021-06-15 09:35:25 นางนงค์นุช
477 ม.3/2 เด็กชาย อภิเดช พัฒนา ชาย 682 2021-05-16 11:57:31 น.ส.ถนอมศรี
478 ม.3/2 เด็กชาย ธนาวิน ยิ้มละมัย ชาย 682 2021-05-19 09:29:08 นางณัฐวรรณ
479 ม.3/2 เด็กชาย ชนะพล แก้วโยธา ชาย 682 2021-06-15 09:39:01 นางนงค์นุช
480 ม.3/2 เด็กชาย นทีธาร แพวขุนทด ชาย 682 2021-06-15 09:46:12 นางนงค์นุช
481 ม.3/2 เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ พรมวัง หญิง 682 2021-05-15 12:59:18 นางณัฐวรรณ
482 ม.3/2 เด็กหญิง จุรีรัตน์ แสงอรุณ หญิง 682 2021-06-15 09:42:09 นางนงค์นุช
483 ม.3/2 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชั้นงาม หญิง 682 2021-05-16 11:57:49 น.ส.ถนอมศรี
484 ม.3/2 เด็กหญิง กนกวรรณ เสือเจริญ หญิง 682 2021-06-15 09:44:49 นางนงค์นุช
485 ม.3/2 เด็กหญิง ช่อทิพย์ จันทร์สีเหลือง หญิง 682 2021-05-18 14:39:54 น.ส.ถนอมศรี
486 ม.3/2 เด็กหญิง ภัทรศินี ศรีป่า หญิง 682 2021-05-18 14:43:10 น.ส.ถนอมศรี
487 ม.3/2 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ล้อมจันทร์ หญิง 682 2021-05-18 14:43:20 น.ส.ถนอมศรี
488 ม.3/2 เด็กหญิง อัจฉราวดี รอยศรี หญิง 682 2021-05-18 14:43:01 น.ส.ถนอมศรี
489 ม.3/2 เด็กชาย สิริไตรภพ นาตรีชน ชาย 682 2021-05-18 14:42:54 น.ส.ถนอมศรี
490 ม.3/3 เด็กชาย ธนภัฒน์ ทองแท้ ชาย 682 2021-05-18 14:38:34 น.ส.ถนอมศรี
491 ม.3/3 เด็กชาย ณัฐพล ศรีวิชัย ชาย 682 2021-05-18 14:38:45 น.ส.ถนอมศรี
492 ม.3/3 เด็กชาย วีรพัฒน์ บุญมา ชาย 682 2021-06-15 09:52:13 ชยิสรา
493 ม.3/3 เด็กชาย ศวัสกร เฮงวิชัย ชาย 682 2021-05-18 14:37:07 น.ส.ถนอมศรี
494 ม.3/3 เด็กชาย นพกร อุ่นจารย์ ชาย 682 2021-05-19 11:46:56 นางณัฐวรรณ
495 ม.3/3 เด็กชาย ศุภมงคล สายสินธุ์ ชาย 682 2021-05-16 11:56:50 น.ส.ถนอมศรี
496 ม.3/3 เด็กชาย ณัฐภูมิ ศรีเชียงสา ชาย 682 2021-06-15 09:52:22 ชยิสรา
497 ม.3/3 เด็กชาย ศักดิ์ณรงค์ สกุลชัยพร ชาย 682 2021-05-18 14:37:37 น.ส.ถนอมศรี
498 ม.3/3 เด็กชาย เจษฏา ศิลาวงษ์ ชาย 682 2021-06-15 09:52:28 ชยิสรา
499 ม.3/3 เด็กชาย วุฒิชัย จิระโชติ ชาย 682 2021-06-15 09:52:34 ชยิสรา
500 ม.3/3 เด็กหญิง นารีรัตน์ ศรีทอง หญิง 682 2021-05-17 14:02:07 น.ส.ถนอมศรี
501 ม.3/3 เด็กหญิง กัญญาณัฐ นาประจัก หญิง 682 2021-06-15 15:22:08 ชยิสรา
502 ม.3/3 เด็กหญิง อริศรา สาระเนตร หญิง 682 2021-06-15 09:52:39 ชยิสรา
503 ม.3/3 เด็กหญิง ประภาวดี อ้วนพิพิธ หญิง 682 2021-05-18 14:33:58 น.ส.ถนอมศรี
504 ม.3/3 เด็กหญิง ศศิกานต์ ชายันติ หญิง 682 2021-05-18 14:37:55 น.ส.ถนอมศรี
505 ม.3/3 เด็กหญิง ศุภพร แสนหาญ หญิง 682 2021-06-15 09:52:45 ชยิสรา
506 ม.3/3 เด็กหญิง โชติรส มนูญวงศ์ หญิง 682 2021-06-15 09:52:54 ชยิสรา
507 ม.3/3 เด็กหญิง ปาณระวีร์ ปานมีศรี หญิง 682 2021-06-15 09:52:59 ชยิสรา
508 ม.3/3 เด็กหญิง มีจัง จันทสุข หญิง 682 2021-06-15 09:53:03 ชยิสรา
509 ม.3/3 เด็กหญิง บุณยานุช ฤทธิ์จะโป๊ะ หญิง 682 2021-05-16 11:59:09 น.ส.ถนอมศรี
510 ม.3/3 เด็กหญิง ปราณปรียา สิทธิประเสริฐ หญิง 682 2021-05-17 14:02:33 น.ส.ถนอมศรี
511 ม.3/3 เด็กหญิง สุนิษา บุญหมั่น หญิง 682 2021-05-18 14:38:08 น.ส.ถนอมศรี
