ตารางสอนครู
เทอม
ปีการศึกษา
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางสุชาดา สายทอง ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางรัชฎาพร บุรัมย์ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางสนธยา สาขี ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.วัลลภา บุญงาม ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางนงค์นุช พลพุทธา ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.ลักขณา คลื่นแก้ว ชั่วโมงสอน 18 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์   ท11101
ภาษาไทย
ป1/3
ส11101
สังคมศึกษา
ป1/3
ค11101
คณิตศาสตร์
ป1/3
ศ11101
ศิลปะ
ป1/3
ท11201
ภาษาไทย(เพิ่มเติม)1
ป1/3
วันอังคาร ท11101
ภาษาไทย
ป1/3
   ค11101
คณิตศาสตร์
ป1/3
  ว11101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป1/3
วันพุธ     ค11101
คณิตศาสตร์
ป1/3
ว11101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป1/3
ท11101
ภาษาไทย
ป1/3
วันพฤหัสบดี   ท11101
ภาษาไทย
ป1/3
ส11101
สังคมศึกษา
ป1/3
ค11101
คณิตศาสตร์
ป1/3
ส11231
หน้าที่พลเมือง1
ป1/3
 
วันศุกร์   ค11101
คณิตศาสตร์
ป1/3
ท11101
ภาษาไทย
ป1/3
   ง11201
พัฒนาทักษะการเรียนรู้1
ป1/3
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายสุวัฒน์ โคตรแสนลี ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางสุธารักษ์ ไชยชนะ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางสุพัตรา ระลึก ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.พรทิพย์ โพธิศิริ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.ดาวประกาย ถาดภูเขียว ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.สุนิสา รักษาพล ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางทิพวัลย์ ชนะชัย ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางพรทิพย์ แอนเดอร์สัน ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางกาญจนา คำมุกชิก ชั่วโมงสอน 19 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์   ส15101
สังคมศึกษา
ป5/2
ส16101
สังคมศึกษา
ป6/3
ส16101
สังคมศึกษา
ป6/2
ส15101
สังคมศึกษา
ป5/3
ส15102
ประวัติศาสตร์
ป5/3
วันอังคาร   ส16101
สังคมศึกษา
ป6/2
ส16101
สังคมศึกษา
ป6/1
  ส15102
ประวัติศาสตร์
ป5/2
ส15101
สังคมศึกษา
ป5/3
วันพุธ ส16101
สังคมศึกษา
ป6/1
  ส16101
สังคมศึกษา
ป6/3
  ส15101
สังคมศึกษา
ป5/2
ส14101
สังคมศึกษา
ป4/3
วันพฤหัสบดี   ส14101
สังคมศึกษา
ป4/3
ส14101
สังคมศึกษา
ป4/2
ส14101
สังคมศึกษา
ป4/1
  
วันศุกร์   ส14101
สังคมศึกษา
ป4/2
ส14101
สังคมศึกษา
ป4/1
ง16905
พัฒนาทักษะการเรียนรู้6
ป6/3
  
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางรุ่งอรุณ ราชมนตรี ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.ปราณี คำพิมาน ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายคม จันทะวาลย์ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางประภาพร วีระพันธุ์ ชั่วโมงสอน 2 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       ง14101
การงานอาชีพ
ป4/1
วันอังคาร      ง14101
การงานอาชีพ
ป4/3
 
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางอัจฉรา ดีชาลี ชั่วโมงสอน 15 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์ ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/1
ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/2
   ส14234
หน้าที่พลเมือง4
ป4/2
 
วันอังคาร ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/1
   ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/2
  ส14234
หน้าที่พลเมือง4
ป4/1
วันพุธ ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/2
ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/3
  ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/1
  
วันพฤหัสบดี   ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/2
  ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/3
  
วันศุกร์ ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/1
ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/3
ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/3
ง14905
พัฒนาทักษะการเรียนรู้4
ป4/1
  
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางรัชนี บุญสิทธิ์ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.ปิยฉัตร โรจนกุศล ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.เพลินพรรณ พันธ์ณวงค์ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายกัมปนาท มงคลศรี ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.นริสรา โคตรสมบูรณ์ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายวุฒิชัย สาริวงษ์ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
ว่าที่ร.ต.โสรัจ สวัสดิกูล ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายวิทยา เหี้ยมเหิน ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายคำมุข รัตนสิงห์ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.วฤณภา เทียมสองชั้น ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางมันทนา แสนธิ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.ณัฐกฤตา หลานวงศ์ ชั่วโมงสอน 15 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/3
    ค22102
คณิตศาสตร์4
ม2/1
ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/1
ค22102
คณิตศาสตร์4
ม2/2
 
