นางธนพร  เบทแมน

วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -นายอภิรักษ์  สรรพโส

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : กศ.ม.

วิชาเอก : บริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 0661561991

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -นายวชิรพล  ปากอุตสาห์

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาเอก : บริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 0836553689

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -นายอังคาร  ชัยสุวรรณ

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -สุชาดา  สายทอง

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ)

วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

โทรศัพท์ : 0878561380

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะ

ครูประจำชั้น อ./สุภาวดี  ภูปัญญา

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ครุศาสตร์บัณฑิต

วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

โทรศัพท์ : 083-6646515

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยีนาฎอนงค์  พิลาวัน

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ปริญญาโท

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 0809890822

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -อารีวรรณ  วันทองทักษ์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : คบ. ,คม.

วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย, หลักสูตรและการสอน

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -นิยม  เม้าราษี

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ปริญญาตรี ( ค.บ.)

วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

โทรศัพท์ : 085-007118

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -สุรภา  ภูพันธ์พร

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : -จันทิมา  บุญมาตุ่น

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ปริญญาตรี

วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

โทรศัพท์ : 0811830500

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : พัฒนาผู้เรียนรัชฎาพร  บุรัมย์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : วท.บ

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ : 0898980461

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น อ./สนธยา  สาขี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : การศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 0982289042

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

ครูประจำชั้น อ./วัลลภา  บุญงาม

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : กศ.ม.

วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 0614649442

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น อ./นงค์นุช  พลพุทธา

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : การศึกษามหาบัณฑิต

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 0880275529

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น อ./นายพลวัตร  จันทรา

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ศษ.บ

วิชาเอก : พลศึกษา

โทรศัพท์ : 0880310881

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูประจำชั้น อ./นางทิพวัลย์  ชนะชัย

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 042223540

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์ลักขณา  คลื่นแก้ว

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ค.บ.

วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา

โทรศัพท์ : 042223540

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์นางพรทิพย์  แอนเดอร์สัน

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ : 0857542048

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศกาญจนา  คำมุกชิก

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)

วิชาเอก : สังคมศึกษา

โทรศัพท์ : 0868510294

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษานางรุ่งอรุณ  ราชมนตรี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิชาเอก : เกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ : 0854505558

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูประจำชั้น อ./น.ส.ปราณี  คำพิมาน

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศิลปศาสตร์บัณฑิต

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำชั้น อ./คม  จันทะวาลย์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)

วิชาเอก : เกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ : 0868559355

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์นางประภาพร  วีระพันธุ์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)

วิชาเอก : การประถมศึกษา

โทรศัพท์ : 0942948787

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาไทยนางอัจฉรา  ดีชาลี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น อ./นายคำมุข  รัตนสิงห์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -รัชนี  บุญสิทธิ์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ปริญญาโท

วิชาเอก : นาฏศิลป์

โทรศัพท์ : 0878626917

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะ

ครูประจำชั้น อ./วฤณภา  เทียมสองชั้น

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศษม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิชาเอก : เคมี - ชีววิทยา

โทรศัพท์ : 0636235856

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

ครูประจำชั้น อ./นางพัชรินทร์  แสนรัตน์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ค.บ.สังคมศึกษา

วิชาเอก : สังคมศึกษา

โทรศัพท์ : 0817291124

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา

ครูประจำชั้น อ./สุวัฒน์  โคตรแสนลี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : คบ.

วิชาเอก : ศิลปศึกษา

โทรศัพท์ : 0895694157

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะมันทนา  แสนธิ

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ครุศาสตร์บัณฑิต

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

โทรศัพท์ : 0956547453

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น อ./เสาวคนธ์  ล่ำลือ

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศศ.บ

วิชาเอก : ภาษาไทย

โทรศัพท์ : 0817357457

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

ครูประจำชั้น อ./สุธารักษ์  ไชยชนะ

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 089-8618911

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

ครูประจำชั้น อ./วิชุดา  คำสูงเนิน

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ : 092898799

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำชั้น อ./ณัฐกฤตา  หลานวงศ์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาเอก : การวัดและประเมินผลการศึกษา

โทรศัพท์ : 081-7172461

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น อ./ณัฐพงษ์  ประจุดทะศรี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : การศึกษาบัณฑิต

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์-เคมี

โทรศัพท์ : 042-223540

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์นันท์นภัส  อินลา

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศศ.บ

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ : 081-7083005

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำชั้น อ./ปิยฉัตร  โรจนกุศล

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : วท.บ.คณิตศาสตร์ , กศม.บริหารการศึกษา

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

โทรศัพท์ : 0817295756

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์ณัฐวรรณ  ภูพันธ์พร

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : วท.บ.วิทยาศาสตร์อาหารละโภชนาการ ค.บ.ครศาสตร์บัณฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 083-142293

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยีศุภวิชญ์  สุขศรี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : คอ.ม , วท.บ

วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ , วิทย์-คอม

โทรศัพท์ : 0800117997

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

ครูประจำชั้น อ./พิมลวรรณ  ลาชะเลา

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ค.บ.

