ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อาคารสถานที่ เพลงมาร์ช ผังโรงเรียน ฯลฯข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรในโรงเรียน สามารถแสดงข้อมูลครู และบุคลากรทั้งหมด สามารถ ค้นหาจาก ชื่อ-นามสกุล เพื่อค้น หาเบอร์โทร ครูประจำชั้นข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนในโรงเรียน สามารถแสดงข้อมูลนักเรียนเป็นรายห้อง และสามารถค้นหาจากชื่อ-นามสกุล นักเรียนได้สถิติการมาเรียน

ข้อมูลสถิติการมาเรียนของนักเรียน สามารถดูข้อมูลในแต่ละวันได้ สามารถ ดูสถิติการมาเรียนย้อนหลังได้ สามารถดูสรุปการขาดเรียนของนักเรียนได้ตรวจสอบผลการเรียน

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลด์ได้ โดยใช้รหัสนักเรียน และ เลขบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือคำสั่งโรงเรียน

หนังสือคำสั่งของโรงเรียนเทศบาล 7 ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตารางเรียนนักเรียน

ตารางเรียนของนักเรียน แต่ละชั้นในโรงเรียนทั้งหมดตารางเรียนสอนครู

ตารางสอนของครู แต่ละชั้นในโรงเรียนทั้งหมดLine Official Account

สามารถติดตามข่าวสารประกาศ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียน ได้ที่ Line Official เทศบาล7FaceBook Fanpage

สามารถติดตามข่าวสารประกาศ ภาพกิจกรรม ได้ที่ Facebook FanpageYouTube

วีดีทัศน์ แนะนำโรงเรียน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียน Eco School โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสถานที่ ที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 90 ถนน ทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000 099-4893944