ตารางเรียนนักเรียน
เทอม
ปีการศึกษา
อนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
อนุบาล 2/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
อนุบาล 2/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
อนุบาล 3/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
อนุบาล 3/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
อนุบาล 3/3 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์   ท11101
ภาษาไทย
ป1/3
ส11101
สังคมศึกษา
ป1/3
ค11101
คณิตศาสตร์
ป1/3
ศ11101
ศิลปะ
ป1/3
ท11201
ภาษาไทย(เพิ่มเติม)1
ป1/3
วันอังคาร ท11101
ภาษาไทย
ป1/3
   ค11101
คณิตศาสตร์
ป1/3
  ว11101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป1/3
วันพุธ     ค11101
คณิตศาสตร์
ป1/3
ว11101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป1/3
ท11101
ภาษาไทย
ป1/3
วันพฤหัสบดี   ท11101
ภาษาไทย
ป1/3
ส11101
สังคมศึกษา
ป1/3
ค11101
คณิตศาสตร์
ป1/3
ส11231
หน้าที่พลเมือง1
ป1/3
 
วันศุกร์   ค11101
คณิตศาสตร์
ป1/3
ท11101
ภาษาไทย
ป1/3
   ง11201
พัฒนาทักษะการเรียนรู้1
ป1/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์ ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/1
     ง14101
การงานอาชีพ
ป4/1
วันอังคาร ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/1
     ส14234
หน้าที่พลเมือง4
ป4/1
วันพุธ     ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/1
  
วันพฤหัสบดี     ส14101
สังคมศึกษา
ป4/1
  
วันศุกร์ ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/1
  ส14101
สังคมศึกษา
ป4/1
ง14905
พัฒนาทักษะการเรียนรู้4
ป4/1
  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์   ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/2
   ส14234
หน้าที่พลเมือง4
ป4/2
 
วันอังคาร     ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/2
  
วันพุธ ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/2
     
วันพฤหัสบดี   ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/2
ส14101
สังคมศึกษา
ป4/2
   
วันศุกร์   ส14101
สังคมศึกษา
ป4/2
    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร      ง14101
การงานอาชีพ
ป4/3
 
วันพุธ   ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/3
    ส14101
สังคมศึกษา
ป4/3
วันพฤหัสบดี   ส14101
สังคมศึกษา
ป4/3
  ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/3
  
วันศุกร์   ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/3
ค14101
คณิตศาสตร์
ป4/3
   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร       
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์   ส15101
สังคมศึกษา
ป5/2
    
วันอังคาร      ส15102
ประวัติศาสตร์
ป5/2
 
วันพุธ      ส15101
สังคมศึกษา
ป5/2
 
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์      ส15101
สังคมศึกษา
ป5/3
ส15102
ประวัติศาสตร์
ป5/3
วันอังคาร       ส15101
สังคมศึกษา
ป5/3
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์       
วันอังคาร    ส16101
สังคมศึกษา
ป6/1
   
วันพุธ ส16101
สังคมศึกษา
ป6/1
     
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์     ส16101
สังคมศึกษา
ป6/2
  
วันอังคาร   ส16101
สังคมศึกษา
ป6/2
    
วันพุธ       
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.30 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.30
คาบ 3
10.30 - 11.30
คาบ 4
13.00 - 14.00
คาบ 5
14.00 - 15.00
คาบ 6
15.00 - 16.00
วันจันทร์    ส16101
สังคมศึกษา
ป6/3
   
วันอังคาร       
วันพุธ    ส16101
สังคมศึกษา
ป6/3
   
วันพฤหัสบดี       
วันศุกร์     ง16905
พัฒนาทักษะการเรียนรู้6
ป6/3
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/1
ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/1
    ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/1
  
วันอังคาร ท21102
ภาษาไทย2
ม1/1
    ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/1
ว21202
คอมพิวเตอร์2
ม1/1
ว21104
วิทยาการคำนวณ1
ม1/1
 
วันพุธ   ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/1
ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/1
อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/1
ท21102
ภาษาไทย2
ม1/1
   