วันอังคาร     ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/3
ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/1
ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/2
  
วันพุธ ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/3
ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/1
  ค22102
คณิตศาสตร์4
ม2/1
ค22102
คณิตศาสตร์4
ม2/2
   
วันพฤหัสบดี     ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/2
    
วันศุกร์ ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/2
ค22102
คณิตศาสตร์4
ม2/2
ค22102
คณิตศาสตร์4
ม2/1
     
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.นันท์นภัส อินลา ชั่วโมงสอน 15 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์   อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/2
อ22102
ภาษาอังกฤษ4
ม2/1
อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/3
    
วันอังคาร    อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/2
อ22102
ภาษาอังกฤษ4
ม2/1
อ22102
ภาษาอังกฤษ4
ม2/2
   
วันพุธ อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/2
   อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/1
    
วันพฤหัสบดี อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/3
  อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/1
อ22102
ภาษาอังกฤษ4
ม2/1
อ22102
ภาษาอังกฤษ4
ม2/2
   
วันศุกร์ อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/1
อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/3
  อ22102
ภาษาอังกฤษ4
ม2/2
    
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางณัฐวรรณ ภูพันธ์พร ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตร ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.น.ส.ถนอมศรี พวงโพธิ์ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางเปมิกา อุปรินทร์ ชั่วโมงสอน 17 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/1
อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/2
  อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/3
  อ22202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10
ม2/2
  
วันอังคาร อ22202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10
ม2/3
อ22202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10
ม2/1
   อ21202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร8
ม1/2
   
วันพุธ อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/2
    อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/3
   
วันพฤหัสบดี อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/1
อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/2
  อ21202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร8
ม1/1
อ21202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร8
ม1/3
   
วันศุกร์   อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/1
  อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/3
  ง23221
พัฒนาทักษะชีวิต13
ม3/
ง23221
พัฒนาทักษะชีวิต13
ม3/
 
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายธวัชชัย ดีงูเหลือม ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.สุวารี สุวรรณบุตร ชั่วโมงสอน 15 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ท21102
ภาษาไทย2
ม1/2
ท22102
ภาษาไทย4
ม2/2
    ส21232
หน้าที่พลเมือง2
ม1/3
  
วันอังคาร ท21102
ภาษาไทย2
ม1/1
ท21102
ภาษาไทย2
ม1/2
ท22102
ภาษาไทย4
ม2/2
     
วันพุธ   ท21102
ภาษาไทย2
ม1/3
ท21102
ภาษาไทย2
ม1/2
  ท21102
ภาษาไทย2
ม1/1
   
วันพฤหัสบดี   ท21102
ภาษาไทย2
ม1/1
ท22102
ภาษาไทย4
ม2/2
ท21102
ภาษาไทย2
ม1/3
    
วันศุกร์ ท21102
ภาษาไทย2
ม1/3
ส21232
หน้าที่พลเมือง2
ม1/1
ส21232
หน้าที่พลเมือง2
ม1/2
     
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางศรุตา รามโคตร ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.อัญธิฌา จิตระวัง ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
ว่าที่ร.ต.กิจติ ทองมีขวัญ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.ชยิสรา สิทธิยา ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.อรทัย ตื้อแอ้ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายอภิศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ชั่วโมงสอน 20 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ว22202
คอมพิวเตอร์10
ม2/3
ว22104
วิทยาการคำนวณ2
ม2/3
    ว21202
คอมพิวเตอร์2
ม1/2
ว21104
วิทยาการคำนวณ1
ม1/2
 
วันอังคาร ว23202
คอมพิวเตอร์12
ม3/1
ว23104
วิทยาการคำนวณ3
ม3/1
ว23202
คอมพิวเตอร์12
ม3/3
ว23104
วิทยาการคำนวณ3
ม3/3
  ว21202
คอมพิวเตอร์2
ม1/1
ว21104
วิทยาการคำนวณ1
ม1/1
 
วันพุธ    ว22202
คอมพิวเตอร์10
ม2/2
ว22104
วิทยาการคำนวณ2
ม2/2
  ว22202
คอมพิวเตอร์10
ม2/1
ว22104
วิทยาการคำนวณ2
ม2/1
 
วันพฤหัสบดี   ว21202
คอมพิวเตอร์2
ม1/3
ง22102
การงานอาชีพ4
ม2/1
ง22102
การงานอาชีพ4
ม2/2
    
วันศุกร์   ว23104
วิทยาการคำนวณ3
ม3/2
ว23202
คอมพิวเตอร์12
ม3/2
ว21104
วิทยาการคำนวณ1
ม1/3
    