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

โทรศัพท์ : 0982586654

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น อ./น.ส.จีราภรณ์  สกุลซ้ง

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก : ฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 0629831850

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

ครูประจำชั้น อ./อิทธิวุฒิ  สมสวนจิตร

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิชาเอก : ดนตรีไทย

โทรศัพท์ : 0857391770

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : ศิลปะ

ครูประจำชั้น อ./น.ส.ถนอมศรี  พวงโพธิ์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ครุศาสตร์

วิชาเอก : พลศึกษา

โทรศัพท์ : 0814349952

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูประจำชั้น อ./น.ส.รติกร  ธาราเสาวรภย์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -นายกฤษฎา  ศรีเงิน

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ต่ำกว่าปริญญา

กลุ่มสาระ : -นายโชคอำนวย  ประวันเตา

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ต่ำกว่าปริญญา

กลุ่มสาระ : -สุพัตรา  ระลึก

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : คบ.

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

โทรศัพท์ : 0826535428

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

ครูประจำชั้น อ./เปมิกา  อุปรินทร์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศศ.ม.

วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL)

โทรศัพท์ : 097-9471564

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำชั้น อ./ธวัชชัย  ดีงูเหลือม

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : คบ. ดนตรีศึกษา

วิชาเอก : ดนตรี

โทรศัพท์ : 0809791397

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะ

ครูประจำชั้น อ./น.ส.เพลินพรรณ  พันธ์ณวงค์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์สุวารี  สุวรรณบุตร

วิทยฐานะ : ครูเชี่ยวชาญ

วุฒิ : ศศ.ม.

วิชาเอก : การจัดการสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 087 7246105

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

ครูประจำชั้น อ./นายกัมปนาท  มงคลศรี

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก : พลศึกษา

โทรศัพท์ : 0643179977

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษาน.ส.เกศรินทร์  ศรีเงิน

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -น.ส.จิตติกาญจน์  บุญพา

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : -น.ส.นฤมล  สุธรรมราช

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : -ศรุตา  รามโคตร

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ : ศึกษาศาสตรมหาบัณิต

วิชาเอก : บริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 098 - 29289

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา

ครูประจำชั้น อ./ภิญโญ  กำเงิน

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ศิลปบัณฑิต

วิชาเอก : จิตรกรรมสากล

โทรศัพท์ : 0982721105

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : ศิลปะ

ครูประจำชั้น อ./น.ส.นริสรา  โคตรสมบูรณ์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : -อัญธิฌา  จิตระวัง

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา

ครูประจำชั้น อ./นายวุฒิชัย  สาริวงษ์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยีกิจติ  ทองมีขวัญ

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ปริญญาตรี

วิชาเอก : นาฏศิลป์ไทย

โทรศัพท์ : 090-957878

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะพรทิพย์  โพธิศิริ

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย

ครูประจำชั้น อ./ชยิสรา  สิทธิยา

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ศศ.บ

วิชาเอก : ภาษาจีน

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำชั้น อ./อรทัย  ตื้อแอ้

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ศิลปะ

ครูประจำชั้น อ./น.ส.ดาวประกาย  ถาดภูเขียว

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ : 0929191545

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศโสรัจ  สวัสดิกูล

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ : -

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยีอภิศักดิ์  พันธ์วิเศษศักดิ์

วิทยฐานะ : -

วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก : เกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ : 0833293301

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยีสุนิสา  รักษาพล

วิทยฐานะ :

วุฒิ : ศษ.บ

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ : 0971215635

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศวิลาภรณ์  บุตรสะอาด

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต

วิชาเอก : บริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 0991969662

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : ภาษาไทยณัฐวดี  เมยประโคน

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

โทรศัพท์ : 0992183218

การศึกษา : ปริญญาโท

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์นายวิษณุ  จำปาศรี

วิทยฐานะ : -

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา : -

กลุ่มสาระ : -สุภาวดี  คงแหลม

วิทยฐานะ :

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา :

กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศวิทยา  เหี้ยมเหิน

วิทยฐานะ :

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา :

กลุ่มสาระ : ศิลปะนราธิป  บุญเทพ

วิทยฐานะ :

วุฒิ : -

วิชาเอก : -

โทรศัพท์ :

การศึกษา : ปริญญาตรี

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์อัญธิกา  พลศรี

วิทยฐานะ :

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา :

กลุ่มสาระ : พัฒนาผู้เรียนศิริรัตน์  ลูกแก้ว

วิทยฐานะ :

วุฒิ :

วิชาเอก :

โทรศัพท์ :

การศึกษา :

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์