วันพฤหัสบดี ค21202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
ม1/1
ท21102
ภาษาไทย2
ม1/1
อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/1
อ21202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร8
ม1/1
    
วันศุกร์ อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/1
ส21232
หน้าที่พลเมือง2
ม1/1
      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ท21102
ภาษาไทย2
ม1/2
อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/2
    ว21202
คอมพิวเตอร์2
ม1/2
ว21104
วิทยาการคำนวณ1
ม1/2
 
วันอังคาร   ท21102
ภาษาไทย2
ม1/2
อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/2
ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/2
อ21202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร8
ม1/2
ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/2
  
วันพุธ อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/2
  ท21102
ภาษาไทย2
ม1/2
     
วันพฤหัสบดี   ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/2
ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/2
ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/2
ค21202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
ม1/2
   
วันศุกร์ ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/2
  ส21232
หน้าที่พลเมือง2
ม1/2
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/3
   อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/3
  ส21232
หน้าที่พลเมือง2
ม1/3
  
วันอังคาร ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/3
ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/3
  ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/3
    
วันพุธ ค21102
คณิตศาสตร์2
ม1/3
ท21102
ภาษาไทย2
ม1/3
  ว21102
วิทยาศาสตร์2
ม1/3
    
วันพฤหัสบดี อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/3
ว21202
คอมพิวเตอร์2
ม1/3
ค21202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
ม1/3
ท21102
ภาษาไทย2
ม1/3
อ21202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร8
ม1/3
   
วันศุกร์ ท21102
ภาษาไทย2
ม1/3
อ21102
ภาษาอังกฤษ2
ม1/3
  ว21104
วิทยาการคำนวณ1
ม1/3
    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์    อ22102
ภาษาอังกฤษ4
ม2/1
ท22102
ภาษาไทย4
ม2/1
ค22102
คณิตศาสตร์4
ม2/1
   
วันอังคาร   อ22202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10
ม2/1
  อ22102
ภาษาอังกฤษ4
ม2/1
ท22102
ภาษาไทย4
ม2/1
   
วันพุธ   ท22102
ภาษาไทย4
ม2/1
  ค22102
คณิตศาสตร์4
ม2/1
  ว22202
คอมพิวเตอร์10
ม2/1
ว22104
วิทยาการคำนวณ2
ม2/1
 
วันพฤหัสบดี    ง22102
การงานอาชีพ4
ม2/1
อ22102
ภาษาอังกฤษ4
ม2/1
    
วันศุกร์    ค22102
คณิตศาสตร์4
ม2/1
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์   ท22102
ภาษาไทย4
ม2/2
    อ22202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10
ม2/2
ค22102
คณิตศาสตร์4
ม2/2
 
วันอังคาร    ท22102
ภาษาไทย4
ม2/2
  อ22102
ภาษาอังกฤษ4
ม2/2
   
วันพุธ    ว22202
คอมพิวเตอร์10
ม2/2
ว22104
วิทยาการคำนวณ2
ม2/2
ค22102
คณิตศาสตร์4
ม2/2
   
วันพฤหัสบดี    ท22102
ภาษาไทย4
ม2/2
ง22102
การงานอาชีพ4
ม2/2
อ22102
ภาษาอังกฤษ4
ม2/2
   
วันศุกร์   ค22102
คณิตศาสตร์4
ม2/2
  อ22102
ภาษาอังกฤษ4
ม2/2
    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ว22202
คอมพิวเตอร์10
ม2/3
ว22104
วิทยาการคำนวณ2
ม2/3
      
วันอังคาร อ22202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10
ม2/3
       
วันพุธ       ท22102
ภาษาไทย4
ม2/3
  
วันพฤหัสบดี ท22102
ภาษาไทย4
ม2/3
       
วันศุกร์   ท22102
ภาษาไทย4
ม2/3
      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/1
ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/1
ท23102
ภาษาไทย6
ม3/1
     
วันอังคาร ว23202
คอมพิวเตอร์12
ม3/1
ว23104
วิทยาการคำนวณ3
ม3/1
ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/1
ท23102
ภาษาไทย6
ม3/1
ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/1
   