512 ม.3/3 เด็กหญิง กมลฉัตร ศรีชนะ หญิง 682 2021-05-18 14:52:38 น.ส.ถนอมศรี
513 ม.3/3 เด็กหญิง นันท์นริน ไกรพล หญิง 682 2021-05-18 14:33:31 น.ส.ถนอมศรี
514 ม.3/3 เด็กหญิง ณัฐยาภรณ์ พลน้อม หญิง 682 2021-05-18 14:38:16 น.ส.ถนอมศรี
515 ม.3/3 เด็กหญิง กนกวรรณ กิลาวิต หญิง 682 2021-05-18 14:52:29 น.ส.ถนอมศรี
516 ม.3/3 เด็กหญิง กัญญาวีร์ วัลลีย์ หญิง 682 2021-05-18 14:37:15 น.ส.ถนอมศรี
517 ม.5/1 เด็กชาย เจตดิลก ปัททุม ชาย 402 2021-05-19 14:47:09 นายภิญโญ
518 ม.5/1 เด็กชาย จักรภัทร เฮงวิชัย ชาย 402 2021-05-19 14:42:17 นายภิญโญ
519 ม.5/1 นาย ภควัฏ แฝงวงคำ ชาย 402 2021-05-19 14:47:35 นายภิญโญ
520 ม.5/1 เด็กหญิง ปิยะมาศ แก้วยศ หญิง 402 2021-05-19 14:47:59 นายภิญโญ
521 ม.5/1 นางสาว อาทิตยา ศรีรักษา หญิง 402 2021-05-19 14:49:23 นายภิญโญ
522 ม.5/1 เด็กหญิง กนกกร พึ่งจัด หญิง 402 2021-05-19 14:48:28 นายภิญโญ
523 ม.5/1 เด็กหญิง ฑิฆัมพร วิราฑูรย์ หญิง 402 2021-05-19 14:48:48 นายภิญโญ
524 ม.5/1 เด็กหญิง สุภาวดี บุญสมบัติ หญิง 402 2021-05-19 14:46:24 นายภิญโญ
525 ม.5/1 เด็กหญิง อมรรัตน์ พึ่งจัด หญิง 402 2021-05-19 14:46:58 นายภิญโญ
526 ม.5/1 เด็กหญิง ปรายฟ้า พรมแสนปัง หญิง 402 2021-05-19 14:49:12 นายภิญโญ
527 ม.5/1 เด็กหญิง ปาริตา พรมแสนปัง หญิง 402 2021-05-19 14:49:00 นายภิญโญ
528 ม.5/1 นางสาว ปรารถนา ไชยนาน หญิง 402 2021-05-19 14:48:14 นายภิญโญ
529 ม.5/1 นางสาว พันธิชา หอมเนย หญิง 402 2021-05-19 14:47:48 นายภิญโญ
530 ม.5/2 นาย ทวีทรัพย์ หมายมั่น ชาย 402 2021-05-19 14:46:45 นายภิญโญ
531 ม.5/2 นางสาว อักษราภัค พักพันธุ์ หญิง 402 2021-05-19 14:42:54 นายภิญโญ
532 ม.6/1 นาย ชุมพร เคนคม ชาย 193 2021-06-21 08:42:34 นายภิญโญ
533 ม.6/1 นาย ปราชญ์ปกรณ์ ประโมสี ชาย 193 2021-05-17 14:03:35 นายภิญโญ
534 ม.6/1 นาย ภูวนารถ ประสมสี ชาย 193 2021-06-21 08:37:50 นายภิญโญ
535 ม.6/1 นาย อัครเดช การงาน ชาย 193 2021-06-24 14:19:24 นายภิญโญ
536 ม.6/1 นาย ชัยวัตร มูลจิดี ชาย 193 2021-06-21 08:37:44 นายภิญโญ
537 ม.6/1 นาย ภราดร บัวระภา ชาย 193 2021-06-21 08:43:55 นายภิญโญ
538 ม.6/1 นาย วีระภาพ หวังดี ชาย 193 2021-06-21 08:39:05 นายภิญโญ
539 ม.6/1 นางสาว รติกร โคตบุตร หญิง 193 2021-05-18 14:32:37 นายณัฐพงษ์
540 ม.6/1 นางสาว ธนิชชา วงษ์ศรีธาตุ หญิง 193 2021-06-21 08:37:25 นายภิญโญ
541 ม.6/1 นางสาว ไพริน ทองสีเหลือง หญิง 193 2021-06-21 08:36:58 นายภิญโญ
542 ม.6/1 นางสาว จุฑาภรณ์ ลิขิตเดชาวงศ์ หญิง 193 2021-06-21 08:38:33 นายภิญโญ
543 ม.6/1 นางสาว วาสนา ประสิทธิ์นอก หญิง 193 2021-06-21 08:36:52 นายภิญโญ
544 ม.6/1 นางสาว อรอนงค์ นพไธสง หญิง 193 2021-06-21 08:37:07 นายภิญโญ
545 ม.6/1 นางสาว กรรณิกา รัญเสวะ หญิง 193 2021-05-19 14:41:12 นายภิญโญ
546 ม.6/1 นางสาว ปาณิศา เวชวัฒนดำรง หญิง 193 2021-05-19 14:41:01 นายภิญโญ
547 ม.6/1 นางสาว ชลลดา ดุลย์สุข หญิง 193 2021-06-21 08:38:00 นายภิญโญ
548 ม.6/1 นางสาว นันทิยา กองตัน หญิง 193 2021-06-21 08:38:45 นายภิญโญ
549 ม.6/1 นางสาว พรพนา เจนสำโรง หญิง 193 2021-06-22 09:08:27 นายภิญโญ
550 ม.6/2 นาย กฤษดา หมั่นการ ชาย 193 2021-05-16 14:51:46 นายภิญโญ
รวม 374,582