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.วิลาภรณ์ บุตรสะอาด ชั่วโมงสอน 15 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ท23102
ภาษาไทย6
ม3/2
  ท23102
ภาษาไทย6
ม3/1
ท22102
ภาษาไทย4
ม2/1
ท23102
ภาษาไทย6
ม3/3
   
วันอังคาร     ท23102
ภาษาไทย6
ม3/1
ท22102
ภาษาไทย4
ม2/1
  ท23102
ภาษาไทย6
ม3/2
 
วันพุธ   ท22102
ภาษาไทย4
ม2/1
  ท23102
ภาษาไทย6
ม3/1
  ท22102
ภาษาไทย4
ม2/3
ท23102
ภาษาไทย6
ม3/2
 
วันพฤหัสบดี ท22102
ภาษาไทย4
ม2/3
    ท23102
ภาษาไทย6
ม3/3
   
วันศุกร์   ท22102
ภาษาไทย4
ม2/3
ท23102
ภาษาไทย6
ม3/3
     
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายนราธิป บุญเทพ ชั่วโมงสอน 15 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/3
  พ32102
สุขศึกษาและพลศึกษา4
ม5/2
พ33102
สุขศึกษาและพลศึกษา6
ม6/1
พ32102
สุขศึกษาและพลศึกษา4
ม5/1
   
วันอังคาร    ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/1
     
วันพุธ    ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/2
ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/2
  ว30261
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ1
ม6/1
ว30261
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ1
ม6/1
 
วันพฤหัสบดี ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/3
ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/3
   พ33102
สุขศึกษาและพลศึกษา6
ม6/2
   
วันศุกร์ ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/2
  ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/1
ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/1
    
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.ศิริรัตน์ ลูกแก้ว ชั่วโมงสอน 15 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์   ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/1
  ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/2
    
วันอังคาร    ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/2
  ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/1
  ค23202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
ม3/3
 
วันพุธ ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/3
    ค23202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
ม3/2
ค23202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
ม3/1
  
วันพฤหัสบดี ค21202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
ม1/1
  ค21202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
ม1/3
ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/3
ค21202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
ม1/2
   
วันศุกร์ ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/1
ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/3
  ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/2
    
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายพลวัตร จันทรา ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางพัชรินทร์ แสนรัตน์ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางเสาวคนธ์ ล่ำลือ ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.วิชุดา คำสูงเนิน ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายณัฐพงษ์ ประจุดทะศรี ชั่วโมงสอน 16 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/1
ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/1
    ว33222
เคมี6
ม6/1
  
วันอังคาร ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/3
ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/3
  ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/2
    
วันพุธ    ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/1
ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/3
ว32222
เคมี4
ม5/1
ว32222
เคมี4
ม5/1
  
วันพฤหัสบดี   ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/2
ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/2
ว32222
เคมี4
ม5/1
ว31222
เคมี2
ม4/1
ว33222
เคมี6
ม6/1
ว33222
เคมี6
ม6/1
 
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายศุภวิชญ์ สุขศรี ชั่วโมงสอน 18 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ว31204
คอมพิวเตอร์2
ม4/2
ว31204
คอมพิวเตอร์2
ม4/2
   ว31204
คอมพิวเตอร์2
ม4/1
ว31204
คอมพิวเตอร์2
ม4/1
  
วันอังคาร ว32204
คอมพิวเตอร์4
ม5/2
ว32204
คอมพิวเตอร์4
ม5/2
ว31104
การออกแบบและเทคโนโลยี1
ม4/1
   ง31242
ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
ม4/
ง31242
ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
ม4/
 
วันพุธ ว32104
การออกแบบและเทคโนโลยี2
ม5/1
ว33204
คอมพิวเตอร์
ม6/1
ว33204
คอมพิวเตอร์
ม6/1
ว31104
การออกแบบและเทคโนโลยี1
ม4/2
    
วันพฤหัสบดี    ว33204
คอมพิวเตอร์
ม6/2
ว33204
คอมพิวเตอร์
ม6/2
ว32204
คอมพิวเตอร์4
ม5/1
ว32204
คอมพิวเตอร์4
ม5/1
  
วันศุกร์     ว32104
การออกแบบและเทคโนโลยี2
ม5/2
    
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นางพิมลวรรณ ลาชะเลา ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.จีราภรณ์ สกุลซ้ง ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
นายภิญโญ กำเงิน ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.ณัฐวดี เมยประโคน ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
น.ส.สุภาวดี คงแหลม ชั่วโมงสอน 0 ชั่วโมง
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์