วันพุธ     ท23102
ภาษาไทย6
ม3/1
  ค23202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
ม3/1
  
วันพฤหัสบดี อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/1
       
วันศุกร์ ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/1
อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/1
ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/1
ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/1
    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ท23102
ภาษาไทย6
ม3/2
อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/2
  ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/2
    
วันอังคาร    ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/2
    ท23102
ภาษาไทย6
ม3/2
 
วันพุธ อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/2
  ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/2
ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/2
ค23202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
ม3/2
  ท23102
ภาษาไทย6
ม3/2
 
วันพฤหัสบดี   อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/2
      
วันศุกร์ ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/2
ว23104
วิทยาการคำนวณ3
ม3/2
ว23202
คอมพิวเตอร์12
ม3/2
ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/2
    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/3
   อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/3
ท23102
ภาษาไทย6
ม3/3
   
วันอังคาร    ว23202
คอมพิวเตอร์12
ม3/3
ว23104
วิทยาการคำนวณ3
ม3/3
   ค23202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
ม3/3
 
วันพุธ ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/3
    อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/3
   
วันพฤหัสบดี ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/3
ว23102
วิทยาศาสตร์6
ม3/3
  ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/3
ท23102
ภาษาไทย6
ม3/3
   
วันศุกร์   ค23102
คณิตศาสตร์6
ม3/3
ท23102
ภาษาไทย6
ม3/3
อ23102
ภาษาอังกฤษ6
ม3/3
    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์      ว31204
คอมพิวเตอร์2
ม4/1
ว31204
คอมพิวเตอร์2
ม4/1
  
วันอังคาร    ว31104
การออกแบบและเทคโนโลยี1
ม4/1
     
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี      ว31222
เคมี2
ม4/1
   
วันศุกร์         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์ ว31204
คอมพิวเตอร์2
ม4/2
ว31204
คอมพิวเตอร์2
ม4/2
      
วันอังคาร         
วันพุธ     ว31104
การออกแบบและเทคโนโลยี1
ม4/2
    
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์      พ32102
สุขศึกษาและพลศึกษา4
ม5/1
   
วันอังคาร         
วันพุธ ว32104
การออกแบบและเทคโนโลยี2
ม5/1
    ว32222
เคมี4
ม5/1
ว32222
เคมี4
ม5/1
  
วันพฤหัสบดี     ว32222
เคมี4
ม5/1
ว32204
คอมพิวเตอร์4
ม5/1
ว32204
คอมพิวเตอร์4
ม5/1
  
วันศุกร์         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์    พ32102
สุขศึกษาและพลศึกษา4
ม5/2
     
วันอังคาร ว32204
คอมพิวเตอร์4
ม5/2
ว32204
คอมพิวเตอร์4
ม5/2
      
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี         
วันศุกร์     ว32104
การออกแบบและเทคโนโลยี2
ม5/2
    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์     พ33102
สุขศึกษาและพลศึกษา6
ม6/1
  ว33222
เคมี6
ม6/1
  
วันอังคาร         
วันพุธ   ว33204
คอมพิวเตอร์
ม6/1
ว33204
คอมพิวเตอร์
ม6/1
   ว30261
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ1
ม6/1
ว30261
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ1
ม6/1
 
วันพฤหัสบดี       ว33222
เคมี6
ม6/1
ว33222
เคมี6
ม6/1
 
วันศุกร์         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
วัน/คาบเรียน คาบ 1
8.40 - 9.30
คาบ 2
9.30 - 10.20
คาบ 3
10.20 - 11.10
คาบ 4
11.10 - 12.00
คาบ 5
13.00 - 13.50
คาบ 6
13.50 - 14.40
คาบ 7
14.40 - 15.30
คาบ 8
15.30 - 16.00
วันจันทร์         
วันอังคาร         
วันพุธ         
วันพฤหัสบดี    ว33204
คอมพิวเตอร์
ม6/2
ว33204
คอมพิวเตอร์
ม6/2
พ33102
สุขศึกษาและพลศึกษา6
ม6/2
   
วันศุกร์