งานวิจัยในโรงเรียน
เทอม
ปีการศึกษา
# ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา วันที่เผยแพร่ ชื่อ-นามสกุล ไฟล์ จำนวนครั้งที่เปิดดู
1 การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Ulead สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2564 2022-03-26 นายศุภวิชญ์ สุขศรี
จำนวนครั้งที่อ่าน373
2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของเด็กหญิงพัชรินทร์ สิงห์ทอง 2564 2022-03-25 น.ส.ลักขณา คลื่นแก้ว
จำนวนครั้งที่อ่าน407
3 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องค่าวัดทางสถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2564 2022-03-24 นางพิมลวรรณ ลาชะเลา
จำนวนครั้งที่อ่าน938
4 ผลการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่อง การใช้โปรแกรมPhotoshop สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2563 2021-03-01 นายศุภวิชญ์ สุขศรี
จำนวนครั้งที่อ่าน1546
5 การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2564 2022-03-26 นายศุภวิชญ์ สุขศรี
จำนวนครั้งที่อ่าน313
6 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง การดารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2564 2022-03-23 นางทิพวัลย์ ชนะชัย
จำนวนครั้งที่อ่าน510